6.9.2019

Pressmeddelande 31/2019

– Vår publikation har fått ett nytt upplägg, där tyngdpunkten ligger på yrkessjukdom hos befolkningen i yrkesaktiv ålder (personer i åldern 15–64 år). På så sätt får vi en bättre överblick över aktuella sjukdomsorsaker samt information om riskbranscher och riskyrken, säger biträdande överläkare Kirsi Koskela vid Arbetshälsoinstitutet.

Drygt en tredjedel (33 %) av de misstänkta fall av yrkessjukdom som inrapporterats fastställs som yrkessjukdom. År 2015 registrerades 1189 fastställda fall av yrkessjukdom hos personer i yrkesaktiv ålder. Det totala antalet fastställda fall var 1614 år 2015. År 2014 var motsvarande antal 1625. Den vanligaste yrkessjukdomen hos personer i yrkesaktiv ålder är fortsättningsvis bullerskada.

Av de fastställda yrkessjukdomsfallen gällde 70 procent män och 30 procent kvinnor. Flest yrkessjukdomsfall konstateras bland män i åldern 50–64 år. Bland kvinnor är åldersfördelningen jämnare.

De vanligaste yrkessjukdomarna hos män i yrkesaktiv ålder är bullerskada, asbestrelaterat pleuraplack och allergiskt kontakteksem. Riskbranscher är bl.a. byggbranschen och metallbranschen. Vid allergiskt kontakteksem hos män är hälften av fallen framkallade av epoxiföreningar.

Vanliga yrkessjukdomar hos kvinnor är irritativt kontakteksem, allergiskt kontakteksem och yrkesrelaterad astma.  Yrkesrelaterat eksem förekommer bl.a. i vårdbranschen och i hårvårds- och kosmetikbranschen.

Tidig diagnos av yrkesrelaterad snuva kan förebygga yrkesastma

Yrkesastma och yrkesrelaterad snuva är den 4:e respektive 5:e vanligaste yrkessjukdomen. Riskyrken är livsmedelsproduktion och lantbruksarbete, där det förekommer exponering för foderdamm, mjöldamm och koepitel, vilka påverkar luftvägarna. I många fall är yrkesrelaterad snuva den arbetsrelaterade allergi som uppträder först, varför tidig diagnos och minskad exponering är viktigt också för förebyggande av yrkesastma.

Yrkessjukdomar kan uppträda också i pensionsåldern

Hos personer i åldern 65 år och äldre fastställdes 425 fall av yrkessjukdom år 2015.

– Av det totala antalet fastställda fall av yrkessjukdom konstateras 26 procent hos personer i åldern 65 år och äldre. Det är alltså en betydande andel av yrkessjukdomsfallen som konstateras efter yrkeskarriärens slut, säger Koskela.

– De flesta av dessa fall konstateras hos bygganställda som utsatts för asbestexponering. Skadeverkningar av asbest ger sig till känna med en fördröjning på upp till 40 år. Den vanligaste asbestsjukdomen är pleuraplack – förkalkningar i lungsäcken.

Bullerskador uppstår vanligen till följd av långvarig exponering. Den kumulativa exponeringen för arbetsbuller når sitt maximum vid tidpunkten för pensioneringen, varför det oftast är äldre personer som får diagnosen bullerskada. Bullerexponering förekommer t.ex. i byggarbete och i tillverkningsindustrin, där det används stora arbetsmaskiner. Inom försvarsmakten inträffar ofta akuta bullerskador.

Många läkare är omedvetna om sin anmälningsskyldighet

Läkare är enligt lag skyldiga att anmäla fall av yrkessjukdom till regionförvaltningsverkets ansvarsområde för arbetarskydd. Också misstänkta fall av yrkessjukdom bör anmälas. Informationen gör det lättare för arbetarskyddet att inrikta verksamheten på att förbättra arbetsförhållandena, minska exponeringen och förebygga liknande sjukdomsfall i framtiden.

– Nästan tre fjärdedelar av fallen förblir oanmälda. Läkarna är tyvärr inte tillräckligt medvetna om sin anmälningsskyldighet, säger Koskela.

– Det bör informeras betydligt mer om det här.

Uppgifter om fastställda och misstänkta yrkessjukdomar samlas in för registrering i Registret över arbetsrelaterade sjukdomar, ett forskningsbaserat register som upprätthålls av Arbetshälsoinstitutet. Uppgifter inlämnas av statistikmyndigheterna Olycksfallsförsäkringscentralen och Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt. De preciseras med hjälp av de yrkessjukdomsanmälningar som inkommit från  läkare till Regionförvaltningsverkets ansvarsområde för arbetarskydd. Statistikföringen av yrkessjukdomar sker med fördröjning. De senaste uppgifterna är från år 2015.

Mer information:

Kirsi Koskela, biträdande överläkare, Arbetshälsoinstitutet, tfn 043 820 0452, kirsi.koskela[at]ttl.fi

Johanna Lehtimäki, expert, Arbetshälsoinstitutet, tfn 0304742015, johanna.lehtimaki[at]ttl.fi

Maria Pesonen, biträdande överläkare, Arbetshälsoinstitutet, tfn 046 850 5031, maria.pesonen[at]ttl.fi (hårvårds- och kosmetikbranschen, yrkesrelaterade hudsjukdomar)

Irmeli Lindström, överläkare, Arbetshälsoinstitutet (yrkesastma), tfn 046 851 1898

Liisa Airaksinen, överläkare, Arbetshälsoinstitutet (yrkesrelaterad snuva och bullerskador), tfn 043 824 3766