tyopaikkakiusaaminen-uusi

Mobbning på arbetsplatsen innebär upprepat, långvarigt och systematiskt negativt bemötande, kränkningar, nedtryckningar och förödmjukande. Mobbningen framskrider som en process och den som är föremål för mobbningen hamnar i en försvarslös ställning. Dåligt bemötande i vardagen övergår i mobbning då det osakliga och kränkande beteendet är upprepat, systematiskt och kontinuerligt. 

Kostnaderna för en långvarig mobbningsupplevelse kan stiga till flera tiotusentals euro.

Med mobbning påverkas individens möjligheter att utföra sitt arbete samt hens rykte och möjligheter att kommunicera med andra i arbetsgemenskapen. Att bli föremål för mobbning och kontinuerligt osakligt bemötande försämrar välbefinnandet. 

Mobbaren är vanligen en eller flera arbetskamrater och näst vanligast är mobbaren den närmaste chefen. Mobbaren kan även vara en underordnad eller en grupp. När mobbningssituationen blir långvarig, kan arbetstagaren uppleva sig vara mobbad av hela arbetsgemenskapen. 

Mer än 100 000 löntagare upplever sig vara föremål för mobbning på arbetsplatsen.*

Att bli mobbad är en allvarlig social konfliktsituation, som ökar stressen och försämrar välbefinnandet. Mobbning som förekommer i arbetsgemenskapen återspeglas även i dem som observerar den och arbetsgemenskapens funktion. 

Identifieringen av mobbningen kan störas av att olika begrepp används för att beskriva samma sak. Begreppen är psykiskt våld, mobbning, trakasserier och osakligt bemötande. I vardagligt bruk avser dessa ord samma sak. 

Nolltolerans för mobbning 

Nolltolerans för mobbning innebär att man i arbetsgemenskapen inte godtar eller tolererar något som helst mobbande eller osakligt beteende. 

Nolltolerans råder på arbetsplatsen när: 

  • Ledningen kommunicerar att inga som helst trakasserier eller mobbning godtas. 
  • Den som upplever sig mobbad för saken på tal. 
  • Varje medlem i arbetsgemenskapen för osakligt bemötande och mobbning på tal, och ingriper när hen ser eller hör det. 
  • Chefen ingriper i situationen på ett erforderligt sätt och utan dröjsmål efter att ha fått kännedom om upplevelsen eller observationen av mobbning. 


*
Informationen baseras på arbets- och näringsministeriets Arbetslivsbarometern, enligt vilken 5 procent hade upplevt mobbning på arbetsplatsen år 2017. I december 2017 uppgick antalet sysselsatta till 2 469 000 (Statistikcentralen, felmarginal ±33 000), vilket generaliserat till hela arbetstagarbefolkningen innebär cirka 122 000–125 000 arbetsföra personer.