22.4.2020

1 Juni 2o20

Se THL sidor Anvisningar för enheter inom munhälsovården under COVID-19-epidemin

Den här anvisningen har uppdaterads och flyttats till THL sidor

—————————————-

Anvisningar för enheter inom munhälsovården under COVID-19-epidemin

Anvisningarna har utarbetats i samarbete med experter vid avdelningen för virologi vid Helsingfors universitet, kliniken för mun- och käksjukdomar vid HUCS, Institutet för hälsa och välfärd (THL), Arbetshälsoinstitutet samt social- och hälsovårdsministeriet (SHM).

Innehåll

 1. Almänna anvisningar för personalen
 2. Patienthänvisning
 3. Almänna anvisiningar för skydd och hygien på mottagningen
 4. Allmänna anvisningar för utförande av åtgärder under COVID-19-epidemin
 5. Anvisningar vid vård av patienter som har eller som misstänks ha COVID-19-infektion
  5.1. Skyddande av personalen vid tandvård av COVID-19-patienter
  5.2  Åtgärder vid patientbyte
  5.3  Åtgärdsanvisningar för akut vård av COVID-19-patienter
  5.3.1  Svullnad, abscess
  5.3.2 Tandverk
  5.3.3 Övriga akuta åtgerder
 6. Skyldigheten att ge brådskande vård åt den som har behov av det

1.    Allmänna anvisningar för personalen

 • En anställd får inte komma till jobbet om hen har luftvägsinfektionssymptom.
 • De som återvänder från utlandet måste komma överens om frånvaro samt tidpunkten för när de återvänder till arbetet tillsammans med sin arbetsgivare.
 • Om en anställd har insjuknat i en sjukdom orsakad av COVID-19 eller har behandlat en annan COVID-19-smittad person utan skyddsutrustning, ska man konsultera de aktuella anvisningarna på Institutet för hälsa och välfärds webbplats: Anvisningar för åtgärder vid misstanke om infektion orsakad av coronaviruset COVID-19.

2.    Patienthänvisning

 • Kontrollera patientens förhandsinformation och eventuell exponering för COVID-19-viruset
 • Inom den icke-brådskande vården ska man inte vårda patienter som har COVID-19-infektion, misstanke på COVID-19-infektion eller luftvägsinfektionssymptom, eller som är i karantän eller i karantänliknande förhållanden, som har återvänt från en utlandsresa under de föregående två veckorna eller hör till riskgrupperna för en allvarlig COVID-19 .
 • Patienterna ska på förhand informeras om att en icke-brådskande tid ska avbokas om de hör till ovannämnda grupper
 • För de patienter som hör till riskgrupperna för en allvarlig COVID-19, behovet av vården måste evalueras individuellt och man måste ta hänsyn till det generella hälsotillståndet. Man ska bedöma, vilket alternativ som har större risk: att uppskjuta vården eller behandla patienten. Om man inte misstänker COVID-infektion eller exposition, kan patienten behandlas normalt, men kontakten med andra patienter ska undvikas.
 • Patienter som behöver akut vård och har eller misstänkas ha COVID-19-infektion eller är i karantän, hänvisas till bedömning av vårdbehovet och vårdstället via tidsbeställningen för munhälsovården vid hälsovårdscentralen eller tandläkarjouren.
 • Antalet följeslagare måste begränsas så få som möjligt.

3.    Allmänna anvisningar för användning av skydd och hygien på mottagningen

 • I patientarbete följs de sedvanliga försiktighetsåtgärderna. THL: Anvisning för bekämpning av smittor vid munhälsovårdsenheter
 • Särskild uppmärksamhet fästs vid god hand- och ythygien samt vid ordentlig användning av skydd.
 • Skydd som hör till de sedvanliga försiktighetsåtgärderna är kirurgiskt mun- och nässkydd, skyddsglasögon, skyddshandskar av natur- eller nitrilgummi och, vid behov, hårskydd. Dessutom kan ett skyddsvisir användas.
 • Skydden byts och skyddsglasögonen (patientens och personalens) desinficeras patientspecifikt. I fall skyddsglasögonen kan inte desinficeras, måste dom tvätts med tvål och vatten.
 • Med skyddshandskarna får endast patienten och vårdutrustningen beröras.
 • Händerna tvättas med vatten och tvål alltid när man kommer till arbetsplatsen, före och efter måltider och efter toalettbesök samt vid behov till exempel när man har synlig smuts på händerna.
 • Händerna desinficeras med alkoholhaltig handsprit före och efter att mun- och nässkyddet sätts på samt före och efter att det tas av.
 • Mun- och nässkyddet eller ansiktsområdet får inte röras med odesinficerade händer.
 • Händerna desinficeras med alkoholhaltig handsprit alltid före handskarna sätts på och efter att de tas av. Samma sak görs om man är tvungen att byta skyddshandskar under arbetet.
 • Arbetshälsoinstitutets modellösning: Korrekt sätt att ta av engångshandskar.

Ordningen i vilken skydd sätts på och tas av:

När du sätter på skydd

 1. Desinficera händerna
 2. Sätt på mun- och nässkyddet (och sedan hårskyddet vid behov)
 3. Desinficera händerna
 4. Sätt på skyddsglasögonen
 5. Desinficera händerna
 6. Sätt på skyddshandskarna

När du tar av skydd

 1. Ta av skyddshandskarna
 2. Desinficera händerna och underarmsområdet
 3. Ta av skyddsglasögonen (och sedan hårskyddet)
 4. Desinficera händerna
 5. Ta av mun- och nässkyddet
 6. Desinficera händerna

4.    Allmänna anvisningar för utförande av åtgärder under COVID-19-epidemin

Det är skäl att utföra alla patienters vårdåtgärder så att uppkomsten av droppar och aerosoler minimeras och spridningen av aerosoler i omgivningen förhindras så effektivt som möjligt:

 • Använd kofferdamskydd alltid när det är möjligt
 • Undvik att använda turbinborr. Använd istället ett blått eller rött vinkelstycke med enbart vattenkylning eller kyl med spruta
 • Avlägsna karies genom exkavering
 • Undvik att använda luftbläster, skölj med vatten, torka med bomullstussar
 • Håll effektsugen så nära arbetsområdet som möjligt
 • Använd dessutom undersug, vaddrullar och kindkuddar för att hålla arbetsområdet torrt

Före behandlingen kan man använda 1 % väteperoxidskölj eller jodhaltig Betadine (10 mg/ml)-skölj. Beakta eventuell jodallergi vid användning av Betadine. Det finns inga vetenskapliga uppgifter om effekten av väteperoxid och jod på COVID-19-viruset, men de fungerar i allmänhet på höljebärande virus, och COVID-19 är höljebärande.

5.    Anvisningar vid vård av patienter som har eller som misstänks ha COVID-19-infektion

 • Man ger endast akutvård som inte kan vänta tills patienten har tillfrisknat.
 • Bedömningen av det akuta vårdbehovet gör per telefon. Utifrån anamnesen planeras eventuella undersökningar som bedöms vara nödvändiga för att genomföra vården (t.ex. röntgen, laboratorieundersökningar). Undersökningarna görs lokalt på avtalat sätt.
 • Patienterna kommer till vården på förhandsbokad tid.
 • Vården ska koncentreras till vissa enheter/mottagningar, så att kontakt med friska patienter kan undvikas.
 • På vårdenheten ska patientens kontakter med andra patienter minimeras. Vid ankomst till mottagningen instrueras patienten genast i handdesinfektion och god handhygien. Patienten ska använda ett kirurgiskt mun- och nässkydd under hela besöket, förutom vid vårdåtgärderna.
 • Personalen som är i kontakt med patienten utanför behandlingsrummet använder kirurgiska mun- och nässkydd och skyddshandskar. Handdesinfektion görs enligt de sedvanliga försiktighetsåtgärderna.
 • Vid vården efterföljs sedvanliga berörings-, dropp- och luftsäkerhetsåtgärder.
 • Målet med vården är att effektivt avlägsna smärta och inflammationssymptom.
 • Vårdåtgärderna genomförs så att man helt undviker uppkomsten av droppar och aerosoler, eller så minimeras uppkomsten (se avsnitt 4 ovan).
 • Koppla bort luften från uniten.
 • Noggrann användning av effektsug vid åtgärdsområdet förhindrar spridning av aerosoler och droppar.
 • Den drabbade tanden avlägsnas om adekvat vård inte kan genomföras utan märkbar uppkomst av aerosoler.
 • Tätt samarbete mellan tandläkare och tandsköterska rekommenderas.
 • För röntgen används PTG. Intraorala röntgenbilder tas endast om PTG-röntgen inte är möjlig.
 • I patientjournalen anges ICD-10-diagnoskoden U07.1 vid vård av en patient med laboratoriebekräftad COVID-19-smitta eller U07.2 när det finns en stark misstanke om smitta. Koderna anges som sidodiagnoskoder.

5.1.  Skyddande av personalen vid tandvård av COVID-19-patienter

 • Vid vården används FFP2- eller FFP3-klassens filtrerande andningsskydd, långärmade vattentäta engångsskyddsrockar, hårskydd, skyddsglasögon eller ansiktsskydd (visir) och skyddshandskar av natur- eller nitrilgummi.
 • Alla skydd byts ut patientspecifikt.
 • Händerna tvättas med vatten och tvål alltid när man kommer till arbetsplatsen, före och efter måltider och efter toalettbesök samt vid behov till exempel när man har synlig smuts på händerna.
 • Skydden sätts på i ett avgränsat rum innan patienten tas in i behandlingsrummet (skyddshandskarna tas på först i behandlingsrummet om man själv öppnar dörren till rummet). Skydden tas av i behandlingsrummet med undantag av andningsskyddet.
 • Man ska på förhand försäkra sig om att andningsskyddet sitter tätt på användarens ansikte och att personalen är i tillräckligt god hälsa för att använda skyddet. Man måste orka använda skyddet under hela åtgärden utan att röra vid det.
 • Andningsskyddet sätts på först av huvudets skydd för att det ska kunna tas av först. Arbetshälsoinstitutets anvisning: Korrekt sätt att sätta på sig andningsskydd.
 • Andningsskyddet tas av utan att röra vid filtrets utsida utanför behandlingsrummet i ett avgränsat rum.
 • Skyddsrocken knyts baktill, så att inte banden smutsar ner användaren, vårdutrustningen eller omgivningen. När man tar av sig rocken, river man loss nacköglan och de knutna midjebanden, och rocken skalas av så att utsidan blir inuti byltet.
 • Skyddshandskarna ska vara så långa att de når tillräckligt långt över skyddsrockens ärmar.
 • När skydden tas av, desinficeras händerna med alkoholhaltig handsprit före något tagits av och alltid efter varje skydd som tas av. Om man är tvungen att byta skyddshandskar under arbetet, tas handskarna av, händerna desinficeras och nya skyddshandskar sätts på. Arbetshälsoinstitutets modellösning: Korrekt sätt att ta av engångshandskar.

Ordningen i vilken skydd sätts på och tas av:

När du sätter på skydd

 1. Desinficera händerna
 2. Klä på dig skyddsrocken
 3. Sätt på andningsskyddet och kontrollera att den sitter tätt
 4. Desinficera händerna
 5. Sätt på hårskydd
 6. Sätt på skyddsglasögonen eller ansiktsskyddet (visiret)
 7. Desinficera händerna
 8. Sätt på skyddshandskarna och dra handskarnas skaft över skyddsrockens ärmar

När du tar av skydd

 1. Ta av skyddshandskarna och skyddsrocken
 2. Desinficera händerna
 3. Ta av skyddsglasögonen eller ansiktsskyddet
 4. Ta av hårskyddet
 5. Desinficera händerna
 6. Ta av andningsskyddet
 7. Desinficera händerna

5.2   Åtgärder vid patientbyte

 • Vårdenheten underhålls på sedvanligt sätt vid patientbyte, dessutom desinficeras sugsystemet.
 • Instrumenten som använts i vården placeras i en ren transportlåda med lock i tvättkorgen, tas till underhållsrummet och rengörs omedelbart i instrumenttvättmaskinen.
 • Om instrumenten inte kan rengöras genast, placeras de i en transportlåda med lock och sprayas med förbehandlingsmedel som förhindrar intorkning av smuts och mikrobförökning.
 • Inne i lådan placeras en lapp med texten ”Corona”, lådans lock tillsluts väl och på utsidan fästs en lapp med texten ”Smutsiga”.
 • Observera att transportlådans utsida alltid ska hållas ren, vid behov ska den torkas med ytdesinfektionsmedel.
 • I städningen fästs särskild uppmärksamhet vid alla patientens och vårdpersonalens kontaktytor.
 • Ytorna rengörs först med basiskt allrengöringsmedel.
 • Rengöringsdukarna som används i städningen är antingen engångsdukar eller så tvättas de efter varje användning.
 • Kontaktytorna behandlas dessutom med desinfektionsmedel.
 • Ytdesinfektionen ska göras noggrant.
 • Det avfall som uppkommer vid patientens vård ska förpackas i en separat sopsäck som omedelbart försluts och förs till ett blandavfallskärl.
 • Textilierna tvättas vid en temperatur av 60–90 °

5.3   Åtgärdsanvisningar för akut vård av COVID-19-patienter

(Källa: HUCS, Huvud- och halscentrum, sektionen för mun- och käksjukdomar)

5.3.1     Svullnad, abscess

 • Om en tydlig svullnad eller abscess konstateras, är behandlingen alltid att tanden tas bort

5.3.2     Tandvärk

Reversibel pulpit

 • Man undersöker patienten, säkerställer diagnosen samt att tanden kan behandlas och restaureras konservativt och att tanden är viktig att bevara för bettet (ingen ökad rörlighet av 3:e graden, inga svåra tandköttsfickor, ingen vertikalfraktur, ingen fyllning som går långt under tandköttet)
 • En tand med symptom kan drabbas av smärta vid kyla, som dock försvinner när retningen upphör. Smärtan är ofta kortvarig och tanden gör inte ont vid knackning eller bett, man strävar efter att bevara den vitala tanden
 • Bettet kontrolleras, vid behov slipas tanden ner (ingen luft, endastvattenkylning)
 • Stegvis exkavering av djup karies eller direkt överkappning (God medicinsk praxis-rekommendation)
 • Se upp för pulpaperforation. Karies kan lämnas på pulpaväggen för att undvika pulpaperforation
 • På pulpaväggen kan man applicera ett lager Ca(OH)2 som härdas kemiskt och som tillfälligt skydd IRM eller glasjonomer
 • Om det ändå uppstår en liten perforation kan den skötas med direkt överkappning med MTA
 • Slutlig fyllning inom 3–6 månader

Irreversibel pulpit

 • Irreversibel pulpit orsakar kraftig, ihållande, pulserande och långvarig smärta, som väcker patienten på natten. Värkmedicin hjälper inte. Smärtan tilltar t.ex. vid tuggning eller temperaturförändringar. Lindrig känslighet vid knackning.
 • Den värkande tanden kan ha en pulpaskada till följd av en hårfin spricka, trauma, slitage, fogläckage, djup fyllning eller karies
 • Målet är med vården är att effektivt avlägsna smärtan, men undvika en mer omfattande kontamination av pulpan
 • Jfr reversibel pulpit, kronisk, neuropatisk smärta, TMD-symptom
 • Öppna kaviteter med karies kan exkaveras utan användning av handstycke
 • Undvik att borra, ta hellre bort tanden
 • I specialsituationer blått vinkelstycke utan luft, vattenkylning med spruta
 • Avlägsnande av kronpulpan, undvik att behandla rotkanalerna om det inte är nödvändigt
 • Stilla blodflödet, försiktig NaOCl-sköljning, tryck med pellet. Obs! Lämna inte kvar pellet i cavum.
 • Applicera ZnO-pasta eller CaOH samt en tät tillfällig fyllning (Cavit + IRM eller glasjonomer)
 • Fortsätt rotfyllningen tidigast efter en månad, när patienten har tillfrisknat från coronavirusinfektionen

5.3.3    Övriga akuta åtgärder

 • Övriga orsaker till akut vård kan vara bl.a. TMD-smärtor, begränsad gapning, käkluxation (behandlas t.ex. genom reponering av den låsta käkleden), smärta orsakad av trasig ortodontiapparat (behandling t.ex. genom att klippa av en stickande tråd i tandbågen) samt tandtrauma och blödning, som behandlas i enlighet med hur brådskande situationen är.

6.    Skyldigheten att ge brådskande vård åt den som har behov av det

 • Skyldigheten regleras i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, 15 §, där det konstateras att en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården alltid skall hjälpa den som är i brådskande behov av vård. Vad hjälpen innebär har inte definierats. Hjälpen kan till exempel bestå av vägledning till brådskande vård vid allmänna hälsovården.
 • Hälso- och sjukvårdslagens 50 § om brådskande vård gäller allmänna hälsovården.
 • De enheter som vårdar patienter som insjuknat i COVID-19-infektion ska ha tillräckliga färdigheter och kompetens att ge vård.

Mer information med epost viestinta@ttl.fi.

Arbetshälsoinstitutets anvisningar har uppgjorts tillsammans med Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) och Institutet för hälsa och välfärd (THL). Vi följer också publikationerna av den europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC) och Världshälsoorganisationen (WHO).

Den europeiska smittskyddsmyndighetens (ECDC) COVID-19-webbplats

Världshälsoorganisationens (WHO) coronavirus disease webbplats