En framgångsrik samverkan inom arbetarskyddet kräver arbetsinsats av alla på arbetsplatsen. Det räcker inte att ledningen har ordning på saker och dokument, eller att arbetarskyddskommittén är aktiv. Det är viktigt att alla vet vad arbetarskydd innebär och vilken anknytning det har till det egna arbetet. 

Samverkan för arbetarskyddet på arbetsplatsen kan beskrivas med den vidstående bilden. En smidig samverkan uppstår när olika aktörer har tydliga uppgifter och roller (lådorna) och fungerande praxis för samarbetet (pilarna). Genom att klicka på plustecknen på bilden kan du se exempel på smidig samverkan inom arbetarskyddet.

Representativ samverkan är expertstöd

Med det representativa arbetarskyddets samverkan avses arbetarskyddschefens, arbetarskyddsfullmäktiges och -kommitténs planerings-, organiserings- och expertuppgifter beträffande säkerhet, hälsa och arbetsförmåga. 

I stora organisationer är arbetarskyddets representativa samverkan en central aktör i interaktionen och informationsutbytet mellan beslutsfattandet och personalen. I små organisationer, i vilka lagen inte förutsätter en arbetarskyddsfullmäktige (under 10 personer) eller en arbetarskyddskommitté (under 20 personer), sker interaktionen mellan ledningen och personalen direkt, utan representativ samverkan. 

Ledningen fastställer arbetarskyddets mål

Ledningen har en central roll som beslutsfattare och fastställare av målen för arbetarskyddet. Med tanke på samverkan är det väsentligt hur ledningen får information om de faktorer som påverkar arbetets utförande och arbetssäkerheten och arbetsförmågan som stöd i beslutsfattandet. 

Det är viktigt att arbetstagarna har möjlighet att lyfta fram oegentligheter som uppstår i arbetet samt föreslå förbättringar i arbetet. Dessutom är det väsentligt att arbetstagarna får information om grunderna till de beslut som ledningen fattar, så att de givna anvisningarna, bestämmelserna och tillvägagångssätten upplevs främja tryggt och säkert genomförande av arbetet. Chefer har en ansvarsfull uppgift i det hälsosamma och trygga genomförandet av arbetet och uppföljningen av det. 

Arbetarskyddslagen och lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen utgör den lagstadgade grunden för arbetarskyddets samverkan. 

Utveckling av en smidig samverkan för arbetarskyddet

Det är bra att regelbundet utvärdera och vid behov utveckla praxis och tillvägagångssätt för genomförandet av arbetarskyddets samverkan. Vi erbjuder ett test för bedömning av nuläget inom samverkan. Gemensam behandling av påståendena på den egna arbetsplatsen gör det möjligt att även identifiera eventuella utvecklingsobjekt. 

Det är lätt att engagera sig i arbetarskydd, när man ser att den egna verksamheten har betydelse och att man tar tag i saker och ting. Som ett resultat av en smidig samverkan inom arbetarskyddet föds en anda av tillitsfull diskussion och att göra tillsammans. 

Denna webbplats skapades inom projektet TyhyverkostoX inom temat Samarbete och allt material och alla exempel baseras på det ifrågavarande projektarbetet, som utfördes under åren 2015–2018. Målet med projektet var att utveckla samarbetet gällande arbetshälsa, arbetssäkerhet och välbefinnande i arbetet mellan de olika aktörerna på arbetsplatsen samt förbättra arbetsplatsernas beredskap att bygga ett TTT-samarbete med experter, serviceleverantörer och myndigheter för att främja arbetssäkerheten och välbefinnande i arbetet.