Polykloorattujen   bifenyylien   seoksia   (PCB)   ja   lyijyä   sisältäviä   polysulfidimassoja   käytettiin
julkisivuelementtien saumaukseen yleisesti vielä 1970-luvun alussa ja satunnaisesti ainakin vuoteen
1976.  Lyijyä  käytettiin  massoissa  vielä  1980-luvullakin.  Saumausmassojen  lisätty  PCB-pitoisuus
vaihteli  paljon  valmistajasta  ja  valmistuserästä  riippuen.  Keskimäärin  saumausmassat  voivat
sisältää  10  –  20  %  PCB:tä.  Myös  vanhan  massan  päälle  uudelleen  saumatuista  ja  kokonaan
vaihdetuista massoista on löydetty PCB:tä. Lyijyä massoissa voi olla 2 – 5 %. Julkisivuelementtien
lisäksi PCB- ja lyijypitoisia saumausmassoja on käytetty parvekerakenteissa ja jonkin verran myös
ikkunoiden saumoissa. Lisäksi PCB:tä voi löytyä vanhojen lämpölasien tiivistysmassasta.

Valtioneuvoston asetuksessa jätteistä 179/2012 materiaali luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi, jos se
sisältää  PCB:tä  enemmän  kuin  50  mg/kg  (0,005  painoprosenttia).  Saumausmassa  suositellaan
käsiteltävän  vaarallisena  jätteenä  myös,  jos  sen lyijypitoisuus ylittää 1500 mg/kg (Ratu 82-0382
PCB:tä ja lyijyä sisältävien saumausmassojen purku. Rakennustieto Oy. Helsinki 2011) riippumatta
siitä sisältääkö se PCB:tä.

Näyte

PCB- ja lyijymääritystä varten näytettä tarvitaan noin 5 cm (noin 3 g) pala. Suositeltavaa on ottaa
useampi pala talon eri puolilta, jotka voidaan tutkia yhtenä näytteenä, jos ne ovat samaa massaa.
Jos rakennuksessa on useampaa erilaista massaa, jokaisesta on otettava erilliset näytteet. Jokainen
erillinen näyte kääritään alumiinifolioon, laitetaan muovipussiin ja merkitään selvästi. Näytteet voi
lähettää kirjekuoressa.

Näytettä ei saa käsitellä paljain käsin ja näytteenottovälineet on puhdistettava eri näytteiden välillä
esim. teknisellä etanolilla.

PCB- ja lyijymääritys

 • PCB-pitoisuus on syytä määrittää ainakin ennen vuotta 1980 ja lyijypitoisuus ennen vuotta 1990
  saumatuista rakennuksista.
 • Toimitusaika  on  noin  3  –  4  viikkoa.  Kiireellisistä  näytteistä  on  sovittava  etukäteen.  Ne
  laskutetaan 1,5-kertaisena.

Analyysin suoritus

 •  PCB määritetään kaasukromatografisesti.
 • Lyijy määritetään ensisijaisesti röntgenfluoresenssianalysaattorilla (Niton). Jos määritys ei sillä
  onnistu esim. näytteen vähyyden vuoksi, täytyy käyttää muuta menetelmää, josta veloitetaan
  erikseen.

Yhteyshenkilöt

Tiina Rantio, vanhempi asiantuntija, puh. 030 474 2231, tiina.rantio@ttl.fi