13.3.2020

Vi uppdaterar anvisningarna enligt behov.

Inrättande av en beredskapsgrupp 

Det rekommenderas att det på er arbetsplats inrättas en grupp som tar ansvar för förberedelserna inför en eventuell epidemi av smittsamma sjukdomar. 

Gruppen samordnar beredskapen och kommunikationen för de anställda, håller beredskapsplanen uppdaterad och ger vid behov anvisningar om till exempel organiseringen av arbetet, skyddsåtgärder, städning eller sjukdomsfall. Gruppen följer den riksomfattande situationen, utrikesministeriets resemeddelanden samt THL:s och Arbetshälsoinstitutets anvisningar. Gruppen utvärderar också vilka konsekvenser olika scenarier, till exempel eventuella karantäner, har för verksamheten och leveranskedjorna. 

Arbetarskydd

 • Enligt arbetarskyddslagen ansvarar arbetsgivaren för arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet.
 • Stadsrådet har fattat ett beslut om att förbjuda arrangemang av offentliga tillställningar med över tio deltagare.
 • Observera de förändrande omständigheterna och arbetssituationerna i utvärderingen av arbetsplatsens risker och informera arbetstagarna om dessa
 • Introducera arbetstagarna i de nya uppgifterna och säkerställ tillräcklig kompetens.
 • Handled och övervaka de anställda så att de skyddar sig och handlar enligt instruktionerna.
 • Uppmärksamma en möjlig ökning av ensamarbete i utvärderingen av risker och i introduktionen av arbetstagare
 • Ta hand om arbetstagarnas fysiska och psykiska välmående under dessa avvikande tider. Se till att arbetstagarna får återhämta sig tillräckligt. (här bifogas en länk till de uppkommande ‘psykiska’ instruktionerna’)
 • Satsa på att informera om säkerhetsfrågor på arbetsplatsen, och uppmärksamma på gemensamma arbetsplatser informationsflödet i båda riktningarna. Informera alla som arbetar i samma lokaler om säkerhetsfrågor.

Distansarbete och arbetstider

 • Jobba gärna på distans, om möjligt. Se Anvisning för stöd till distansarbete 
 • Håll endast nödvändiga möten, där de anställda måste vara fysiskt närvarande. 
 • Om möjligt, föredra virtuella möten och elektroniska förbindelser. 
 • När våren framskrider, ta fram cykelställ så snart som möjligt. Utnyttja flexibla arbetstider i så stor utsträckning som det är möjligt och vid behov öka möjligheterna till skiftarbete, så att de anställda kan färdas så lite som möjligt med kollektivtrafik under rusningstid och så att det finns så få anställda som möjligt samtidigt på arbetsplatsen. 
 • Observera att en insjuknad anställd kan uppleva ångest eller nedstämdhet. Han eller hon kan behöva stöd. 

Hur COVID-19 smittar och sjukdomens allvarlighetsgrad 

När den som insjuknat i COVID-19 hostar och talar, sprider personen små droppar i luften med smittämnen. De flesta av dessa droppar når ytor på 1–2 meters avstånd. Andra människor kan få dessa smittämnen på sina händer när de rör ytorna. Man kan smittas om man därefter rör ögonen, näsan eller munnen med handen. För att bli smittad luftvägen krävs i allmänhet att man i minst 15 minuter finns nära en person som insjuknat. 

De flesta som insjuknar upplever lindriga symptom och återhämtar sig väl. Hos vissa människor kan sjukdomen vara allvarlig. Största delen av dem som fått allvarligare symptom har varit äldre män och många har dessutom haft någon primärsjukdom. 

Åtgärder för att bekämpa COVID-19 på arbetsplatsen 

Bekämpningsåtgärderna skyddar såväl de anställda, kunder som samarbetspartner. 

Renhet och hygien 

Se till att arbetsplatsen är ren och hygienisk, eftersom smittan ofta sprids via smutsiga ytor. Åtgärderna bidrar också till att förebygga andra smittsamma sjukdomar, såsom säsongsinfluensa och magsjukdomar. 

 • Särskilt på arbetsplatser där man arbetar i andras omedelbara närhet och använder gemensamma verktyg ska god hygien och allmän renhet säkerställas. 
 • Också tangentbord och andra arbetsredskap ska rengöras regelbundet. Be av utrustningstillverkare och -leverantörer om anvisningar för rengöring av utrustning och arbetsredskap samt se till att rengöringsutrustningen är lättillgänglig. 

Ge anvisningar om regelbunden och korrekt handtvätt (THL:s video) och påminn om hosthygien (THL: s video).

 • Se till att det finns möjlighet till handtvätt för alla som besöker arbetsplatsen, även för samarbetspartner och underleverantörer. Om det inte är möjligt att tvätta händerna, håll ett alkoholhaltigt handdesinfektionsmedel tillgängligt. 
 • Glöm inte att själv följa instruktionerna, det är viktigt att ledningen och cheferna föregår med gott exempel 
 • Anvisningar om handtvätts- och hosthygien kan skrivas ut från THL:s material (A4, A3, MP4) 

Sjukfrånvaro 

Fundera på om det finns behov av att ändra praxisen för sjukledighet på arbetsplatsen. 

 • När en anställd insjuknar och stannar hemma under sjuktiden så smittas inte andra arbetstagare 
 • Man bör undvika onödig belastning av hälso- och sjukvårdstjänsterna. Onödig väntan på hälsovårdens mottagning ökar risken för smitta. Insjuknade ska naturligtvis uppsöka vård eller lämna ett laboratorieprov när det behövs. 
 • Arbetshälsoinstitutet stöder EK:s rekommendation om praxisen med ”egen anmälan till chefen” vid epidemier. Då kan arbetstagaren stanna hemma och vara sjuk med egen anmälan utan läkarintyg för till exempel 3–7 dagar. Se EK:s anvisning (på finska) 
 • Förbered er på att er verksamhet i vår kan drabbas av ett större antal sjukfrånvarofall än normalt. 

 Om en person på arbetsplatsen  blir smittad med COVID-19

 •  Om en  anställd  blir smittad med COVID-19,  ska läkaren  för smittsamma sjukdomar  att instruera ytterligare åtdärder 
 • Läs också instruktionerna av dataombudsdmannen, som anger t.ex. om behandling av anställdas hälsodata vid sjukdom. 

Arbetstagare som tillhör en riskgrupper 

 • Bekanta med social- och hälsovårdsministeriets anvisningar till arbetstagare som är utsatta för allvarligare former av sjukdomen covid-19, som orsakas av coronaviruset 
 • Om arbetstagaren, som hör till riskgruppenär oroliför att bli smittad, kan hen kontakta företagshälsovården. Företagshälsovården kan hjälpa med att bedöma risken och ni kan tillsammans diskutera och komma överens om möjliga förändringar i arbetet. 

 Om en person på arbetsplatsen blir smittad med COVID-19 

 • Om en anställd blir smittad med COVID-19, ska smittskyddsläkaren och den vårdgivande instansen ge anvisningar om ytterligare åtgärder.   
 • Läs också de instruktioner dataombudsdmannen har gett. Dataombudsmannen instruerar t.ex. om behandling av anställdas hälsouppgifter vid sjukdom. 

Resor och karantän 

 • Utarbeta anvisningar om resor så att de anställda inte utsätter sig för smitta i onödan. 
 • Fundera om elektroniska mötesverktyg kan användas i stället för resor till epidemiområden eller om resan kan skjutas upp till en senare tidpunkt. 

När en anställd återvänder från en resa

 • En anställd som återvänt till Finland måste stanna hemma för två veckor. Dom kan gärna jobba hemma om det är möjligt.
 • Om det inom två veckor uppstår symtom på akut luftvägsinfektion, är det skäl att kontakta företagshälsovården eller hälsovårdscentralen per telefon.

Om en person på arbetsplatsen misstänks vara smittad med COVID-1 

 • Den insjuknade hänvisas till ett rum eller ett område där han eller hon inte smittar andra. Man kan kontakta personen till exempel per telefon. Personen kan per telefon kontakta företagshälsovården eller den lokala hälsocentralen. Om det är fråga om en gäst, kontakta själva hälso- och sjukvården. 

Anställd som satts i karantän

 • En person kan vid smittsam sjukdom sättas i karantän endast av en läkare (Lagen om smittsamma sjukdomar 1227/2016). 
 • Vid behov kan man avtala om distansarbete med en arbetstagare som förordnats i karantän. 
 • FPA kan betala dagpenning vid smittsam sjukdom när en anställd har förordnats att utebli från sitt arbete för att förhindra spridning av en smittsam sjukdom, till exempel coronaviruset. En vårdnadshavare till ett barn under 16 år har rätt till dagpenning vid smittsam sjukdom, om barnet har satts i karantän och vårdnadshavaren därför inte kan arbeta. 
 • FPA:s meddelande om dagpenning vid smittsam sjukdom
 • Information om karantän på THL:s webbplats 

Mer information med epost viestinta@ttl.fi.

Arbetshälsoinstitutets anvisningar har uppgjorts tillsammans med Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) och Institutet för hälsa och välfärd (THL). Vi följer också publikationerna av den europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC) och Världshälsoorganisationen (WHO).

Den europeiska smittskyddsmyndighetens (ECDC) COVID-19-webbplats

Världshälsoorganisationens (WHO) coronavirus disease webbplats