18.5.2020

Uppdaterad 7 August 2020

Denna anvisning är avsedd för arbetsplatserna för att stödja en återgång till arbete under COVID-19-epidemin och efter epidemin.

För att återgången till arbete ska vara så trygg som möjlig tillämpas säkra arbetsmetoder för att begränsa exponeringen för COVID-19-sjukdomen. Om omständigheterna förändrar sig, ska arbetsgivaren se över och uppdatera sin tidigare bedömning samt komplettera arbetsplatsens anvisningar och förfaringssätt med hänsyn till exponering för COVID-19. Detta betyder att arbetsgivaren ska

 • Kartlägga olägenheter och risker i arbetet och bedöma deras inverkan på de anställdas hälsa och säkerhet. Denna riskbedömning ska omfatta alla anställda, på alla arbetsplatser.
 • Vidta åtgärder för att förebygga risker.
 • Informera de anställda om saker som påverkar säkerheten och hälsan.
 • Följa med genomförandet av åtgärderna och förändrade omständigheter.

Den viktigaste principen är att eliminera de identifierade riskerna. Om detta inte är möjligt, strävar man efter att minimera de anställdas exponering och skapar beredskapsåtgärder för detta.

Samarbete med företagshälsovården och arbetarskyddet

I bedömningen av risken för COVID-19-smitta är det skäl att söka stöd hos den egna företagshälsovården gällande bedömning av hälsoeffekterna samt att konsultera de anställda, arbetarskyddsfullmäktige samt arbetarskyddscheferna om ändringarna som ska införas. I myndigheternas och övriga experters anvisningar finns exempel på hur man kan lösa olika frågor.

Riskbedömning och verksamhetsplan

Beakta åtminstone följande saker i riskbedömningen:

 • Förfarandet vid återgång till arbetet och verksamheten
 • Metoder för att minimera fysisk kontakt (kunder, kolleger), tillräckliga avstånd, behov av skyddsutrustning och redskap som används
 • Hygien och allmän renhet, även arbets- och kundlokaler samt redskap i gemensam användning
 • Organisering av arbetstider och arbetsskift, arbetsgruppernas storlek, möjlig fortsättning av distansarbete
 • Resursernas tillräcklighet, praxis för vikarier och ersättande personal
 • Mötespraxis
 • Organisering av pauser och måltider
 • Utomstående besök på arbetsplatsen (nödvändiga t.ex. varuleverantörer samt övriga aktörer): rörelseutrymme, passerkontroll och passertillstånd, hygien
 • Det psykiska välbefinnandet och psykosociala risker
 • Återgång till arbetet efter covid-19-sjukdom
 • Resor

När ni har uppdaterat riskbedömningen, upprättar ni utifrån den en verksamhetsplan som beskriver hur arbetsplatsen organiseras så att risken för att exponeras för COVID-19-smitta har minimerats.

 • Gör upp anvisningar för återgång till arbetet och eventuella begränsningar i anslutning till detta.
 • Säkerställ att alla känner till de uppdaterade anvisningarna, också arbetstagare med en annan arbetsgivare som jobbar på arbetsplatsen eller besöker den.
 • Säkerställ att lämplig utbildning, inskolning och handledning ordnas i de ändrade verksamhetssätten.
 • Upprätthåll en aktiv och interaktiv kommunikation på arbetsplatsen om riskerna med COVID-19-sjukdomen.
 • Informera de anställda om företagshälsovårdens tjänster.

Mer information:

Allmän instruktion för arbetsgivare 

Anvisning för distansarbete.

Städning och hygien

Personliga skyddsåtgärder

Frånvaro och insjuknande

Psykiskt välbefinnande

Ledning av distansarbete

Europeiska arbetsmiljöbyråns anvisning COVID-19: TILLBAKA TILL ARBETET: Anpassa arbetsplatsen och skydda arbetstagarna.