31.1.2019

Ställningstagande 16.1.2019,   Arbetshälsoinstitutets förslag till regeringsprogrammet 2019

 Till de centrala frågor som måste lösas hör bl.a. socialskyddsreformen, förnuftig användning av digitalisering och artificiell intelligens samt främjande av ett barn- och familjevänligt arbetsliv.

 Socialskyddet bör främja kompetens, delaktighet och arbetsförmåga

 BAKGRUND: En central uppgift för socialskyddsreformen är att utreda vad man vill uppnå med hjälp av socialskyddet. Arbetshälsoinstitutet anser att socialskyddet bör stärka människors kunnande, delaktighet och arbetsförmåga.

Det är skäl att förbereda sig på ett långsiktigt arbete, som omfattar samtliga intressentgrupper och genomförs på parlamentarisk nivå och i trepartssamarbete. Det är ingen idé att göra ändringar i enskilda stödformer, eftersom olika stödformer och tjänster inte är anpassade till varandra.

FÖRSLAG: Kärnan i den nya verksamhetsmodellen bör bygga på principen om My Data i kombination med ett starkt dataskydd och utgöra en plattform för innovativa och individuella tjänster.  My Data är ett nytt, personcentrerat perspektiv på hantering av personuppgifter. Det innebär att människor ska ha kontroll över den information om dem själva som samlats in i olika register och hur informationen används, och på så sätt förverkliga sina rättigheter enligt bl.a. EU:s dataskyddsförordning – t.ex. rätten att få veta vilka uppgifter om dem själva som behandlas och möjlighet att ge tillstånd att behandla sådana uppgifter. My Data-principen innebär ett människocentrerat handhavande av personuppgifter och ökad transparens i behandlingen av uppgifterna.

 Den digitala omvandlingen kräver samhällsinvesteringar i kompetens- och arbetsutveckling

BAKGRUND: Digitaliseringens största inverkan på arbetslivet är inte en massiv automatisering av arbetet, utan en förändring av arbetets innehåll. Artificiell intelligens och intelligenta robotar skapar möjlighet att utveckla arbetet på ett sätt som ger människorna möjlighet att koncentrera sig på mångsidigare, mer krävande och mer värdeskapande funktioner. Framgång med detta förutsätter att samhället satsar på att utveckla både människornas kunnande och själva arbetet.

Det är därför viktigt att man på arbetsplatserna vågar tänka igenom arbetets organisation på nytt. Arbetet bör utvecklas på ett sätt som leder till optimal användning av människornas och maskinernas bästa egenskaper. Maskinernas bästa egenskaper är outtröttlighet, upprepningsförmåga och kalkyleringskapacitet. Människornas bästa egenskaper är kreativitet och social intelligens.

Än så länge har digitaliseringen inte lett till en tillväxtstimulerande produktivitetsökning i de västliga industriländerna. Teknologiska innovationer har under hela den industriella eran krävt stödåtgärder i form av organisatoriska innovationer i arbetslivet.

FÖRSLAG: Utvecklingen av teknologiska innovationer bör även i dagens teknologiska omvandling främjas med hjälp av arbetsplatsernas och arbetsmarknadsorganisationernas gemensamma utvecklingsprogram. Finland skulle kunna ta en ledande roll i utprovningen av innovationer under den digitala eran.

Regeringen borde uppmuntra arbetsplatserna till ökad familjevänlighet

BAKGRUND: Syftet med den barnstrategi som har antagits av den nuvarande regeringen är att främja ett barn- och familjevänligt samhälle, bl.a. genom att förbättra möjligheterna att nå balans mellan arbete och familjeliv. Människans välbefinnande är en helhet, som skapas både inom och utanför arbetet.

FÖRSLAG: Den kommande riksdagen och regeringen bör fortsätta på samma linje och uppmuntra arbetsplatserna att bli mer familjevänliga och vidta konkreta åtgärder. Verktygen finns redan. Det gäller bara att ta dem i bruk.

Arbetshälsoinstitutet föreslår att arbetsplatsernas planer för jämställdhet och likabehandling ska omfatta fastställande och uppföljning av en verksamhetsplan för familjevänlig praxis. Det är också viktigt att utveckla effektiva åtgärder, som underlättar deltagandet i arbetslivet för personer i speciellt krävande situationer – anställda med atypisk arbetstid, ensamförsörjare, anhörigvårdare samt anställda som kommer tillbaka till arbetet efter en familjeledighet. Detta arbete kan ske t.ex. inom ramen för programmet för utveckling av arbetslivet.

Arbetshälsoinstitutet har tagit fram ett kostnadsfritt utbildningsmaterial som är tillgängligt för alla arbetsplatser som vill utveckla egna fami

Bekanta dig också

Sosiaaliturva 2030 eli Toimi 2030 -hanke  (Valtioneuvoston kanslia)
Raport på finsla: Tietoa työstä: Digitalisaatiolla työn uudelleenajatteluun, Tuomo Alasoini, Työterveyslaitos 2018.
www.julkari.fi
På finska: Koulutusmateriaali ”Perheystävälliseksi työpaikaksi! -kouluttajan työkalupakki” tästä