21.2.2020

I Finland har arbetsgivaren lagstadgad skyldighet att föra förteckning över sådana ämnen, blandningar och arbetsmetoder som används på arbetsplatsen och som orsakar cancer eller skadar arvsmassan. Likaså bör arbetsgivaren föra förteckning över de arbetstagare som exponeras för sådana agenser. Arbetsgivaren ska anmäla dessa personer till ASA-registret som förs av Arbetshälsoinstitutet.

Till ASA-registret anmäls i fortsättningen alla ämnen som klassificerats som cancerframkallande (Carc. 1A/1B; H350 eller H350i) eller skadliga för arvsmassan (Muta. 1A/1B; H340). Vid årets ingång slopades ASA-anmälningsplikten för vissa ämnen, men samtidigt utvidgades den till flera hundratal nya ämnen. Även ett antal nya arbetsmetoder som medför risk för cancer omfattas nu av anmälningsplikten.

För att underlätta ASA-anmälan har Arbetshälsoinstitutet publicerat en separat anvisning gällande exponeringar från och med 1.1.2020. I denna anvisning ges allmänna föreskrifter för anmälan och närmare instruktioner för anmälan om exponering till vissa nya arbetsmetoder och ämnen. Bland de nya arbetsmetoderna finns bl.a. arbete som innebär exponering för cancerfarliga ämnen som uppstår eller har uppstått vid förbränningsprocesser, för damm från hårda träslag, kristallin kiseldioxid, använd motorolja eller avgaser från dieselmotorer. Det finns även instruktioner för anmälan om exponering för formaldehyd. Samtidigt har man publicerat en riktgivande förteckning över de ämnen och arbetsmetoder som omfattas av ASA-registreringsplikten från och med 1.1.2020.

– Förteckningarna är endast riktgivande och innehåller inte alla ämnen som omfattas av anmälningsplikten, eftersom även ämnen som industrin själv klassificerar som cancerfarliga bör anmälas till ASA-registret, betonar äldre sakkunnig Sanni Uuksulainen från Arbetshälsoinstitutet.

Informationen om de nya ämnen som omfattas av ASA-anmälningsplikten gäller först från 2020, och anmälan till ASA-registret om dem ska ske senast i slutet av mars 2021. Anmälan gällande år 2019 görs enligt den tidigare lagstiftningen, och anmälan till ASA-registret sker då senast i slutet av mars 2020.

Mer information:

Äldre sakkunnig Sanni Uuksulainen, Arbetshälsoinstitutet, tfn + 358 30 474 2942, e-post sanni.uuksulainen@ttl.fi

Anvisningarna och förteckningen finns på Arbetshälsoinstitutets webbplats (på finska): https://www.ttl.fi/rekisterit/asa-rekisteri/