6.9.2020

Uppdaterad 18.8.2021 (se texten gällande coronavaccinet i slutet)

Riskbedömning

Om det finns en risk att exponeras för coronavirus på arbetsplatsen ska arbetsgivaren fastställa sannolikheten för att arbetstagarna exponeras samt karaktären, mängden och varaktigheten av exponeringen. På basis av dessa kan man bedöma hur stor risken är för arbetstagarna samt planera och genomföra åtgärder, med vilka riskerna gentemot arbetstagarna kan minskas. I allmänhet är målet med åtgärderna vid riskbedömning att minska riskerna till en godtagbar nivå. I fråga om COVID-19 ska målet vara noll smittade. Se även Utredning och bedömning av faror, Työsuojelu.fi (https://www.tyosuojelu.fi/web/sv/arbetsforhallanden/biologiska-agenser/bedomning).

Bedömning av den sannolika smittorisken

Genom att besvara följande frågor kan ni bedöma den sannolika risken för coronavirussmitta på er arbetsplats:

 • Har smitta som anknyter till arbetsplatsen identifierats?
 • Är arbetsplatsen belägen i ett område där coronasmitta påträffats under de två senaste veckorna?
 • Är er arbetsplats i ett område där det inte finns mycket smitta, men på er arbetsplats finns människor från områden med hög smittograd?
 • Är det omöjligt att ordna förhållandena på arbetsplatsen så att ni kan hålla över 2 meters säkerhetsavstånd i arbetet (t.ex. med rumslösningar, arbetstidsperiodiseringar, distansarbete)?
 • Möter arbetstagarna andra personer så att säkerhetsavståndet (över 2 m) inte kan hållas?
 • Kan man komma till arbetet med förkylning eller innan en person med förkylningssymtom vet resultatet av ett coronatest?
 • Kan en annan persons luftvägssekret hamna på arbetstagarens ansikte?
 • Omfattar arbetet kraftfull användning av rösten eller verksamhet som möjliggör att droppar sprider sig längre än vid normalt tal?
 • Är det omöjligt att dela upp arbetstagarna i grupper så att grupperna skulle arbeta och hålla paus åtskilda?
 • Ska arbetstagarna i arbetsärenden röra sig i förhållanden som berörs av THL:s maskrekommendation? Till exempel resa med kollektivtrafik i arbetet?
 • Måste arbetstagarna vara på arbetsplatsen för att utföra arbetet, dvs. möjlighet till distansarbete saknas?
 • Ordnas möten eller pauser i lokaler där deltagarna träffar varandra ansikte mot ansikte?
 • Är hygiennivån svag på arbetsplatsen?
 • Är ventilationens effekt svag?
 • Måste arbetstagarna resa utomlands?
 • Saknar er arbetsplats anvisningar gällande resande och de som anländer som utlandet?
 • Finns det bland arbetstagarna personer som inte bor hemma, som bor i gemensamma bostäder eller bor tillfälligt i rummen? Byts sammansättningen av dem som bor tillsammans ofta?
 • Är arbetsplatsens praxis att arbetstagare som återvänder från så kallade riskländer inte förpliktas att stanna i frivillig karantän?
 • Finn det dammiga arbetsskeden i arbetet, som ökar behovet av att nysa och hosta?
 • Använder man gemensamma verktyg i arbetet, som inte kan rengöras mellan användarna?
 • Har arbetsplatsen underlåtit att med stöd av företagshälsovården eller vårdande läkaren identifiera dem som hör till riskgrupperna eller underlåtit att arrangera deras arbete så att de inte exponeras för coronavirus i arbetet?

Ju oftare du svarar ja på frågorna ovan, desto större är smittorisken på er arbetsplats och desto kraftigare åtgärder borde övervägas. Om någon betydande sannolikhet för exponering inte konstateras på arbetsplatsen räcker det att ombesörja hygien, säkerhetsavstånd och god ventilation samt att anvisa arbetstagare med symtom till hälsovården.  Hälsovården bedömer behovet av coronatestning och anvisar till testning. Med dessa åtgärder förebygger man även andra smittsamma sjukdomar (t.ex. influensa) och minskar mängden sjukfrånvaro.

Åtgärder för att minska smittoriskerna

 • De observerade riskerna bör i första hand avlägsnas med tekniska eller organisatoriska arrangemang.
 • Om en godtagbar risknivå inte nås med distansarbete, rums- och arbetstidsarrangemang på arbetsplatsen eller andra åtgärder kan arbetsplatserna ta i bruk masker eller andningsskydd. De kan behövas i situationer där säkerhetsavstånden inte kan iakttas.
 • Vid användning av masker och andningsskydd ska följande beaktas:
  • Maskanvändningen får inte leda till brister i säkerhetsavstånd eller hygien.
  • Genom maskanvändning minskas droppexponering för andra än maskanvändaren. Andningsskydd (FFP2, FFP3) kan användas på basis av en riskbedömning när målet är att skydda den som använder skyddet (särskilt i situationer med högre risk).
  • Om arbetsgivaren beordrar användning av masker eller andningsskydd ska föreskriften övervakas och alla arbetstagare ska utbildas i korrekt användning av masker eller skydd.
  • Arbetstagarna ska iaktta arbetsgivarens föreskrifter om användning av masker och skydd.
  • Arbetsgivaren ska beakta särskilda situationer där en enskild arbetstagare inte kan använda skydd (t.ex. sjukdom). Företagshälsovårdens expertis kan användas som hjälp när specialsituationer bedöms.
  • Arbetsgivaren ska säkerställa att det finns tillräckligt med masker eller skydd till hands.
 • För dom som har fått två vaccindoser, restriktionerna i arbete kan lättas, om det enligt riskbedömningen är tryggt. Samtidigt ska   arbetsgivaren dock ta hänsyn till arrangemangens inverkan på dem som bara har fått en vaccindos.  
 • Coronavaccinet förändrar inte användningen av ansiktsmasker eftersom vaccinet inte nödvändigtvis förhindrar spridningen av viruset. Det är bra att be Företagshälsovården om hjälp att bedöma förändringarna i och med vaccineringar. 
 • Bekanta er även med Arbetshälsoinstitutets Checklista för bedömning av coronarisker på arbetsplatsen  och anvisningar för förebyggande av coronavirusepidemin.
 • Genom att utföra åtgärder i enlighet med anvisningarna kan ni påverka svaren på frågorna i checklistan (ja =>nej) och smittorisken minskar.
 • Checklistan kan skrivas ut här (länk).

Bekanta dig även med

Skriv ut Checklista för bedömning av coronarisker på arbetsplatsen till arbetsplatsen.

Alla Arbetshälsoinstitutet anvisningar för arbetsgivare och arbetstagare för bekämpning av coronaviruset

THL:s maskrekommendation