Uppdaterad 15.9.2020

Se Statsrådet: Begränsningar under coronavirusepidemin

Hur smittar det nya coronaviruset?

COVID-19 smittar främst via droppsmitta då den insjuknade personen hostar, nyser, talar eller sjunger. Viruset kan även smitta genom beröring, om den insjuknade till exempel har hostat i sina händer och därefter rört vid en annan människa. Ytors andel i spridningen av viruset är inte betydande enligt den information vi har idag. Det finns ännu ingen information över COVID-19-smittor som orsakats av livsmedel eller via livsmedel. 

På Livsmedelsverkets webbplats hittar du information i anslutning till coronaviruset samt livsmedel och djur.

Agerande vid kundservicesituationer för att undvika smittor

 • Om möjligt, undvik att arbeta i direkt närhet av människor, håll 1-2 m distans.
 • Om du måste jobba i närkontakt (under 1 m), undvik att diskutera och stå ansikte mot ansikte med kunden. Försök begränsa dessa situationer till under 15 minuter.
 • Skaka inte hand när du hälsar. Hälsa istället med ett leende och en nickning.
 • Kunderna uppmanas aktivt att betala med betalkort och att hålla säkerhetsavstånd, samt att följa anvisningarna för hand- och hosthygien. På Institutet för hälsa och välfärds (THL) webbplats finns material för hand- och hosthygien som kan användas för att instruera personalen och kunderna.
 • Om kunden har medlemskort eller motsvarande som behöver visas upp, undvik att vidröra dessa.
 • Om kunden nyser eller hostar, ta ett par steg bakåt och vänd ditt ansikte bort från kunden en stund. Be kunden att hosta i armvecket. Om en kund hostar upprepade gånger kan du vänligt be denna att förflytta sig längre bort från andra personer.
 • Även om du bara har lindriga symptom på COVID-19, kan du inte komma till jobbet. Besvara symptomenkäten i webbtjänsten Omaolo eller kontakta företagshälsovården eller hälsovården per telefon eller via webbtjänsten så att du får testa dig för coronaviruset. Symptomen finns på THL:s webbplats.

Flitig handtvätt och användning av handdesinfektionsmedel

 • Om du i arbetet rör vid kunden eller vid föremål eller ytor som kunden har rört, tvätta händerna eller använd handsprit innan du rör vid andra föremål, ditt ansikte eller följande kund.
 • Om du jobbar vid kassan, använd handsprit ofta och i synnerhet när du har hanterat kundens betalningsmedel. När du hanterar de varor som kunden samlat i affären behöver du inte använda handsprit efter varje kund.
 • Häll mycket handsprit (ungefär ett matsked) i din handflata, gnugga dina fingertoppar och tummar mot den, och till slut gnugga ämnet över hela dina händer. Det är rekommenderat att rengöra händerna med handsprit också efter att du tagit av handskarna.Kom ihåg att handsprit inte fungerar om händerna är synligt smutsiga.
 • Även kunderna måste få möjligheten att tvätta händerna eller använda handsprit samt instrueras till detta. På tvättställena ska finnas tillräckligt med tvål och helst engångsdukar eller en handduksautomat, som rullar in den använda handsprit. Om du inte har möjlighet att tvätta händerna, se till  att du har alkoholhaltig handsprit nära din arbetspunkt.
 • Effektivisering av handtvätten kan orsaka hudsymptom, så som torr hud. För att förebygga hudsymptom rekommenderar vi användning av doft- och konserveringsmedelsfri hudkräm. Handsprit är skonsammare mot händerna än handtvätt om handspriten innehåller glycerol (glycerin). Den minskar alkoholens (etanol eller propanol) uttorkande effekt.
 • Se Handtvättsvideo, hostningshygien och material för att rådgiva kunder.

Handskar ska användas hygieniskt

 • När man skyddar sig mot smittsamma sjukdomar är det definitivt bättre att hålla händerna rena än att använda smutsiga handskar.
 • Den skyddande effekten hos täta engångshandskar av gummi eller plast grundar sig på en förbättrad hygien med hjälp av dessa. Detta fungerar endast om handskarna används bara en gång, om de sätts på rena händer, om man inte rör ansiktet med dem och de tas av utan att man vidrör den smutsiga utsidan. Se Arbetshälsoinstitutets anvisning: Malliratkaisu – Kertakäyttökäsineiden riisuminen.
 • Andra typer av handskar ska endast användas i servicearbete om det finns andra orsaker till att använda handskar än smittsamma sjukdomar. Sådana kan vara bl.a. skavsår på huden och hantering av vassa föremål. Använd rena handskar i kundarbete.
 • Använda, smutsiga handskar måste läggas i blandavfallskärlet. Handskarna kan användas på nytt om bruksanvisningen anger att tvätt i 60 °C eller desinfektion med alkohol eller natriumhypoklorit är tillåtet. I detta fall rengörs handskarna enligt någondera metoden efter varje användning och torkas ordentligt. I annat fall är handskarna för engångsbruk.
 • Handskar som används fel försämrar hygienen och leder till smittrisk om de kontamineras med coronavirus.

Plexiglas hjälper vid arbete vid betjäningsdisk

 •  När man arbetar vid betjäningsdisk till exempel i apoteket eller butiken, kan det vara möjligt att sätta plexiglas mellan arbetstagaren och kunden. Plexiglaset kan monteras själv, men det finns också företag som kan göra det. 
 • Man kan själv montera ett tillfälligt skydd (av t.ex. polykarbonat), men det finns även serviceleverantörer som erbjuder bra monteringslösningar.
 • Plexiglaset ska monteras så att det inte försvårar arbetet och inte leder till ergonomiska utmaningar. Plexiglaset måste vara så högt att det når över både arbetstagarens och en lång kunds huvud. Bredden anpassas efter platsen.
 • Det finns också skivor och reklamställ som inte kräver fast montering.

Skydd av luftvägarna och ansiktet utifrån riskbedömning

 • Andningsskydd förhindrar partikel- och vätskeaerosoler från luften att hamna i användarens luftvägar.
 • Ansiktsmaskerna är tillverkade av tyg eller fibertyg. De minskar spridningen av sekret från luftvägarna i närheten. Ansiktsmaskerna uppfyller inte kraven för andningsskydd.
 • Om arbetsgivaren gör bedömningen att arbetstagaren behöver personlig skyddsutrustning, kan arbetsgivaren förpliktiga arbetstagaren att använda skydd som uppfyller kraven. Arbetsgivaren ansvarar för att skaffa skyddsutrustningen. Vid val av skyddsutrustning ska de ergonomiska kraven och arbetstagarens hälsotillstånd iakttas. Se också THL:s maskrekommendation
 • Då arbetsgivaren gör riskbedömnningen, är det bra att också ta hänsyn till den lokala COVID-19 situationen (Se THL lägesöversikt)
 • Om arbetsgivaren anser att mun- och nässkydd eller filtrerande halvmask behövs i arbetet, rekommenderas det att skydden alltid ska slängas i blandavfall när man tar en paus. Användningen av dessa skydd måste planeras så att pauser ingår och arbetstagaren orkar utföra sitt arbete.
 • Ansiktsskärm dvs. skyddsvisir skyddar ansiktet mot direkta stänk och droppar. Om visiret används flera gånger, måste utsidan och de ställen som vidrörts desinficeras inför varje paus och dagligen rengöras med tvål.
 • Arbetsgivaren ska säkerställa att det finns tillräckligt med masker eller skydd till hands. Masken måste bytas då man äter, dricker eller då masken blir fuktig.
 • Masken får inte äventyra arbetstagarens hälsa. Det rekommenderas inte att använda masken eller andningskyddet hela dagen.
 • Instruktioner för användning och rengöring av masken måste ges. Genom att använda visir kan man också minska risken för droppar gentemot kunderna.
 • Personlig skyddsutrustning i stark värme ökar påfrestningen för kroppen. Man måste hålla pauser ofta och dricka ofta. Andvändningen av visiren eller masken i värme kan vara svårt och obehagligt.
  Se Faktablad Arbete i värme
  Kuuman haittojen hallinta (på finska) 
 • Myndighetsinformation om skyddsutrustning, coronavirus och arbetarskydd fås hos regionförvaltningsverken.

Effektivisering av städning i kundutrymmen

 • Ytorna som kunderna rört (t.ex. dörrhandtag, ledstänger, möbler, bordsytor, pekskärmar och andra tangentbord samt toalett- och tvättutrymmen) ska rengöras noggrant och så ofta som möjligt.
 • Vid städning ska man använda ett milt alkaliskt universalrengöringsmedel. I sanitetsutrymmen och vid behov även i andra utrymmen kan man effektivisera städningen genom att använda desinfektionsmedel. Se våra städningsanvisningar.
 • Det mest rekommenderade är att använda engångsdukar för rengöring av ytor. Om man använder tvättbara rengöringsdukar, ska de använda dukarna samlas in i ett eget kärl. Städningsdukarna och övrig städningsutrustning ska tvättas och torkas ordentligt varje dag. Vid tvätt ska man använda en temperatur på minst +60 grader Celsius eller ett desinfekterande tvättmedel.
 • Skräpkorgar ska förses med läckagefria påsar som enkelt kan tas loss. Fyllningen av skräpkorgar ska kontrolleras och de får fyllas till högst tre fjärdedelar av sin volym. Skräpkorgar ska tömmas dagligen, särskilt i offentliga lokaler. Slutna soppåsar läggs i blandavfall som förbränns.

Matlagning och -servering på restauranger

 • Se regionförvaltningsverkets sidor gällande restriktionerna för restauranger.
 • Mat och dryck ska delas ut i portioner eller serveras till borden.
 • Påminn personalen om hygienanvisningarna. Livsmedel, matlagningsutrustning och serveringskärl får endast vidröras med rena, friska händer.
 • Det ska finnas tillräckligt många engångshandskar tillgängliga för användning i de funktioner där de måste användas.
 • Händerna ska tvättas ofta med vatten och tvål. För att förebygga hudproblem som orsakas av kontinuerlig tvätt av händer kan man även använda alkoholhaltig handsprit när det inte finns någon synlig smuts på händerna.

Skötsel av fastighet där personer i karantän eller insjuknade i COVID-19 befinner sig  

I bostäder och vårdavdelningar utförs endast arbeten som kräver omedelbara åtgärder. 

Sjukhus och vårdhem 

 • På sjukhus, vårdhem osv. fattas beslut om skyddsbehov av arbetsplatsen i fråga, i enlighet med arbetarskyddslagens bestämmelser om gemensamma arbetsplatser. Skyddet planeras tillsammans med den arbetsplats där underhållet utförs så att det är tillräckligt.  

Bostäder – gör så här  

 • I privatbostäder ska du per telefon be att de sjuka flyttar till rummet bredvid samt att lägenheten vädras ordentligt innan du går in i lägenheten. Då räcker det med arbetskläder och engångshandskar som skydd. Om det är fråga om en etta kan kunden uppmanas att gå till badrummet under ett kort underhållsarbete.
 • I karantänssituationer kan den boende ombes gå ut för den tid underhållsarbetet pågår. En boende med dålig hälsa som är i karantänliknande förhållanden kan till exempel uppmanas att gå till ett annat rum.
 • Håll fast vid överenskomna tidtabeller och informera omedelbart om ändringar, så att arbetet kan utföras tryggt och så att den boende inte orsakas extra olägenhet. 
 • Använd handsprit innan du går in i lägenheten och efter du har kommit utifrån lägenheten. 

Vid öppnande av tilltäppta avlopp behövs långskaftade skyddshandskar och ansiktsskydd 

 • Om du vid öppnande av tilltäppta avlopp kommer i kontakt med till exempel våta avlagringar, ska du använda robusta nitrilhandskar som sträcker sig till armbågen. Kontrollera att handskarna är märkta med EN 374-1 eller 374-5.  
 • Skydda ansiktet med ansiktsskärm skyddsvisir.
 • Använd skyddsutrustning för engångsbruk och ta av skyddsutrustningen genast efter användningen och sätt den i en soppåse utan att smutsa ner dig. Soppåsen ska tejpas igen och genast föras till kärlet för blandavfall.  
 • Tvätta händerna omedelbart efter arbetet eller använd ett alkoholhaltigt desinfektionsmedel. 
 • Byt till ren arbetsklädsel efter ett sådant uppdrag. Vid tvätt ska man använda en temperatur på minst +60 grader Celsius eller ett desinficerande tvättmedel. 
 • Se Arbetshälsoinstitutets anvisning (på finska)Kertakäyttökäsineiden riisumisohje. 

Statsrådet: Begränsningar under coronavirusepidemin

Mer information med epost viestinta@ttl.fi.

Arbetshälsoinstitutets anvisningar har uppgjorts tillsammans med Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) och Institutet för hälsa och välfärd (THL). Vi följer också publikationerna av den europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC) och Världshälsoorganisationen (WHO).

Den europeiska smittskyddsmyndighetens (ECDC) COVID-19-webbplats

Världshälsoorganisationens (WHO) coronavirus disease webbplats