13.3.2020

Uppdaterad  19.8.2021
Vi uppdaterar anvisningarna enligt behov.

Anvisa arbetstagare, som misstänker en coronavirussmitta, att göra en symtombedömning i tjänsten Omaolo., alternativt att kontakta hälso- och sjukvården per telefon. Därifrån hänvisas vid behov till testning och vid identifiering av insjuknade görs smittspårning samt kontaktspårning för att begränsa epidemin. Det kan även som följd innebära karantän för arbetstagaren.

Anvisa arbetstagare att ladda Coronablinken i sin mobiltelefon. Coronablinkern underlättar brytandet av smittkedjor

Beredskapsgruppen koordinerar åtgärderna

Det rekommenderas att det på er arbetsplats inrättas en grupp som tar ansvar för att koordinera åtgärderna inför en eventuell epidemi av smittsamma sjukdomar.

Gruppen koordinerar förberedelsen och kommunikationen till arbetstagarna, håller beredskapsplanen uppdaterad och ger vid behov anvisningar gällande exempelvis arbetsarrangemang, skydd, städning och sjukdomsfall och verkningarna av samhällets begränsningsåtgärder  

Gruppen följer den riksomfattande och regionala situationen, Statsrådets, social- och hälsovårdsministeriets och de andra ministeriernas samt Regionförvaltningsverkets, THL:s och Arbetshälsoinstitutets anvisningar. Gruppen utvärderar också vilka konsekvenser olika scenarier, till exempel eventuella karantäner, har för verksamheten och leveranskedjorna.  

Då andelen av dom som är vaccinerade blir större, ska man göra en plan för återgången till mer normal vardag i arbetsplatsen (så kallad exit-strategi). Man ska utnyttja det man har lärt sig under coronapandemin.

Den regionala situationen kan kollas på THL webbplats (på finska). 

Arbetarskydd och bedömningen av riskerna

 • Enligt arbetarskyddslagen ansvarar arbetsgivaren för arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet.
 • Arbetsgivaren ska beakta de föränderliga förhållandena i arbetssituationerna och uppdatera också bedömningen av riskerna för hälsa och säkerhet, med speciell hänsyn nu gällande risken för  COVID-19. Sakkunniga inom arbetarskydd och företagshälsovården kan hjälpa till vid utredning och riskbedömning.  Anvisningarna och åtgärderna ska uppdateras på arbetsplatsen enligt riskbedömningens resultat. 
 • Bekämpningsåtgärderna skyddar såväl de anställda, kunder som samarbetspartner. Syftet med bekämpningsåtgärderna är också att skydda samhällets livsviktiga verksamheter.
 • Primära riskhanteringsåtgärder i coronasituationen är att man omorganiserar arbetet och att man ser till att säkerhetsavståndena, hygienen och ventilationen är bra. Först efter de här åtgärder har tagits hand om, ska man avväga användningen av andningsskydd eller ansiktsmasker.
 • Om många arbetstagare blir smittade på arbetsplatsen, ska man analysera orsakerna för smittor och börja ta nya åtgärder för att hindra nya smittor.
 • Arbetsgivaren ska också beakta det eventuellt ökande ensamarbetet i riskbedömningen och introduktionen av arbetstagare.
 • Arbetsgivaren ska föra in i förteckningen över arbetstagare som exponerats för koronavirus i arbetet.
 • Se AVI meddelande: Arbetstagare som exponeras för coronavirus på arbetsplatsen ska registreras – Arbetarskydd
 • Se Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande 29.10.2020 Skyddet för arbetstagare mot risker som orsakas av biologiska agenser effektiviseras  
 • Coronavirus – Arbetarskydd (AVI)
 • Coronavirus och inomhusluftens säkerhet – Miljöhälsa – THL

Kommunikation och ingivningen

 • Introducera arbetstagare till nya uppgifter och säkerställ en tillräcklig kompetens.
 • Handled och övervaka de anställda så att de skyddar sig och handlar enligt instruktionerna.
 • Ta hand om arbetstagarnas fysiska och psykiska välmående under dessa avvikande tider. Säkerställ att arbetstagarna får tillräcklig återhämtning.Se Råd som stöder det mentala välbefinnandet – Arbetshälsoinstitutet (ttl.fi)
 • Satsa på kommunikation gällande säkerhetsfrågor på arbetsplatsen och beakta informationsgången i båda riktningarna på de gemensamma arbetsplatserna. Informera alla som arbetar i samma lokaler om säkerhetsfrågor.

Renhet och hygien

Säkerställ att arbetsplatsen är ren och hygienisk, eftersom smitta kan överföras från smutsiga ytor. Åtgärderna bidrar också till att förebygga andra smittsamma sjukdomar, såsom säsongsinfluensa och magsjukdomar.

 • Städanvisningar finns på Arbetshälsoinstitutets webbplats: Städanvisningar för att förebygga smitta av COVID-19
 • Särskilt på arbetsplatser där man arbetar i andras omedelbara närhet och använder gemensamma verktyg ska god hygien och allmän renhet säkerställas.
 • Också tangentbord och andra arbetsredskap ska rengöras regelbundet. Be av utrustningstillverkare och -leverantörer om anvisningar för rengöring av utrustning och arbetsredskap samt se till att rengöringsutrustningen är lättillgänglig.
 • Se till att ventilationen är tillräckligt effektiv för att minska orenligheter.
 • Återluft bör undvikas under coronavirus epidemin.
 • Ge anvisningar om regelbunden och korrekt handtvätt (THL:s video) och påminn om hosthygien (THL: s video).
 • Se till att det finns möjlighet till handtvätt för alla som besöker arbetsplatsen, även för samarbetspartner och underleverantörer. Om det inte är möjligt att tvätta händerna, håll en alkoholhaltig handsprit tillgänglig.
 • Glöm inte att själv följa instruktionerna, det är viktigt att ledningen och cheferna föregår med gott exempel.
 • Man ska komma fortfarande i håg att inte skaka hand.
 • Anvisningar om handtvätts- och hosthygien kan skrivas ut från THL:s material (A4, A3, MP4)
 • Närmare anvisningar för handtvätt och hostning.
 • Koronavirus – Opasteet ja huoneentaulut työpaikoille koronatartuntojen ehkäisemiseksi (ttl.fi)  (finska och svenska)
 • Poster i andra språk https://www.ttl.fi/en/corona-and-work-posters

Distansarbete

 • För att förebygga coronavirussmitta ska man undvika närkontakter. Distansarbete är ett effektivt sätt att minska på spridningen av coronavirus.
 • I en situation där hälsovårdsmyndigheterna konstaterar att covid-19-epidemin tilltar regionalt, rekommenderar regeringen att man på arbetsplatserna i området övergår till distansarbete när arbetsuppgifterna tillåter det, och att man främjar arbetsarrangemang som minskar närkontakt och andra riskfaktorer på arbetsplatserna.
 • På motsvarande sätt i en situation där hälsovårdsmyndigheterna konstaterar att epidemin trots bekämpningsåtgärder tilltar på befolkningsnivå, bör arbetstagare inom den offentliga sektorn vars arbetsuppgifter möjliggör det i så stor utsträckning som möjligt Regeringen rekommenderar motsvarande omfattande distansarbete också för arbetsgivare inom den privata sektorn.
 • Distansarbete kan medföra utmaningar för ledarskapet. Även i distansarbete måste man kunna säkerställa att arbetet löper och är meningsfullt samt att arbetstagarna orkar.

Bekanta dig med anvisningen om distansarbete.

Se regeringens meddelande om distansarbete (15.10.2020)

Möten och andra tillstälningar på arbetsplats

Se THL’s och Undervisnings- och kulturministeriets anvisning om förhindrande av coronavirussmitta i samband med offentliga tillställningar och allmänna sammankomster (uppdaterad 31.5.2021), den angår också möten och tillfällen på arbetsplatsen.

Också Regionförvaltninsverket ger restriktioner:
Se Vanliga frågor om coronaviruset – Information – Nyhetsrum – AVI

 • Arbetsgivaren ska begränsa tillfällen på arbetsplatsen och använda möten via nätet följande ovannämda anvisningar och begräsningar. Arbetsgivaren fattar beslut på möten och andra tillfällen på arbetsplatsen på grund av sin riskbedömning.
 • Om möten är nödvändiga, ska man ta aktivt hand om säkerhetsavståndena (över 2 m), användandet av ansiktsmasker, handtvätt och handsprit. Antalet deltagare begränsas och man tillåter inte att tala högt.
 • Ventilationen ska vara effektiv både i hela byggnaden samt i olika lokaler. Man måste vädras rummet bra innan följande mötet. Luften ska bytas helt åtminstone en gång innan följande grupp av personer kommer. (Personalen som tar hand om fastigheter känner de tekniska detaljerna gällande ventilationen.)
 • Också snabb vädring genom att hålla alla fönster öppna blandar luften bra. Man måste dock ta hänsyn till de möjliga tekniska restriktioner av ventilationen och verksamheten i lokalen.

Andra sätt att organisera arbetet

 • Utnyttja flexibla arbetstider, videokonferenser och vid behov öka möjligheterna till skiftarbete genoma att till exempe dela in personalen till grupper som jobbar distans turvis.
 • Man kan också ha pauser och maltider turvis.
 • Se till att 2 m avstånd hålls också under pauserna, måltiderna och i omklädningsrummen.
 • På grund av riskbedömningen tänk igenom om man måste ge order att använda ansiktsmasker på arbetsplatsen i situationer där man träffar sig.
 • Utnyttja webbaserade kontakt- och mötesmöjligheter.
 • Försök organisera arbetslokalerna på sådant sätt, att säkerhetsavstånden (över 2 meter) är möjliga.

Personlig skyddsutrustning och ansiktsmasker

 • Det är arbetsgivarens skyldighet att bedöma om arbetstagarna behöver använda personlig skyddsutrustning eller ansiktsmask i sitt arbete. Arbetstagarnas säkerhet ska dock främst säkerställas genom tekniska åtgärder och arbetsarrangemang.
 • När behovet av skyddsutrustning bedöms ska också det regionala smittläget beaktas.
 • Om skydd behövs, ska arbetsgivaren skaffa skyddsutrustningen och övervaka dess användning. En arbetstagare å sin sida har skyldighet att använda den skyddsutrustning som arbetsgivaren gett. Se AVI Arbetarskydd: Coronasida och Skyddsutrustning på jobbet

Hur man skyddar sig i coronavirussituationen

 • Primära riskhanteringsåtgärder i coronasituationen är att man omorganiserar arbetet och att man ser till att säkerhetsavstånden, hygienen och ventilationen är bra.
 • Personlig skyddsutrustning omfattar bl.a. andningsskydd (FFP1, FFP2 och FFP3) och ansiktsvisir. Andningsskyddet skyddar användarens luftvägar.
 • Arbetsgivaren kan också skaffa ansiktsmasker åt arbetstagarna och förpliktiga dem att använda maskerna i enlighet med riskbedömningen. Man kan behöva ansiktsmasker i situationer där det inte går att hålla säkerhetsavstånd. Också det regionala rekommendationer ska beaktas.
 • Se THL:s rekommendation om användning av ansiktsmask.

 Ansiktsmasker och andningsskydd ska användas korrekt

 • Ansiktsmaskerna kan vara engångsmasker eller tygmasker som kan tvättas. Vissa masker kan vara försedda med uppgifter om andningsmotstånd och filtreringsförmåga.Kirurgiska mun och nässkydd har testats.
 • Arbetsgivaren ska försäkra sig om att både arbetsplatsen och den enskilda arbetstagaren har förutsättningar för att använda masken eller skydden på rätt sätt. Arbetsmiljöns höga temperatur samt bl.a. åldersrelaterade fysiologiska förändringar, luftvägs-, hjärt- och kärlsjukdomar kan försvåra användningen av ansiktsmask och andningsskydd. Företagshälsovården kan vid behov utföra en hälsokontroll för att avgöra om man kan kräva att arbetstagaren använder skyddsutrustning eller ansiktsmask. Om det är omöjligt, ska säkerheten ordnas med hjälp av andra arrangemang. Se även Arbetshälsoinstitutets information om arbete i heta förhållanden (på finska)
 • Det måste finnas en tillräcklig mängd andningsskydd eller ansiktsmasker som skyddar mot coronavirus. Varje gång man tar av sig skyddet ska det ersättas med ett rent. Skyddet tas alltid på med rena händer. Rengör händerna både före och efter att du tagit av skyddet. Rengör händerna efter att du rört vid utsidan på den använda masken. Ansiktsmasker som kan återanvändas ska läggas i en plastpåse medan de väntar på att tvättas.
 • Ansiktsmasker som kan återanvändas tvättas i minst 60 grader eller kokas i vatten med lite tvättmedel i 5 minuter, varefter de sköljs och får torka på en ren plats.
 • Engångsskydd slängs i blandavfallet. Länk till städningsanvisningar
 • Information om ansiktsmasker av tyg

Hur COVID-19 smittar och sjukdomens allvarlighetsgrad

Sätten hur coronavirus smittar gör grunden för alla åtgärder för att hindra smittorna.
Se Coronavirussmitta och inkubationstid – Infektionssjukdomar och vaccinationer – THL

Merparten av dem som fått coronavirussmitta har ett milt sjukdomsförlopp och tillfrisknar bra. Hos vissa människor kan sjukdomen vara allvarlig hos vissa människor kan symptomen vara långvariga. Största delen av dem som fått allvarligare symptom har varit äldre personer och många har därtill haft någon primärsjukdom.  THL:s informationssida om det nya coronaviruset:

Sjukfrånvaron och coronatester

Fundera på om det finns behov av att ändra praxisen för sjukledighet på arbetsplatsen.

 • När en arbetstagare har symptom som passar in på coronavirusinfektion har hen möjlighet att bli testad för coronavirus.  Arbetstagaren ska kontakta företagshälsovården som vid behov hänvisar vidare till testning.  Tester utförs av ett flertal privata hälsovårdsproducenter och vid hälsovårdscentraler och sjukhus.  Se Coronatester (THL)
 • Ta i bruk egen anmälan om sjukdom på arbetsplatsen.  Arbetshälsoinstitutet stödjer EK:s rekommendation om användning av ”egen anmälan till förmannen” under epidemitider. Då kan arbetstagaren stanna hemma och vara sjuk med egen anmälan utan läkarintyg för till exempel 3–7 dagar.  EK:s anvisning

Arbetstagare som hör till riskgrupper

 • Bekanta er med social- och hälsovårdsministeriets (SHM) anvisning om skydd av arbetstagare som hör till riskgrupper.
 • Om en arbetstagare som hör till en riskgrupp är orolig över smittorisken på arbetsplatsen kan hen hänvisas till företagshälsovården. Företagshälsovården hjälper med riskbedömningen och ni kan tillsammans förhandla och avtala om eventuella ändringar i arbetsarrangemangen eller arbetsuppgifterna.

Om en arbetstagare insjuknar i COVID-19

 • Om en arbetstagare blir smittad av coronavirus ger infektionsläkaren och den vårdande enheten anvisningar om fortsatta åtgärder.
 • De rekommenderas att arbetstagaren berättar sin arbetsgivare om en eventuell exponering even om arbetstagaren vanligtvis inte behöver berätta sina hälsouppgifter (till exempel hälsotillstånd) till sin arbetsgivare. Då arbetsgivaren kan ta åtgärder för att ta hand om trygghet för andra arbetstagare och också hans plikt enligt lagen
 • Den första åtgärden är att arbetstagaren börjar jobba distans om det är möjligt.  Om det inte är möjligt, ska man komma överens om andra säkerhetsåtgärder till exempel man kan använda mun- och nässkydd. . Arbetsgivaren kan också konsultera företagshälsovården.
 • Se vanliga frågor (Coronablinkern THL)
 • Bekanta er även med Dataombudsmannens anvisningar,där det bland annat berättas om hantering av arbetstagarens hälsouppgifter i sjukdomsfall.

Resor och karantän

 • Utarbeta anvisningar om resor så att de anställda inte utsätter sig för smitta i onödan.  När man gör riskbedömnineg om resor kan man ha nytta av THL Trafikljusmodelen.
 • Kräv att man på arbetsplatsen följer givna anvisningar för resor.
 • Regeringen beslutade om skärpningar i villkoren för gränstrafiken 22.1. och 27.1.2021
  Se Pressmeddelandet

Mer information med epost viestinta@ttl.fi.

Arbetshälsoinstitutets anvisningar har uppgjorts tillsammans med Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) och Institutet för hälsa och välfärd (THL). Vi följer också publikationerna av den europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC) och Världshälsoorganisationen (WHO).

Den europeiska smittskyddsmyndighetens (ECDC) COVID-19-webbplats

Världshälsoorganisationens (WHO) coronavirus disease webbplats