24.1.2019

Pressmeddelande 04/2019

Arbetshälsoinstitutet utredde hur användningen av en app för pausmotion påverkade sittande, fysisk aktivitet, samhörighet och produktivitet hos kontorsanställda. Därtill undersöktes hur det nya verksamhetssättet togs i användning.

– Arbetstagarna upplevde att pauserna i stillasittandet gav dem bättre återhämtning från arbetet, mer energi, mindre belastning och färre smärtsymtom från rörelseorganen samt mindre trötthet och problem med minnet, säger äldre forskare Anne Punakallio vid Arbetshälsoinstitutet.

Regelbundna pauser i förening med mer fysisk aktivitet på fritiden gav också bättre kroppskontroll. Däremot inträffade inga förändringar i hur de upplevde sin arbetsförmåga och hälsa eller i fråga om övriga sinneslägen eller arbetsrelaterade upplevelser.

Undersökningen genomfördes vid Nokia. Vid planeringen av forskningsupplägget utnyttjade man de erfarenheter som man fått av att använda pausmotionsmetoden vid LokalTapiola.

Deltagarna använde Cuckoo-appen i sex månaders tid. Appen påminde om att det var dags att ta paus och visade en 2-3 minuters video med motionshandledning. Användarna kunde dela in sig i lag och tävla med varandra. Det rekommenderas att man tar paus minst tre gånger om dagen. Effekterna utreddes med hjälp av enkäter, fysiologiska mätningar och intervjuer.

Avbrott i stillasittandet i förening med pausmotion gav organisationerna ekonomisk nytta i form av bättre upplevd produktivitet hos dem som mycket aktivt tog pauser. Dessa deltagare upplevde också att samhörigheten på arbetsplatsen förbättrades.

Chefens exempel och uppmuntran hade effekt

Resultaten visar att det är möjligt att minska stillasittandet och effektivt uppmuntra anställda att ta paus med hjälp av en app för pausmotion. Appen främjade chefens och medarbetarnas deltagande i pausmotionen, uppmuntrade personalen att ta paus och ökade också pausmotionens synlighet på arbetsplatsen.

Faktorer som satte hinder i vägen för pausmotionen var framför allt tidspress, trånga arbetsutrymmen och koncentrationskrävande uppgifter, där alla avbrott upplevdes som störande.

Anne Punakallio konstaterar att arbetet med att förankra pausmotionen i det dagliga arbetet är en mångfasetterad process. När man börjar använda en pausmotionsapp på arbetsplatsen lönar det sig att t.ex.:

  • planera (och skräddarsy) införandet med hänsyn till arbetet och de anställda
  • säkerställa ledningens och chefernas engagemang
  • säkerställa motivationen också efter det att den första entusiasmen har lagt sig och efter avbrott i användningen, t.ex. med hjälp av kampanjer, mätningar samt uppföljning av välbefinnande och framsteg hos en själv och arbetsgemenskapen
  • ta med hela arbetsgemenskapen i motionerandet, upprätta gemensamma spelregler och tillsammans sätta in pauser i stillasittandet
  • ha pausmotion regelbundet och dagligen
  • knyta motionerandet till någon av arbetsplatsens övriga verksamheter, t.ex till företagshälsovårds- eller arbetarskyddsverksamheten

Till interventionsstudien vid Nokia anmälde sig 476 kontorsanställda, av vilka 92 procent besvarade startenkäten. Omkring 90 personer genomgick också fysiologiska mätningar. Effekterna mättes i interventionsstarten och efter tre respektive sex månader. Efter tre månader fick också kontrollgruppen tillgång till appen och därefter mättes effekterna också hos den.

Mer information:

Äldre forskare Anne Punakallio, Arbetshälsoinstitutet, tfn 030 474 2648, anne.punakallio(at)ttl.fi

Verkställande direktör Veera Lehmonen, Cuckoo Workout, tfn 044 992 3744, veera(at)cuckooworkout.com

Arbetshälsochef Tiina Ristamäki, Nokia, tfn 050 524 7430, tiina.ristamaki(at)nokia.com

Arbetarskyddschef Anne-Maija Jalonen, LokalTapiola, tfn 040 581 7928, anne-maija.jalonen(at)lahitapiola.fi

Mer om ämnet:

Toimistotyöntekijöiden työhyvinvointi – tauottamalla vähemmän istumista ja lisää yhteisöllisyyttä? -slutrapport över projektet (i Julkari på finska)

Toimistotyöntekijöiden työhyvinvointi – tauottamalla vähemmän istumista ja lisää yhteisöllisyyttä? (TYPET-projektets webbsida, på finska)