13.3.2020

Uppdaterad  4.1.2021
Vi uppdaterar anvisningarna enligt behov.

Anvisa arbetstagare, som misstänker en coronavirussmitta, att göra en symtombedömning i tjänsten Omaolo., alternativt att kontakta hälso- och sjukvården per telefon. Därifrån hänvisas vid behov till testning och vid identifiering av insjuknade görs smittspårning samt kontaktspårning för att begränsa epidemin. Det kan även som följd innebära karantän för arbetstagaren.

Anvisa arbetstagare att ladda Coronablinken i sin mobiltelefon. Coronablinkern underlättar brytandet av smittkedjor

Beredskapsgruppen koordinerar åtgärderna

Det rekommenderas att det på er arbetsplats inrättas en grupp som tar ansvar för att koordinera åtgärderna inför en eventuell epidemi av smittsamma sjukdomar.

Gruppen koordinerar förberedelsen och kommunikationen till arbetstagarna, håller beredskapsplanen uppdaterad och ger vid behov anvisningar gällande exempelvis arbetsarrangemang, skydd, städning och sjukdomsfall och verkningarna av samhällets begränsningsåtgärder

Gruppen följer den riksomfattande och regionala situationen, Statsrådets, social- och hälsovårdsministeriets och de andra ministeriernas samt Regionförvaltningsverkets, THL:s och Arbetshälsoinstitutets anvisningar. Gruppen utvärderar också vilka konsekvenser olika scenarier, till exempel eventuella karantäner, har för verksamheten och leveranskedjorna.

Den regionala situationen kan kollas på THL webbplats (på finska). 

Arbetarskydd och bedömningen av riskerna

 • Enligt arbetarskyddslagen ansvarar arbetsgivaren för arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet.
 • Arbetsgivaren ska beakta de föränderliga förhållandena i arbetssituationerna och uppdatera också bedömningen av riskerna för hälsa och säkerhet, med speciell hänsyn nu gällande risken för  COVID-19. Sakkunniga inom arbetarskydd och företagshälsovården kan hjälpa till vid utredning och riskbedömning.  Anvisningarna och åtgärderna ska uppdateras på arbetsplatsen enligt riskbedömningens resultat. 
 • Bekämpningsåtgärderna skyddar såväl de anställda, kunder som samarbetspartner. Syftet med bekämpningsåtgärderna är också att skydda samhällets livsviktiga verksamheter.
 • Primära riskhanteringsåtgärder i coronasituationen är att man omorganiserar arbetet och att man ser till att säkerhetsavståndena, hygienen och ventilationen är bra. Först efter de här åtgärder har tagits hand om, ska man avväga användningen av andningsskydd eller ansiktsmasker
 • Arbetsgivaren ska också beakta det eventuellt ökande ensamarbetet i riskbedömningen och introduktionen av arbetstagare.
 • Arbetsgivaren ska föra in i förteckningen över arbetstagare som exponerats för koronavirus i arbetet. Se Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande 29.10.2020 Skyddet för arbetstagare mot risker som orsakas av biologiska agenser effektiviseras  

Kommunikation och ingivningen

 • Introducera arbetstagare till nya uppgifter och säkerställ en tillräcklig kompetens.
 • Handled och övervaka de anställda så att de skyddar sig och handlar enligt instruktionerna.
 • Man får organisera offentliga tillställningar över 50 deltagare om man följer  THL, undervisnings- och kulturministeriets anvisning om förhindrande av coronavirussmitta i samband med offentliga tillställningar och allmänna sammankomster samt vid användningen av offentliga rum. Om arbetsgivaren enligt riskbedömningen ser att man inte kan organisera anställningen, måste man följa arbetsgivarens beslut.
 • Se anvisningen (THL och Undervisnings- och kulturministeriet 21.9.2020 
  Se också Regionförvaltningens vanliga frågor om coronaviruset 
 • Ta hand om arbetstagarnas fysiska och psykiska välmående under dessa avvikande tider. Säkerställ att arbetstagarna får tillräcklig återhämtning.
 • Satsa på kommunikation gällande säkerhetsfrågor på arbetsplatsen och beakta informationsgången i båda riktningarna på de gemensamma arbetsplatserna. Informera alla som arbetar i samma lokaler om säkerhetsfrågor.

Renhet och hygien

Säkerställ att arbetsplatsen är ren och hygienisk, eftersom smitta kan överföras från smutsiga ytor. Åtgärderna bidrar också till att förebygga andra smittsamma sjukdomar, såsom säsongsinfluensa och magsjukdomar.

 • Städanvisningar finns på Arbetshälsoinstitutets webbplats: Städanvisningar för att förebygga smitta av COVID-19
 • Särskilt på arbetsplatser där man arbetar i andras omedelbara närhet och använder gemensamma verktyg ska god hygien och allmän renhet säkerställas.
 • Också tangentbord och andra arbetsredskap ska rengöras regelbundet. Be av utrustningstillverkare och -leverantörer om anvisningar för rengöring av utrustning och arbetsredskap samt se till att rengöringsutrustningen är lättillgänglig.
 • Ge anvisningar om regelbunden och korrekt handtvätt (THL:s video) och påminn om hosthygien (THL: s video).
 • Se till att det finns möjlighet till handtvätt för alla som besöker arbetsplatsen, även för samarbetspartner och underleverantörer. Om det inte är möjligt att tvätta händerna, håll en alkoholhaltig handsprit tillgänglig.
 • Glöm inte att själv följa instruktionerna, det är viktigt att ledningen och cheferna föregår med gott exempel.
 • Anvisningar om handtvätts- och hosthygien kan skrivas ut från THL:s material (A4, A3, MP4)

Distansarbete

 • För att förebygga coronavirussmitta ska man undvika närkontakter. Distansarbete är ett effektivt sätt att minska på spridningen av coronavirus.
 • I en situation där hälsovårdsmyndigheterna konstaterar att covid-19-epidemin tilltar regionalt, rekommenderar regeringen att man på arbetsplatserna i området övergår till distansarbete när arbetsuppgifterna tillåter det, och att man främjar arbetsarrangemang som minskar närkontakt och andra riskfaktorer på arbetsplatserna.
 • På motsvarande sätt i en situation där hälsovårdsmyndigheterna konstaterar att epidemin trots bekämpningsåtgärder tilltar på befolkningsnivå, bör arbetstagare inom den offentliga sektorn vars arbetsuppgifter möjliggör det i så stor utsträckning som möjligt Regeringen rekommenderar motsvarande omfattande distansarbete också för arbetsgivare inom den privata sektorn.
 • Distansarbete kan medföra utmaningar för ledarskapet. Även i distansarbete måste man kunna säkerställa att arbetet löper och är meningsfullt samt att arbetstagarna orkar.

Bekanta dig med anvisningen om distansarbete.

Se regeringens meddelande om distansarbete (13.8.2020)

Andra sätt att organisera arbetet

 • Utnyttja flexibla arbetstider, videokonferenser och vid behov öka möjligheterna till skiftarbete genoma att till exempe dela in personalen till grupper som jobbar distans turvis.
 • Man kan också ha pauser och maltider turvis.
 • Se till att 1-2 m avstånd hålls också under pauserna, måltiderna och i omklädningsrummen.
 • Utnyttja webbaserade kontakt- och mötesmöjligheter.
 • Om ni har möten eller andra tillfällen ansikte mot ansikte ta hand om 1-2 meters avstånd och använda masker. 
 • Försök organisera arbetslokalerna på sådant sätt, att säkerhetsavstånden (över 2 meter) är möjliga.
 • Uppmuntra personalen att cykla och gå till jobbet.

Personlig skyddsutrustning och ansiktsmasker

 • Det är arbetsgivarens skyldighet att bedöma om arbetstagarna behöver använda personlig skyddsutrustning eller ansiktsmask i sitt arbete. Arbetstagarnas säkerhet ska dock främst säkerställas genom tekniska åtgärder och arbetsarrangemang.
 • När behovet av skyddsutrustning bedöms ska också det regionala smittläget beaktas.
 • Om skydd behövs, ska arbetsgivaren skaffa skyddsutrustningen och övervaka dess användning. En arbetstagare å sin sida har skyldighet att använda den skyddsutrustning som arbetsgivaren gett. Se AVI Arbetarskydd: Coronasida och Skyddsutrustning på jobbet

Hur man skyddar sig i coronavirussituationen

 • Primära riskhanteringsåtgärder i coronasituationen är att man omorganiserar arbetet och att man ser till att säkerhetsavstånden, hygienen och ventilationen är bra.
 • Personlig skyddsutrustning omfattar bl.a. andningsskydd (FFP1, FFP2 och FFP3) och ansiktsvisir. Andningsskyddet skyddar användarens luftvägar.
 • Arbetsgivaren kan också skaffa ansiktsmasker åt arbetstagarna och förpliktiga dem att använda maskerna i enlighet med riskbedömningen. Man kan behöva ansiktsmasker i situationer där det inte går att hålla säkerhetsavstånd. Också det regionala rekommendationer ska beaktas.
 • Se THL:s rekommendation om användning av ansiktsmask.

 Ansiktsmasker och andningsskydd ska användas korrekt

 • Ansiktsmaskerna kan vara engångsmasker eller tygmasker som kan tvättas. Vissa masker kan vara försedda med uppgifter om andningsmotstånd och filtreringsförmåga.
 • Arbetsgivaren ska försäkra sig om att både arbetsplatsen och den enskilda arbetstagaren har förutsättningar för att använda masken eller skydden på rätt sätt. Arbetsmiljöns höga temperatur samt bl.a. åldersrelaterade fysiologiska förändringar, luftvägs-, hjärt- och kärlsjukdomar kan försvåra användningen av ansiktsmask och andningsskydd. Företagshälsovården kan vid behov utföra en hälsokontroll för att avgöra om man kan kräva att arbetstagaren använder skyddsutrustning eller ansiktsmask. Om det är omöjligt, ska säkerheten ordnas med hjälp av andra arrangemang. Se även Arbetshälsoinstitutets information om arbete i heta förhållanden (på finska)
 • Det måste finnas en tillräcklig mängd andningsskydd eller ansiktsmasker som skyddar mot coronavirus. Varje gång man tar av sig skyddet ska det ersättas med ett rent. Skyddet tas alltid på med rena händer. Rengör händerna både före och efter att du tagit av skyddet. Rengör händerna efter att du rört vid utsidan på den använda masken. Ansiktsmasker som kan återanvändas ska läggas i en plastpåse medan de väntar på att tvättas.
 • Ansiktsmasker som kan återanvändas tvättas i minst 60 grader eller kokas i vatten med lite tvättmedel i 5 minuter, varefter de sköljs och får torka på en ren plats.
 • Engångsskydd slängs i blandavfallet. Länk till städningsanvisningar
 • Information om ansiktsmasker av tyg 9 smittar och sjukdomens allvarlighetsgrad

COVID-19 smittar främst via droppsmitta då den insjuknade personen hostar, nyser, talr eller sjunger. Viruset kan även smitta genom beröring, om den insjuknade till exempel har hostat i sina händer och därefter rört vid en annan människa.   Smittor via livsmedel eller varor har inte konstaterats.

Merparten av dem som fått coronavirussmitta har ett milt sjukdomsförlopp och tillfrisknar bra. Hos vissa människor kan sjukdomen vara allvarlig. Största delen av dem som fått allvarligare symptom har varit äldre personer och många har därtill haft någon primärsjukdom.  THL:s informationssida om det nya coronaviruset:

Sjukfrånvaron och coronatester

Fundera på om det finns behov av att ändra praxisen för sjukledighet på arbetsplatsen.

 • När en arbetstagare har symptom som passar in på coronavirusinfektion har hen möjlighet att bli testad för coronavirus.  Arbetstagaren ska kontakta företagshälsovården som vid behov hänvisar vidare till testning.  Tester utförs av ett flertal privata hälsovårdsproducenter och vid hälsovårdscentraler och sjukhus.  Se Coronatester (THL)
 • Ta i bruk egen anmälan om sjukdom på arbetsplatsen.  Arbetshälsoinstitutet stödjer EK:s rekommendation om användning av ”egen anmälan till förmannen” under epidemitider. Då kan arbetstagaren stanna hemma och vara sjuk med egen anmälan utan läkarintyg för till exempel 3–7 dagar.  EK:s anvisning

Arbetstagare som hör till riskgrupper

 • Bekanta er med social- och hälsovårdsministeriets (SHM) anvisning om skydd av arbetstagare som hör till riskgrupper.
 • Om en arbetstagare som hör till en riskgrupp är orolig över smittorisken på arbetsplatsen kan hen hänvisas till företagshälsovården. Företagshälsovården hjälper med riskbedömningen och ni kan tillsammans förhandla och avtala om eventuella ändringar i arbetsarrangemangen eller arbetsuppgifterna.

Om en arbetstagare insjuknar i COVID-19

 • Om en arbetstagare blir smittad av coronavirus ger infektionsläkaren och den vårdande enheten anvisningar om fortsatta åtgärder.
 • Arbetstagaren behöver inte berättä sina hälsouppgifter (till exempel hälsotillstånd) till sin arbetsgivare. Men det skulle vara nyttigt  om arbetstagaren berättar, om Coronablinken har gett ett meddelande om en eventuell exponering. Då arbetsgivaren kan ta åtgärder för att ta hand om arbetsplatsens trygghet som också är hans plikt enligt lagen.  Den första åtgärden är att arbetstagaren börjar jobba distans om det är möjligt.  Om det inte är möjligt, ska man komma överens om andra säkerhetsåtgärder till exempel man kan använda mun- och nässkydd. Att använda mun-och nässkydd är särkillt viktigt på social- och hälsovården. Arbetsgivaren kan också konsultera företagshälsovården.
 • Se vanliga frågor (Coronablinkern THL)
 • Bekanta er även med Dataombudsmannens anvisningar,där det bland annat berättas om hantering av arbetstagarens hälsouppgifter i sjukdomsfall.

Resor och karantän

 • Utarbeta anvisningar om resor så att de anställda inte utsätter sig för smitta i onödan.  När mand gör riskbedömnineg om resor kan man ha nytta av THL Trafikljusmodelen.

När en resenär återvänder från en utlandsresa

 • En person som reser in i landet bör under 14 dygn begränsa onödig närkontakt och iaktta frivillig karantän. Se THL Anvisningar
 • En person kan vid smittsam sjukdom sättas i karantän endast av en läkare (Lagen om smittsamma sjukdomar 1227/2016).
 • Vid behov kan man avtala om distansarbete med en arbetstagare som förordnats i karantän.
 • FPA kan betala dagpenning vid smittsam sjukdom när en anställd har förordnats att utebli från sitt arbete för att förhindra spridning av en smittsam sjukdom, till exempel coronaviruset. En vårdnadshavare till ett barn under 16 år har rätt till dagpenning vid smittsam sjukdom, om barnet har satts i karantän och vårdnadshavaren därför inte kan arbeta.
 • FPA:s meddelande om dagpenning vid smittsam sjukdom
  Information om karantän på THL:s webbplats

 

Mer information med epost viestinta@ttl.fi.

Arbetshälsoinstitutets anvisningar har uppgjorts tillsammans med Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) och Institutet för hälsa och välfärd (THL). Vi följer också publikationerna av den europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC) och Världshälsoorganisationen (WHO).

Den europeiska smittskyddsmyndighetens (ECDC) COVID-19-webbplats

Världshälsoorganisationens (WHO) coronavirus disease webbplats