kiusatuksi-joutuminen

Ibland kan det dröja veckor, till och med månader innan man inser kontinuiteten i och återupprepningen av det negativa bemötandet. Till en början kan det vara bara en diffus känsla av att allt inte riktigt stämmer. Att bli föremål för mobbning är något som många upplever som osannolikt.

Tecken på och observationer av mobbning

Saker och ting är inte som förut, någonting börjar kännas besvärligt eller betungande för dig.

 • Du har en diffus, förvirrad känsla och vet inte riktigt vad som händer.
 • Någons beteende eller verksamhet väcker negativa känslor hos dig.
 • Du vill inte möta eller undviker helst att möta någon eller några.
 • Någonting i interaktionen med någon eller i dess beteende börjar störa dig.
 • Det börjar uppstå problem i interaktionen eller samarbetet med någon.
 • Du upplever att du inte får möjlighet att bli fullvärdig medlem i arbetsgemenskapen.
 • Spänningarna i interaktionen börjar nöta på dina resurser.

Om du känner dig förvirrad och misstänker att du har uppfattat eller tolkat situationerna fel, ska du diskutera din upplevelse med en person, till exempel en arbetskamrat, som du tror kan ge dig sanningsenlig respons. Jämför din erfarenhet med hens observationer och intryck av situationen.

För dagbok över händelserna: vad som hände, när, hur du upplevde situationen, vilka som vara närvarande i situationen. Att skriva ned saker hjälper dig att tolka situationens kontinuitet och är till hjälp när du berättar om dina upplevelser för chefen.

Så här för du beteende som du upplever osakligt och mobbande på tal med den som betett sig negativt

 • Berätta hurudant beteende du har upplevt som osakligt och hur du känner.
 • Be hen sluta med beteendet.
 • Prata om beteendet, inte personens egenskaper.
 • Be vid behov om en arbetskamrats stöd i att föra saken på tal.

Om du tycker att det känns svårt att föra saken på tal med den mobbande personen, ska du ta upp saken direkt med chefen. Till exempel din arbetarskyddsfullmäktige eller företagshälsovården kan hjälpa dig anmäla saken till din chef.

På många arbetsplatser finns ett formulär med vilket man gör en anmälan om osakligt bemötande och mobbning. Fyll i ett sådant. Om en sådan praxis inte finns på din arbetsplats, ska du tala om för din chef att du vill diskutera med hen om den mobbning som du har upplevt. Be hen reservera tid för en sådan diskussion. Om du upplever att din chef är den som mobbar, ska du anmäla saken till hens chef.

Om chefen inte vidtar åtgärder för att utreda saken inom en rimlig tid (rekommendationen är två veckor), kan du informera chefens chef om saken och anmälan som du har gjort. Arbetarskyddsmyndigheten övervakar att arbetarskyddslagen efterlevs och om arbetsgivaren inte vidtar åtgärder efter att ha mottagit en anmälan om upplevda trakasserier eller mobbning, kan man göra en begäran om övervakning av ärendet till arbetarskyddsmyndigheten.

Så här förbereder du dig på en diskussion med chefen

 • Skriv ned de situationer i vilka du upplever att du har blivit mobbad. På så sätt kommer du ihåg situationerna bättre och kan berätta tydligt om dem.
  Sammanställ eventuellt skriftligt material (osakliga e-postmeddelanden, sms).
 • Om du känner att du uttrycker dig bättre skriftligt, kan du skriva ned dina upplevelser. Du kan lämna över din skrivelse till chefen redan före er diskussion. Kom överens med chefen om till vad hen kan använda den nedtecknade beskrivningen.
 • Fundera över vilka dina mål är med tanke på en förändring av situationen. Målet ska vara realistiskt och rimligt. Vad behöver hända för att du ska kunna lägga saken bakom dig?
 • Fundera på vad du själv är beredd att göra för att lugna ned situationen.

I diskussionen med chefen

 • Berätta för chefen om konkreta situationer där du har upplevt att du har blivit mobbad: vad som har hänt och hur du har upplevt det.
 • Personen som du upplever har mobbat dig har rätt att få veta hurudant beteende eller hurudan verksamhet du upplever som mobbning. På så sätt ger du hen en möjlighet att förändra sitt beteende.
 • Prata sakligt, undvik att prata kränkande eller osakligt om personen, även om du tycker att hen har förtjänat det. Prata inte om hur du tycker att hen är som person. När du beter dig så här, förhåller sig också chefen mer sannolikt sakligt och hen har lättare att börja utreda saken.
 • Var beslutsam och kräv att chefen agerar. Om det finns en verksamhetsmodell och anvisningar på din arbetsplats om utredning av upplevelser av mobbning, ska du be chefen att agera på det sätt som förutsätts i arbetsplatsens verksamhetsmodell.
 • Kom överens med chefen om huruvida ni ska berätta om hanteringen av situationen (och om ja, när) för de övriga medlemmarna i arbetsgemenskapen.
 • Vid behov kan du be chefen underteckna ett dokument om att hen har fått kännedom om den mobbning som du upplever. Om det blir så att chefen inte vidtar några åtgärder och du blir tvungen att föra saken vidare till en högre chef eller arbetarskyddsmyndigheten, kan du ha nytta av dokumentet.
 • Kom överens med chefen om vid vilken tidpunkt ni senast ska återkomma till ärendet.

Ett bra förfaringssätt är att chefen först diskuterar separat med dig och därefter med personen vars beteende du upplever som mobbning. Därefter agerar hen på det sätt som situationen förutsätter. För att få en mer helhetsbetonad bild av situationen, kan det hända att chefen samlar in ytterligare information, till exempel från dina arbetskamrater om deras observationer.

Därefter ordnar chefen ett gemensamt möte med dig och personen som du upplever har mobbat dig. Även andra personer kan delta vid mötet. Du kan be om stöd av till exempel arbetarskyddsfullmäktige eller förtroendemannen. Det är god sed att meddela om mötet så att även motparten kan ta med sig en stödperson till mötet. Chefen kan även vidta andra åtgärder som situationen förutsätter.

Förbered dig inför den gemensamma diskussionen

Om du förbereder dig inför mötet, har du möjlighet att berätta om dina upplevelser på ett strukturerat och tydligt sätt. Det hjälper dig även att behärska dig.

 • Var beredd på att konkret beskriva situationer där du har upplevt att du blivit föremål för osakligt bemötande och mobbning. Fundera på vad du särskilt vill ta upp och hantera. Ibland kan det vara svårt att hitta rätt ord i en ångestfylld och stressig situation. Det hjälper att i förväg skriva ned saker och ting på papper.
 • Var beredd på att du kan få respons om dig själv, ditt eget agerande och ditt beteende.
 • Fundera på egna förslag om hur situationen kan korrigeras. Vad bör göras och vad bör man komma överens om? Vad är du själv beredd att göra?
  Syftet med den gemensamma diskussionen är att hitta en lösning på situationen och göra nödvändiga överenskommelser med tanke på arbetet och/eller beteendet.

I den gemensamma diskussionen hanteras situationen ur bådas/alla parters perspektiv. Alla ges jämlikt tillfälle att berätta om sin egen syn på, sina upplevelser och sin tolkning av situationen.

 • Sträva efter att bibehålla behärskningen i diskussionen och undvik personliga påhopp. Prata om vad du anser har hänt och hur du har upplevt det.
  Sträva efter att vara aktiv i att hitta en lösning och att nå en uppgörelse.
  Var beredd på att ta emot en ursäkt och att acceptera ursäkten.
  Om man konstaterar att mobbning har förekommit, är det chefens uppgift att med överenskommelser och arbetsgivarens sätt se till att den upphör.
  En promemoria skrivs om överenskommelser och åtgärder gällande arbetet och beteendet.
  Chefen kan även komma fram till att det inte har skett någon mobbning. Be vid behov din chef om en motivering till varför hen har kommit fram till den här slutsatsen. Det kan ha förekommit andra konflikter mellan er som också kan tas upp under den gemensamma diskussionen.
  Om du upplever att din chef mobbar dig, kan resultatet av utredningen även bli att det i chefens agerande har varit fråga om arbetsarrangemang, förändringar eller beslut som har gjorts inom ramen för hens rätt att leda arbetet.

Sköt om ditt arbete och dig själv

Att bli mobbad är en kraftig social stressituation. Olika problem och stressyndrom relaterade till välbefinnande och ork, såsom ångest, irritation, koncentrationssvårigheter, sömnsvårigheter och depression, är vanliga. Det är även vanligt och förståeligt med starka känslor av orättvisa, ilska och till och med hat.  Processen för utredning av mobbningsupplevelsen tär på resurserna.

Det är viktigt att du även under utredningstiden sköter ditt arbete och behandlar andra på ett sakligt sätt. Försumma inte dina uppgifter, så att du inte kan beskyllas för det eller för arbetsvägran. Svara inte på mobbningen genom att ge igen, utan sträva efter att vara saklig i allt och mot alla. Meddela alltid på ett erforderligt sätt om alla dina frånvaron.

För att du ska orka, behöver du resurser och stöd:

 • Stäng inte in dig själv. Sök socialt stöd. Prata om situationen med dina närstående och vänner.
 • Fortsätt med dina hobbyer. Sök dig till situationer där du får positiv respons om dig själv och det du gör.
 • Försumma inte dig själv. Gör saker, även små vardagliga sysslor, som gör att du mår bra och får resurser.
 • Sträva efter att sova tillräckligt.
 • Ta hand om din kost.
 • Sträva även efter att ta hand om din fysiska kondition.
 • Sök vid behov hjälp av företagshälsovården eller andra experter med att upprätthålla ditt välbefinnande och din ork.

Från mobbad till överlevare

Att bli mobbad är i extremfall en lika traumatisk situation som att bli fysiskt attackerad eller råka ut för en olycka, och man har observerat att personer som har varit utsatta för mobbning under en längre tid lider av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Vägen från mobbad till överlevare, att lämna upplevelsen av att vara mobbad bakom sig och att komma över det är inte alltid så lätt. Även om mobbningsupplevelsen utreds på arbetsplatsen och mobbningen upphör, är det inte alltid så lätt att komma över de upplevda kränkningarna och annat osakligt bemötande och de ”sår” och det dåliga måendet som de ger upphov till.

Med tanke på livskvaliteten är det dock viktigt att aktivt sträva efter att hantera den traumatiska situationen som man har råkat ut för. Hantera situationen på ett sätt som passar dig: prata, skriv, måla, dansa ut de negativa erfarenheterna och det dåliga måendet ur kroppen.

Ibland kan det hända att du behöver hjälp av en expert. Det är förståeligt att du som offer för mobbning känner att det är mobbaren som behöver ”vård” och inte du själv, men det är fråga om ditt liv.

Hantering av situationen tillsammans med en expert kan hjälpa, om den starka ångesten eller andra negativa känslor fortsätter trots att mobbningssituationen har hanterats och mobbningen har upphört, du har lämnat arbetsplatsen utan att situationen har utretts eller om situationen har utretts, men du upplever att utredningen inte ledde till rätt lösning.
Med tanke på att överleva mobbningssituationen är det viktigt att du accepterar att du har blivit offer för mobbning, att det här har hänt. Det är även viktigt att identifiera vilken skada mobbningsupplevelsen har orsakat, hur det har påverkat till exempel arbetet och utförandet av arbetet, ditt välbefinnande, dina relationer med arbetskamraterna och livet, familjen och vänskapsrelationer utanför arbetet.

På överlevnadsvägen måste du erkänna och acceptera de förändringar och förluster som har skett i livet efter att mobbningen började. Det är nödvändigt att ändra felaktiga övertygelser och acceptera sanningen – även det att livet inte alltid är rättvist. För att du ska komma framåt måste du sörja det du har förlorat, till exempel förlust av hälsan, förlust av arbetet osv. En del förluster är slutgiltiga, andra tillfälliga.

Överlevaren börjar sakta återuppbygga sitt liv. Att gå vidare innebär nya begynnelser.