25.3.2020

Uppdaterad 17 April 2020

Distansarbete under coronavirusepidemin

Distansarbete är arbete som är oberoende av en fast arbetsplats och arbetstid. Under coronavirusepidemin utförs distansarbete i regel hemifrån för att undvika smittspridning. Det är skäl att undvika kontorshotell, hubbar och andra gemensamma lokaler för distansarbete.

I den här nya situationen kan distansarbete te sig helt annorlunda än tidigare. För den som är ovan vid distansarbete är situationen ny. Det förutsätter nya arbetsrutiner och -arrangemang som kan förorsaka belastning. Även de, som är vana vid distansarbete, kan möta nya utmaningar hemma, till exempel på grund av familjesituation och begränsning av rörelsefriheten.

De fördelar som normalt hänförs till distansarbete som arbetsro, att få arbeta ostört, att kunna arbeta fokuserat och således minska på arbetsbelastningen uppfylls inte nödvändigtvis i den här situationen. Distansarbete har också i det här läget sin grund i förtroendet mellan arbetstagare, chef och arbetsgivare, kombinerat med gemensam överenskommelse och planering samt självstyrning.

Arbetsgivare och chef

 • Nyttiggör er av arbetsplatsens instruktioner för distansarbete. Nu är också ett bra tillfälle för att samla information för nödvändiga uppdateringar av instruktionerna.
 • Ett skriftligt avtal rekommenderas vanligtvis för distansarbete. Gör upp avtal om det är möjligt i den här situationen. Den nya arbetstidslagen (872/2019) inkluderar flexarbete, varav distansarbete utgör en del. Information om avtalsinnehållet finns att tillgå i lagstiftningen.
 • Försäkra på förhand att arbetstagarna har tillräcklig teknisk utrustning och beredskap för att utföra distansarbete.
 • Om ni använder virtuella kommunikationssätt eller möten (till exempel Skype, Teams, Zoom), bekanta er med tekniken till exempel på era team-möten.
 • Arbetsgivarens omsorgsplikt för hälsa och säkerhet gäller även distansarbete. Försäkra att de som utför och leder distansarbete vet hur arbetslagstiftningen tillämpas och hur försäkringsskyddet förverkligas vid distansarbete. Bekanta dig med Arbetsskyddscentralens instruktion: Säkert distansarbete, instruktioner för arbetsgivare och arbetstagare (på finska).

Bör särskilt observeras under coronavirusepidemin

 • Bestäm att arbetstagaren gör distansarbete hemifrån eller från någon motsvarande plats.
 • Se till att nya distansarbetare får nödvändig handledning och stöd vid behov för att inleda arbetet. Speciellt viktigt är att ge akt på hjälpbehovet i informationstekniska frågor när problem uppkommer.
 • Ordna tillfällen där man delar erfarenheter, god praxis, problemsituationer och också för att höra sig för hur det står till.
 • Om arbetstagaren på grund av skötsel av barn, en anhörigs sjukdom eller skolans distansundervisning har behov av flexibilitet under vilken tid arbetet utförs, kom gemensamt överens om hur arbetet kan delas upp så att också möjlighet till vila görs möjligt. Vid behov kan temporärt deltidsarbete vara ett alternativ.
 • Ifall arbetstagare är försatta i karantän: bedöm karantänsatta symptomfria personers möjligheter till och behov av distansarbete från fall till fall.

Arbetstagare

 • Kom överens om arbetsuppgifterna som utförs på distans med din chef.
 • Förbered dig inför distansarbetsdagen på samma sätt som vilken annan arbetsdag som helst. Ta fram arbetsutrustningen föregående kväll och kontrollera din kalender inför nästa dag.
 • Klargör för dig själv vad du vill få till stånd under distansarbetsdagen. Gör upp en lista över arbetsuppgifterna, följ den och se hur effektivt du arbetar.
 • Försäkra på förhand att du hemifrån kan använda all information som är nödvändig för ditt arbete.
 • Håll fast vid rutinerna. Fundera på hur du bäst kommer på arbetshumör, t.ex. med en joggingtur innan du påbörjar arbetsdagen. Håll kaffe- och matpaus.
 • Beakta ergonomin i arbetet och variera arbetsställningen.
 • Håll pauser precis som på kontoret. Rör på dig när du blir trött.
 • Fundera på var du vill arbeta, känner dig mest bekväm och bäst kan koncentrera dig.
 • Se till att det är tillräckligt lugnt hemma eller på din distansarbetsplats.
 • Om du arbetar distans med din familj, planera tillsammans dagens program på morgonen. Se närmare: ”Råd som stöder det mentala välbefinnandet” .
 • Var initiativtagande. Meddela din chef och arbetskamraterna i gruppen vad du gör och hur du avancerar.
 • Arrangera så att du om möjligt kan nås till exempel per telefon eller e-post.
 • Kom ihåg att skapa perioder under vilka du kan arbeta koncentrerat och ostört. Kom överens med din chef om du måste indela ditt arbete att utföras i perioder på morgonen och kvällen för att möjliggöra det här.

Bör särskilt observeras under coronavirusepidemin

 • Arbeta inte om du är sjuk.
 • Om du inte kan hålla dig till ditt arbetsschema, meddela din chef om förändringarna i din situation och kom överens om lösningsalternativ.
 • Ta hand om ditt eget välbefinnande, möjlighet att röra dig ute, vila och återhämtning. Var överseende mot dig själv.
 • Om du måste arbeta på distans på grund av att en familjemedlem har blivit utsatt för coronaviruset eller blivit smittad, är situationen mycket exceptionell. Oron tär på resurserna och stör koncentrationen.
 • Kom ihåg att prata om din oro med dina arbetskamrater, vänner eller hälsovårdspersonal.
 • Arbetsolycksfall är en olycka som har ett tydligt orsakssamband till arbete som motsvarar arbetsbeskrivningen. Du kan komplettera ditt försäkringsskydd med olycksfallsförsäkring för fritid.

Mer information med epost viestinta@ttl.fi.

Arbetshälsoinstitutets anvisningar har uppgjorts tillsammans med Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) och Institutet för hälsa och välfärd (THL). Vi följer också publikationerna av den europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC) och Världshälsoorganisationen (WHO).

Den europeiska smittskyddsmyndighetens (ECDC) COVID-19-webbplats

Världshälsoorganisationens (WHO) coronavirus disease webbplats

Bekanta dig även med vår nyhet: Distansarbete på kommande? Tips för anställda och arbetsgivaren.