15.4.2020

Uppdaterad 24 Januari 2021
Vi uppdaterar anvisningarna enligt behov.

Bäst förebygger du coronavirussmitta genom att hålla ett avstånd över 2 meter till andra personer och ofta tvätta händerna med tvål.
Du kan behöva andningsskydd, mun- och nässkydd eller ansiktsmask på basis av arbetsgivarens riskbedömning eller på rekommendation av Institutet för hälsa och välfärd. På denna sida hittar du information om mun- och nässkydd samt andningsskydd.

Smittosättet inverkar på behovet av skydd

Det nya coronaviruset smittar främst via droppsmitta då den insjuknade personen hostar, nyser, sjunger, skrattar eller talar. Viruset kan även smitta via direkt beröring med den insjuknade. Det är även möjligt att få smitta via ytor, där en insjuknad persons luftvägssekret nyligen hamnat.

Luftburna smitta är möjliga inomhus, om ventilationen är dålig. Risken för denna luftburna smitta anses vara mindre än risken för droppsmitta.

Tillräckliga avstånd mellan människor, begränsning av antalet människor i samma lokal, god ventilation och användningen av ansiktsmasker minskar smittorisken i vardagen.

När behöver du skydd eller mask?

THL har rekommenderat användning av mask för medborgarna i vissa situationer och har gett anvisningar om hur masken ska användas. Syftet med masken är att skydda andra människor från maskanvändarens luftvägssekret. Maskens användningsändamål är att minska spridningen av sjukdomen bland befolkningen. För att användningen av masken ska ha betydelse ska så många som möjligt iaktta THL:s rekommendation om ansiktsmask och arbetsgivarens eventuella anvisningar om användning av mask. Användning av mask får inte leda till att man underlåter att iaktta de andra anvisningarna för bekämpning av sjukdomen COVID-19.

Regionala myndigheter (AVI) kan ge rekommendationer och begränsningar också för arbetsplatser specielt under spridningsfasen. Se regionernas situation, rekommendationer och begränsningar (THL).

THL:s rekommendation om ansiktsmask
Arbetshälsoinstitutets Instruktioner för arbetsplatser för att förhindra coronavirusepidemi.

Tygmasker och engångsmasker av fibermaterial fungerar bra i dessa situationer. Andningsskydd av FFP-klass rekommenderas inte för allmänt bruk i sådana situationer. Tillgången på dem måste säkerställas för arbetsuppgifter där de ovillkorligen behövs. Behov av att skydda sig mot skadliga orenheter som svävar i luften finns till exempel inom industrin och byggande.

Arbetsgivare bedömer riskerna på arbetsplatsen

Arbetsgivaren kan på basis av sin riskbedömning konstatera ett behov av andningsskydd eller ansiktsmask om man i arbetet måste vara på mindre än en meters avstånd från sina arbetskamrater eller kunder.

Arbetsgivarens situationsbedömning kan påverkas till exempel

 • den regionala sjukdomssituationen och de regionala rekommendationerna och begränsningarna
 • kontakter till människor som ha blivit smittad eller som tvivlas ha blivit smittad
 • effektivitetet av ventilationen och antalet människor i lokalen
 • om arbetstagaren ska städa sanitetsutrymmen som en sjuk person kan ha använts
 • kontakter till människor som kommer från utlandet till arbetsplatsen
 • Arbetshälsoinstitutets anvisningar om utförande av riskbedömning

Arbetsgivaren ska särskilt ta hand om de arbetstagare som hör till de riskgrupper som läkare fastställt och för vilka ett insjuknande kan vara mycket allvarligt. Arbetstagaren ska iaktta arbetsgivarens anvisningar gällande säkerheten i arbetet.

Om arbetsgivaren säger att masken eller skydden ska användas, måste arbetstagaren följa arbetsgivarens instruktioner enligt Arbetssäkerhetslagen.

Mun- och nässkydd, ögonskydd och andningsskydd av FFP-klass i vårdarbete

I hälsovården har droppsmitta redan länge bekämpats i enlighet med försiktighetsåtgärder för droppsmitta genom användning av bland annat mun- och nässkydd samt ögonskydd, till exempel ansiktsvisir. Se THL försiktighetsåtgärdsklasser. Det egentliga syftet med mun- och nässkydd är att förhindra att vårdpersonalens luftvägssekret sprids till patientens operationssår, luftvägar och slemhinnor samt till ytor i omgivningen. Mun- och nässkydd skyddar inte användaren från aerosolvätskor eller mycket små partiklar som svävar i luften.

Mot coronavirus behövs det andningsskydd av FFP-klass närmast i vårdlokaler för COVID-19-patienter, där det utförs åtgärder som skapar aerosoler eller man i övrigt behöver så kallade luftförsiktighetsåtgärder. Bekanta dig med THL:s anvisningar: Anvisningar för åtgärder vid misstanke om infektion orsakad av coronaviruset COVID-19.

Visir, masker och andningsskydd

Ansiktsskydd, dvs. ansiktsvisir

Ansiktsvisir är en personlig skyddsutrustning avsedd att skydda mot vätskestänk (bild 1). Det skyddar ansiktet, ögonen, näsan och munnen från droppar som flyger mot ansiktet. Visiren effektiviserar det skyddet som ansiktsmasker or andningsskydd ger. Den blokkar droppar både mot användare och från användare.

En utmaning vid användning av visir som skydd mot coronavirus är renhållningen av den om man inte använder engångsvisir. Det krävs en god motivation för att hålla visiren rena. Utsidan och kantområdena ska alltid desinficeras när visiret tas av. Hela visiret ska tvättas med vatten och tvål, sköljas och torkas minst en gång per dag. Ansiktsskyddet ska vara CE-märkt och det ska ha en bruksanvisning.

Kuva 1. Kasvojensuojain eli kasvovisiiri

Bild 1. Ansiktsskydd, dvs. ansiktsvisir

Ansiktsmasker gjorda av tygmaterial

Med hjälp av ansiktsmasken kan man minska spridningen av droppar som orsakas av hostande och nysande och därigenom skydda andra. Tygmasker kan vanligtvis användas många gånger. De ska tvättas efter varje användning.

Om du köper ansiktsmasker gjorda av tygmaterial, lägg märke till att det måste finnas en bruksanvisning med. Det är viktigt att man kan andas väl genom masken och att masken  passar bra för ansiktet. Om du köper ett stort antal masker, det skulle vara bra att några människor och också arbetsgivaren först provar maskerna.

Se Information om ansiktsmasker av tyg (Arbetshälsoinstitutet)

Kangasmaski rappukäytävässä_web-1

Bild 2. Tygmask

Fibermasker

För konsumenternas bruk kan ansiktsmasker av mun- och nässkyddstyp tillverkas, vars polymermaterial inte är tillverkat genom vävning eller stickning. De kallas ofta fibermasker. De kan endast kallas mun- och nässkydd om vartenda krav på mun- och nässkydd uppfylls. Fibermaskerna har samma användningsändamål som ansiktsmaskerna gjorda av tygmaterial. Materialets filtreringseffekt kan vara bättre och andningsmotståndet mindre än hos tygmaskerna, men det kan man inte veta om inte tillverkaren meddelar testresultat och -metod. Fibermasker är avsedda för engångsbruk om det inte finns rengöringsanvisningar i deras bruksanvisning.

Krav på fibermasker för engångsbruk och tygmasker som finns till salu

 • De får inte orsaka olägenheter för användarens hälsa eller säkerhet.
 • Tillverkarens, kontraktsgivarens eller importörens namn måste finnas på produkten.
 • De måste ha en bruksanvisning.
 • Deras användningsändamål, som inte kan vara något som tyder på att masken skulle skydda användaren, måste anges på förpackningen eller i bruksanvisningen.
 • I dem får inte på något sätt hänvisas till mun- och nässkydd eller andningsskydd. I produktinformationen kan det till exempel meddelas om filtreringsförmåga och andningsmotstånd samt metoden kan beskrivas, men i samband med informationen får det inte hänvisas till standarder gällande skydd.
 • Produkten ska inte vara CE-märkt.

Mer information från TUKES: Andningsskydd

Kuva 3. Kuitumaski. Kuitumaskit näyttävät suu-nenäsuojaimilta. Eroa on suodatuskyvyssä, pakkausmerkinnöissä ja käyttöohjeissa.

Bild 3. Fibermask. Fibermasker ser ut som mun- och nässkydd. Skillnaden ligger i filtreringsförmågan, förpackningsmärkningarna och bruksanvisningarna.

Mun- och nässkydd

Mun- och nässkydd ska uppfylla lagstiftningens krav på utrustning och förnödenheter för hälsovården. Mun- och nässkydd uppfyller kraven i standard EN 14683 samt de allmänna krav som ställts på utrustning och förnödenheter för hälsovården i I-klass. Mun- och nässkydd ska bland annat registreras som medicintekniska produkter. När kraven uppfyllts ansluter tillverkaren en CE-märkning till mun- och nässkydden. COVID-19 har medfört en del avvikelser i förfarandena Bekanta dig med Fimeas webbplats.

Mun- och nässkydd kan skaffas för arbetstagarnas eller konsumenternas bruk. Om arbetstagaren på basis av en riskbedömning ska skyddas mot aerosoler som svävar i luften med andningsskydd kan mun- och nässkydd inte väljas för ändamålet. Om mun- och nässkydd säljs för något annat bruk än hälsovårdens ska de ha bruksanvisning.

Enligt standarden EN 14683:

 • Klass I mun- och nässkydd sätts över patientens ansikte till exempel i en epidemi- eller pandemisituation så att personen inte smittar andra.
 • Klass II mun- och nässkydd används i operationssalar och i andra medicinska syften för att skydda patienten från vårdpersonalens luftvägssekret.
 • Klass IIR mun- och nässkydd skyddar dessutom användaren mot blodstänk som blodtrycket avger.

Enligt Institutet för hälsa och välfärd används mun- och nässkydd (klass II och IIR) för så kallade droppförsiktighetsåtgärder när andningsskydd som skyddar mot aerosoler inte behövs.

Bruksanvisning för mun- och nässkydd

 • Dra på med rena händer. Näsklämman, dvs. den styva delen i skyddets övre kant, ska vara uppåt när skyddet tas på. Vecken går vanligtvis nedåt på utsidan (se bruksanvisning). Det övre bandet sätts bakom bakhuvudet, det nedre bandet bakom nacken eller öronslingorna bakom öronen. Den nedre kanten dras ner under hakan (bilderna 2 och 3). Näsklämman formas med två fingrar på båda sidorna av näsan så att den följer ansiktsformen.
 • Rör inte skyddet under användningen. Om du måste röra vid det rengörs händerna före och efter beröringen.
 • Tas bort med rena händer genom att man tar tag i banden och läggs i blandavfallet, varefter händerna tvättas. Om det är möjligt att det inte finns någon behållare för blandavfall på borttagningsstället har man med sig en plastpåse att transportera mun- och nässkyddet i till en blandavfallsbehållare.

TTL-tyypin-II-suu-nenasuojain

Bild 4. Mun- och nässkydd av typ II rätt påklädd: den nedre kanten har dragits under hakan, vecken på utsidan går neråt och näsklämman är böjd längs med ansiktet.

Andningsskydd av FFP-klass, dvs. filtrerande halvmask

Ett skydd av FFP-klass känns igen av att

 • skyddets identifikation, standard EN 149 (och standardens publikationsår vid tiden för typgodkännandet för skyddet) samt klassificeringen FFP1, FFP2 eller FFP3 finns angivna på det.
 • skyddet har CE-märkning och efter den fyra siffror som avser den anmälda inrättning som regelbundet bedömer överensstämmelsen för tillverkningen av skyddet.
 • skyddet har en bruksanvisning med kontaktuppgifter till den inrättning som gjort EU-typgranskningen för skyddet.
 • på FFP-skyddets förpackning ska det finnas angivet skyddets namn, FFP-klass, förvaringstidens upphörande och förvaringsförhållanden samt tillverkarens och EU-importörens kontaktuppgifter.

 

Användaren ska läsa bruksanvisningen. I den finns det bland annat information om rengörings- och desinfektionsmetoder, med vilka skyddet kan rengöras. Vanligtvis saknas informationen i fråga och då kan skyddet inte rengöras. Efter att förvaringstiden upphört tar tillverkaren inte längre ansvar för skyddets skyddsförmåga. Försäljaren av skydden kan inte packa om skydden i mindre partier i förpackningar som inte har kravenliga märkningar.

För arbetsplatser avsedda FFP-skydd som till exempel har bristfälliga märkningar eller bruksanvisningar kan anmälas till Regionförvaltningsverket som övervakar marknaden. Anmälan görs till Säkerhets- och kemikalieverket Tukes, när det gäller konsumenthandel.

Mot sjukdomen COVID-19 används FFP-skydd för engångsbruk. Det finns märkningar på skyddet om annan användning än för bekämpning av smittsamma sjukdomar:

 • NR (non-reusable) – skyddet är avsett för användning under högst en arbetsdag.
 • R (re-usable) – skyddet kan användas flera gånger, dvs. flera dagar, om inte skyddet blir tilltäppt under användning eller av någon anledning blir ohygieniskt.
 • Ett D-märkt skydd har genomgått ett med dolomit utfört stockningstest.

Skyddet får inte orsaka hälsomässiga olägenheter åt användaren, såsom hudirritationer eller allergier. Testning krävs inte, men tillverkaren ska i EU-typgranskningen ge sin försäkran om att produkten är säkert planerad. Hudirritation på grund av skavning är trots allt möjligt under kontinuerlig användning. Kontinuerlig användning kan även orsaka huvudvärk eller irritationsreaktioner från luftvägarna.

Personer med sjukdomar i andningsorganen, hjärtat eller blodcirkulationen kan ha svårt att använda andningsskydd. Användning i arbete förutsätter att ergonomi och användarens hälsotillstånd beaktas vid valet av skydd.

FFP-skydd skyddar inte mot aerosoler som svävar i luften om skyddet inte sitter tätt mot ansiktet. Modellen måste passa bra på ansiktet och behåring får inte bli kvar under skyddets kant.

Anvisningar för användning av FFP-skydd vid skydd mot coronaviruset

 • Dra på med rena händer. Se Arbetshälsoinstitutets anvisning eller skriv ut den för stället där skyddet tas på: Hur man tar på sig en filtrerande halvmask.
 • Rör inte skyddet under användningen. Om beröring sker, tvättas händerna före och efter.
 • Tas bort med rena händer genom att man tar tag i banden och läggs i blandavfallet eller i en plastpåse, varefter händerna tvättas. Plastpåsen med de använda skydden läggs i blandavfallet.

FFP-skydd utan utandningsventil

FFP2-modellen på bild 5 nedan har ingen utandningsventil. En person kan inte använda den lika länge som en modell som har en ventil. En modell utan ventil blir fuktig snabbare än en modell med ventil. Skyddet skyddar såväl andra människor som användaren från aerosoler förutsatt att skyddet sitter tätt på ansiktet.

Kuva 5. FFP2-luokan hengityksensuojain ilman uloshengitysventtiiliä.

Bild 5.  Andningsskydd av FFP2-klass utan utandningsventil

FFP-skydd med utandningsventil

På bild 5 nedan ses ett FFP3-skydd utrustat med utandningsventil. Ventilen underlättar användningen när den varma, fuktiga andningsluften kommer ut ur skyddet med ett mycket litet motstånd.

FFP-skydd försedda med utandningsventil rekommenderas inte för situationer där andra ska skyddas mot användarens luftvägssekret som sprids via luften. Saken har inte utretts tillräckligt. Man känner endast till ett rapporterat forskningsresultat, enligt vilket ett skydd försett med ventil skyddar andra personer utöver användaren på samma sätt som en tygmask.

Ventilmodellen ska inte användas för att skydda andra av en person som har sjukdomen COVID-19.

Personer som av hälsomässiga orsaker inte kan använda skydd utan ventil kan om de önskar använda skydd med ventil till exempel i kollektivtrafik. Detta förutsätter att personen kan använda ventilmodellen och att han eller hon inte har sjukdomen COVID-19 eller symtom relaterade till den.

I situationer där alla använder ventilförsedda masker som sitter bra får man ingen tilläggsnytta av modeller utan ventil. En sådan situation är till exempel när man i vården av en COVID-19-patient utför åtgärder som bildar aerosoler. I dessa situationer är det väsentligt att använda ventil för att orka arbeta.

Det finns ventilförsedda FFP-skydd som har ett skydd ovanpå ventilen, varför skyddet har ansetts även uppfylla kraven för mun- och nässkydd. Det är nu svårt att få tag på sådana skydd på grund av marknadssituationen. Arbetshälsoinstitutet rekommenderar inte att ett mun- och nässkydd sätts ovanpå ett FFP-skydd med ventil för att skydda andra mot användarens luftvägssekret. Andningsmotståndet är för stort med en sådan skyddskombination.
Kuva 6. FFP3-luokan hengityksensuojain, jossa on uloshengitysventtiili

Bild 6.  Andningsskydd av FFP3-klass med utandningsventil

Se tilläggsinformation: Tekniska krav för andningsskydd och mun- och nässkydd av FFP-klass.

Övriga filtrerande halvmasker

Enligt SHM:s skyddsbestämmelser kan även andra filtrerande halvmasker än de som är EU-typgodkända enligt EN 149-standarden nu säljas för professionellt bruk för bekämpning av sjukdomen COVID-19 .

Mer information om skydd som tillverkas enligt särskilda villkor

SHM:s riktlinjer för försäljning av personlig skyddsutrustning som skyddar mot coronaviruset (Social- och hälsovårdsministeriet 26.6.2020)

Snart startar försäljningen av skyddsutrustning tillverkad enligt särskilda villkor (Arbetshälsoinstitutet, meddelande 9.6.2020

Skyddsutrustning enligt särskilda villkor under coronaepidemin (Arbetshälsoinstitutet, blogg 12.6.2020, på finska)

Mer information med epost viestinta@ttl.fi.

Arbetshälsoinstitutets anvisningar har uppgjorts tillsammans med Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) och Institutet för hälsa och välfärd (THL). Vi följer också publikationerna av den europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC) och Världshälsoorganisationen (WHO).

Den europeiska smittskyddsmyndighetens (ECDC) COVID-19-webbplats

Världshälsoorganisationens (WHO) coronavirus disease webbplats