Seitsemän sotelaista:
Riikka SALO (ENT. Kostamo)

Kuka olet ja missä työskentelet?

Olen Riikka Salo (ent. Kostamo), yleislääketieteen erikoislääkäri ja vs. apulaisylilääkäri Espoosta, Samarian terveysasemalta. Tällä hetkellä työskentelen puolet työajastani potilastyössä terveyskeskuslääkärinä, toinen puoli työajasta menee hallinnolliseen työhön.

TALVI 2019

1. Mitä työpaikallesi nyt kuuluu?

Tällä hetkellä meillä on meneillään LEAN-kehittämisprojekti paljon palveluja tarvitsevien potilaiden hoidon kohentamiseksi. Pyrimme parantamaan hoidon laatua nimeämällä heille hoitokoordinaattorin ja omalääkärin. Selvitämme, mitä apua he eniten tarvitsevat ja tarjoamme sitä heille, tarpeen mukaan eri ammattiryhmiä hoitoon liittäen. Pyrkimyksenä on jatkossa välttää toistuvat päivystyskäynnit vaihtuvilla lääkäreillä ja tarjota tilalle jatkuva hoitosuhde.

Varustauduimme viime vuonna jo kolmeen kertaan tulossa olevaan potilastietojärjestelmän päivitykseen, joka ei sitten tullutkaan. Se on aiheuttanut harmaita hiuksia.

Edeltävän vuoden aikana olemme päässeet tiivistämään yhteistyötä sosiaalipuolen kanssa. Asemallamme on jo jonkin aikaa toiminut sosiaaliohjaaja, jonka vastaanotolle voimme ohjata potilaita ja jolta voimme kysyä neuvoa. Lisäksi käytössämme on sosiaalipuolelta kokemusasiantuntija. Meillä oli myös pilottiprojekti Helsingin diakonissalaitoksen kanssa, jonka myötä asemallamme päivysti palveluohjaaja. Tällä hetkellä on alkamassa kokeilu, jossa fysioterapeutit tulevat pitämään vastaanottoja terveysasemalle. Saamme konsultaatioapua Espoon mielenterveys- ja päihdeklinikalta, myös yhteisvastaanottoja psykiatrin kanssa on pidetty. Ihotautilääkäri on ollut syksyn ajan pitämässä opetusta pientoimenpiteistä ja jäädytyshoidoista. Aiempaan tapaan muutamien erikoisalojen kollegat sairaalasta käyvät myös pitämässä konsultaatiotunteja.


 2.Millä mielellä olet seurannut uutisointia sote-uudistuksen käänteistä? Mitä ajatuksia tai kysymyksiä se on herättänyt?

Odotamme nyt aika maltillisin mielin tulevaa. En ole kovin toiveikas sen suhteen, että aikataulut pitäisivät ja valmista tulisi ennen uusia vaaleja. Ruohonjuuritasolta katsoen eniten kiire olisi sillä, että saataisiin tietojärjestelmät toimimaan niin, että ne edistäisivät potilasturvallisuutta ja hoidon jatkuvuutta, eivätkä häiritsisi sitä, kuten nyt pikemminkin on. Tietojärjestelmistä pitäisi myös helpommin saada ulos reaaliajassa potilasmassoihin liittyvää dataa, joka auttaisi hallinnollisessa päätöksenteossa ja jolla voisi arvioida hoidon laatua sekä jatkuvuutta, joka läheisesti liittyy laatuun. Mammuttimaisen sote- ja maakuntauudistuksen sekä valinnanvapauden tullessa yksi suurista huolista onkin se, miten tietojärjestelmien kanssa pärjätään. 
 
Vastuunjako siinä, kuka jatkossa suunnittelee monisairaan ja paljon palveluja tarvitsevan potilaan hoitoa ja miten yleensäkin sote-uudistuksen tavoitteena oleva palveluiden integraatio toteutuu, näyttää sekavalta. Kokenutkaan yleislääkäri ei pärjää yksinään potilaan kanssa, jolla on paljon sairauksia ja tarpeita. Tarvitaan tiimityötä. Toisaalta potilaan tunteva omalääkäri/omahoitaja on luonteva asiantuntija hallitsemaan monimutkaisen hoidon kokonaisuutta ja organisoimaan hoitoa. Yleislääkärin työnkuva tulee todennäköisesti muuttumaan yhä enemmän tähän suuntaan. Terveyskeskuslääkäri on perinteisesti ollut yksinäinen susi, joka on tottunut pinnistelemään omin voimin. Itselleni on ollut valtava oivallus huomata, miten yhteistyö muiden ammattilaisten kanssa on tuonut hoitosuhteeseen uusia näkökulmia ja lisännyt omia voimavaroja.
 
Olemme hyvin kiinnostuneita tekemään tiiviimpää yhteistyötä sosiaalipuolen kanssa ja siihen on onneksi tarjoutunut tilaisuuksia. Kokemukset ovat olleet erittäin hyviä. Sosiaaliohjaajan vastaanotto terveysasemalla on ollut tarpeeseen tulevaa matalan kynnyksen palvelua. Muutenkin tavoittelemme parempaa ammattiryhmien välistä tiimityötä. Viime vuoden etäyhteys-pilotti-projekti antoi lupaavia tuloksia siitä, mitä yhteys erikoissairaanhoitoon myös voisi jatkossa olla. Riippumatta siitä, mitä sote-uudistus tarkasti ottaen tulee pitämään sisällään, suunta johon olemme pyrkimässä siihen varustautuaksemme on tuntunut oikealta. 

Kesä/syksy 2018

1.Mitä työpaikallesi nyt kuuluu?

Kevään ja kesän aikana eniten keskusteluja työpaikalla on herättänyt syksyllä alkava ilta-aikainen lääkärien puhelinpäivystysvuoro, sekä Espoon terveysasemien mahdollinen tuleva aukioloaikojen laajennus. Jälkimmäistä pilotoidaan ensin yhdellä terveysasemalla ennen laajempaa käyttöönottoa. Näemme tämän suuntauksen osana sote-uudistukseen valmistautumista. Terveyskeskuslääkärien enemmistö meillä suhtautuu varautuneesti iltatyön tekemiseen. Lapsiperheellisten lääkärien kohdalla työaikojen muuttuminen saattaa tarkoittaa isoa muutosta elämässä ja vaikuttaa esim. vuoropäivähoidon tarpeeseen. Osalle muutos on toisaalta tervetullut. On hyvä, että sen alkua porrastetaan ja kerätään ensin kokemuksia pilotin avulla. Kukaan ei vielä osaa tarkkaan ennustaa, miten muutos kokonaisuudessaan vaikuttaa. Miten paljon sillä tavoitetaan niitä potilaita, jotka muuten olisivat menneet yksityispuolelle tai miten paljon tulee päivystyskäyntejä, jotka tällä hetkellä ovat ohjautuneet sairaalapäivystykseen arki-iltaisin.
Potilaiden nopea pääsy kiireettömälle vastaanotolle on myös tavoite, jonka toteutumista seurataan hyvin aktiivisesti.

2. Onko sote-uudistukseen valmistautuminen näkynyt konkreettisesti työssäsi ja työpaikallasi? Miten?

Yllä olevat vastaanotolle pääsyn nopeuttamista ja laajempia aukioloaikoja koskevat muutokset ovat sote-lämmittelyä. Lisäksi meidän omalla terveysasemallamme on keväällä ollut mielenkiintoinen pilottiprojekti. HUS:n ja perusterveydenhuollon yhteistyön tuloksena syntyi kokeilu, jossa reaaliaikaisen etäyhteyden välityksellä terveyskeskuksesta voitiin konsultoida sairaalakollegoita potilaista, joilla oli krooninen haava. Kokeilu oli hyvä esimerkki siitä, miten erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon tiimityö parhaassa tapauksessa nopeuttaa potilaan hoitoa, parantaa hoidon laatua ja lisää perusterveydenhuollon osaamista. Toivon, että tulevaisuudessa tämän kaltainen potilaskeskeinen ja perusterveydenhuollon tarpeista lähtevä työtapa voisi lisääntyä. Erityisesti monisairaiden ja paljon palveluita käyttävien potilaiden kohdalla on iso etu, että hoitovastuu voi säilyä terveysasemalla mutta saadaan joustavasti konsultaatioapua sairaalasta. Tällainen toiminta voisi olla osa sitä terveysasemilla tarjottavaa erikoislääkäritoimintaa, mitä sote-uudistuksessa suunniteltiin.

3.Oletko huolestunut sote-uudistuksen viivästymisestä vai onko se helpotus?

Sote-uudistuksen viivästyminen ei tullut yllätyksenä varmasti meille kenellekään. Mietin, miten paljon suunniteltu malli vielä ehtii muuttua matkalla. Viivästys oli siis kuitenkin helpotus. Keskeneräistä ja suuria kysymysmerkkejä sisältävää uudistusta ei pidä viedä käytäntöön. Edelleen huolestuttavat monet valinnanvapauteen liittyvät seikat. Vaikuttaa että tähänastisissa piloteissa ei ole löydetty vielä riittävän hyvää keinoa arvioida hoidon laatua ja ennakoida kustannuksia. Isona kysymyksenä koko valinnanvapaudessa näyttäytyy terveyskeskuslääkärin näkökulmasta se, miten täydellisen valinnanvapauden vallitessa turvataan hoidon jatkuvuus niille potilaille, jotka eniten jatkuvuudesta ja pysyvästä hoitosuhteesta hyötyvät.

 

Talvi/kevät 2018

 

1. Mitä työpaikallesi nyt kuuluu?

Kehitämme toimintaamme jatkuvasti. Tällä hetkellä kehittämiskohteitamme ovat mm. paljon terveyspalveluja käyttävien potilaiden auttaminen. Miksi he käyvät niin paljon lääkärissä, saavatko avun vaivaansa, hyötyisivätkö he jonkun muun ammattilaisen avusta, esim. terveydenhoitajan, fysioterapeutin, psykiatrisen sairaanhoitajan tai sosiaalityöntekijän. Tämähän olisi onnistuessaan myös tulevan lain hengen mukainen tapa toimia. Toinen kehittämiskohde on lääkärin toimistotyöajan suunnittelu järkevämmin. Esimerkiksi käytäntö sen suhteen, kuinka potilas saa kuulla tutkimustulokset, on ollut sekava. Kehitämme sitä prosessia nyt lean-menetelmin potilaslähtöisemmäksi.

2. Millä mielellä olet seurannut uutisointia sote-uudistuksen käänteistä? Mitä ajatuksia tai kysymyksiä se on herättänyt kuluneen syksyn aikana?

Valinnanvapaus-pilottiprojekteista on tihkunut tietoa, joka on hiukan huolestuttanut. Projekteissa terveysasemaa vaihtaneiden joukossa näyttäisivät olevan yliedustettuina ne, jotka aiemmin olivat käyttäneet palveluja vähän. Eli terveemmät potilaat vaihtoivat yksityiselle palveluntuottajalle, sairaammat jäivät julkiselle. Keinoja huomioida tämä kustannuksissa on kuitenkin olemassa, joten en ole toivoton. Myös tietojärjestelmät aiheuttavat huolta. Niin pitkään kun potilastietojärjestelmien kirjo on suuri ja ne eivät kovin hyvin keskustele keskenään, tiedon siirtoon liittyy hankaluuksia potilaan vaihtaessa asemaa esim. 6kk välein.

Olin odottanut jännittyneenä uutta lakiesitystä. Se onkin sitten herättänyt meidän terveyskeskuslääkärien keskuudessa aika paljon keskustelua ja kysymyksiä. Ihmettelimme tätä päätöstä säätää lailla, että neljän erikoisalan palveluja on jatkossa löydyttävä terveysasemalta. Sisätaudit, lastentaudit, geriatria ja silmätaudit ovat toki kaikki tärkeitä mutta miten juuri nämä valikoituivat? Psykiatria olisi ollut myös kovasti tarpeen. Tähän tulikin sitten lausuntokierroksen jälkeen muutos ja lopulta vaaditaan vain kaksi erikoisalaa ja nekin voidaan valikoida väestön palvelutarpeen mukaan. Näistä perusterveydenhuoltoon jalkautuvista erikoissairaanhoidon palveluista saatava hyöty riippuu myös siitä, miten toiminta on järjestetty. Onko konsultaatioapu oikea-aikaista, riittävää, miten se sitten käytännössä palvelee terveyskeskustyötä/auttaa välttämään tarvetta esim. lähettää potilas erikoissairaanhoitoon. Toivomme totta kai kovasti, että saisimme konsultoida potilaistamme sairaalakollegoja mahdollisimman joustavasti. Hoidamme mielellämme hyvien ohjeiden kera potilaita terveysasemalla. Näitä konsultaatiokanavia suunniteltaessa jatkossa toivomme, että potilastyötä tekevät yleislääkärit saisivat olla samassa neuvottelupöydässä.

 

KESÄ/syksy 2017

1. Minkälainen on työyhteisösi ja millaista on työn arki?

Terveysasemallamme on 19 lääkäriä, joten olemme iso terveyskeskus. Meillä on viime vuosien aikana tehty paljon kehittämistyötä erityisesti päivystysjärjestelyiden suhteen, ja toimintaa on suunniteltu yhdessä koko henkilökunnan kanssa. Iso osa lääkäreistä ja hoitajista on kokeneita ja vakituisia työntekijöitä.

Koulutamme myös nuoria terveyskeskuspalvelua suorittavia lääkäreitä. Tällä hetkellä asema toimii aika hyvin. Jonot vastaanotolle ovat kohtuulliset, ja työntekijät ja potilaat ovat enimmäkseen tyytyväisiä. Tietysti aina parannettavaa löytyy.

2. Millä tavoin tuleva sote-uudistus näkyy työyhteisössänne? Miten siitä puhutaan? Oletteko saaneet tietoa riittävästi?

Työ on kiireistä ja lääkärien kahvipöytäkeskusteluissa suuremman sijan saavat arjessa askarruttavat käytännön asiat. Ruohonjuuritasolle ei ole kantautunut kovin paljon tietoa siitä, mitä uudistus käytännössä merkitsee. Siksi kaikessa tulevaisuuden suunnittelussa on pieni epävarmuuden tunne.

Uskomme kuitenkin, että kehittämistyötä kannattaa jatkaa ja toivomme, että sote-uudistus ei pyyhi pois hyvin toimivia yksikköjä. Ihmiset sairastavat jatkossakin ja tarvitsevat hoitoa. Työt tuskin loppuvat.

3. Mikä uudistuksessa mietityttää? Mihin kaipaisitte tukea?

Muutoksen epäselvä aikataulu ja valinnanvapaus mietityttävät. Millaisen tiedon pohjalta potilas valitsee palveluntuottajansa? Tämänhetkiset käytettävissä olevat mittarit ovat vielä huonoja mittaamaan palvelun laatua, määrää osataan mitata.

Mietin, miten turvataan tasavertainen asetelma julkiselle ja yksityiselle toimijalle ja miten potilaat tulevat jakautumaan näiden kahden välillä. Miten käy lasten- ja äitiysneuvolatyölle, päihdehuollolle ja mielenterveystyölle? Millaiselta työ näyttää tulevaisuudessa, kapeutuuko yleislääkärin työnkuva ja samalla osaaminen, jos joitain potilasryhmiä siirtyy pois, tai toisaalta jäävätkö julkisen sektorin sote-keskukselle eniten hoitoa tarvitsevat, monisairaat potilaat?

Myös lääkärien koulutukseen liittyvät asiat mietityttävät. Lääkäriksi luetaan yliopistossa, mutta tärkeä osa oppimisesta tapahtuu ”kisällin työssä” kandina, amanuenssina ja tuoreena lääkärinä terveyskeskuspalveluja tehdessä. Jääkö tämä elintärkeä mutta resursseja vaativa työ vain julkiselle sektorille?

4. Mitä mahdollisuuksia näet uudistuksessa?

Olisi mahtavaa, jos uudistus tekisi sen mitä on vuosia toivottu: purkaisi turhia raja-aitoja potilaan hoidossa ja sujuvoittaisi potilaan kulkua järjestelmässä sekä antaisi kaikille samat mahdollisuudet hyvään hoitoon. Lääkäreille voisi myös avautua mahdollisuus koulutuskiertoon. Tässä olisi loistava tilaisuus saattaa julkinen ja yksityinen sektori samalle viivalle ja yhtenäistää hoitokäytäntöjä valtakunnallisesti.

Julkisella sektorilla on varmasti tehokkuudessa jotain opittavaa yksityispuolelta, toisaalta omat kokemuksemme osoittavat, että myös julkinen terveydenhuollon toimija voi kehittää toimintaansa ja parantaa tehokkuuttaan jos tahtoa riittää.

5. Millaisia toiveita tai terveisiä sinulla ja työkavereillasi olisi päättäjille uudistuksen valmistelussa?

Perusterveydenhuollossa toivotaan, että meillä olisi riittävät resurssit jatkossakin tehdä tätä työtä. Meillä on aika hyvä kokonaiskuva potilaan kulusta terveydenhuoltojärjestelmässä, koska kuljemme potilaan mukana. Seulomme, diagnosoimme, hoidamme, lähetämme eteenpäin erikoissairaanhoitoon, vastaanotamme takaisin. Meillä on vastuu potilaan hoidon kokonaisuudesta. Hyvä terveyskeskuslääkäri tietää myös milloin tutkimus, lähete tai hoito on turha tai jopa haitallinen ja pidättäytyy siitä.

Hyvä perusterveydenhuolto säästää rahaa. Kun perusterveydenhuollon palveluita tilataan, on syytä olla tietoinen siitä, mitä tilataan ja miettiä miten palvelun laatua mitataan.