13.3.2020

Uppdaterad 25.6.2020.
Vi uppdaterar anvisningarna enligt behov.

Arbetstagare, som misstänker en coronavirussmitta ska genast kontakta hälso- och sjukvården.  Man kan även göra en symtombedömning i tjänsten Omaolo. I responsen får man anvisningar om hur man söker sig till testet och information om hur brådskande det är för sig att söka vård.  Därifrån hänvisas vid behov till testet och smittspårning och kontaktspårning görs för att begränsa epidemin.   

Inrättande av en beredskapsgrupp 

Det rekommenderas att det på er arbetsplats inrättas en grupp som tar ansvar för att koordinera åtgärderna inför en eventuell epidemi av smittsamma sjukdomar. 

Gruppen koordinerar förberedelsen och kommunikationen till arbetstagarna, håller beredskapsplanen uppdaterad och ger vid behov anvisningar gällande exempelvis arbetsarrangemang, skydd, städning och sjukdomsfall och verkningarna av samhällets begränsningsåtgärder.

Gruppen följer den riksomfattande situationen, Statsrådets, social- och hälsovårdsministeriets och de andra ministeriernas samt Regionförvaltningsverkets, THL:s och Arbetshälsoinstitutets anvisningar. Gruppen utvärderar också vilka konsekvenser olika scenarier, till exempel eventuella karantäner, har för verksamheten och leveranskedjorna.

 • Enligt arbetarskyddslagen ansvarar arbetsgivaren för arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet.  
 • Stadsrådet har fattat ett beslut om att förbjuda arrangemang av offentliga tillställningar med över 500 deltagare. Man får organisera tillställningar under 50 deltagare och med 51-500 deltagare med vissa begränsningar. Se THL, undervisnings- och kulturministeriets anvisning om förhindrande av coronavirussmitta i samband med offentliga tillställningar och allmänna sammankomster samt vid användningen av offentliga rum
 • Beakta de föränderliga förhållandena och arbetssituationerna i bedömningen av riskerna på arbetsplatsen och informera om dem till arbetstagarna.
 • Introducera arbetstagare till nya uppgifter och säkerställ en tillräckligt kompetens.
 • Handled och övervaka de anställda så att de skyddar sig och handlar enligt instruktionerna.
 • Beakta det eventuellt ökande ensamarbetet i riskbedömningen och introduktionen av arbetstagare.
 • Ta hand om arbetstagarnas fysiska och psykiska välmående under dessa avvikande tider. Säkerställ att arbetstagarna får tillräcklig återhämtning. Se
 • Satsa på kommunikation gällande säkerhetsfrågor på arbetsplatsen och beakta informationsgången i båda riktningarna på de gemensamma arbetsplatserna. Informera alla som arbetar i samma lokaler om säkerhetsfrågor.
 • Arbetshälsoinstitutet har utarbetat anvisningar om en säker återgång till arbetet.

Distansarbete och arbetstider

 • Utnyttja flexibla arbetstider, videokonferenser och vid behov öka möjligheterna till skiftarbete e.gdela personalen till grupper som jobbar distans turvis. 
 • Man kan också ha pauser och maltider turvis. 
 • Uppmuntra personalen att cykla och gå till jobbet 

Hur COVID-19 smittar och sjukdomens allvarlighetsgrad 

COVID-19 smittar främst via droppsmitta då den insjuknade personen hostar eller nyser. Viruset kan även smitta genom beröring, om den insjuknade till exempel har hostat i sina händer och därefter rört vid en annan människa.   Smittor via livsmedel eller varor har inte konstaterats. 

Merparten av dem som fått coronavirussmitta har ett milt sjukdomsförlopp och tillfrisknar bra.

Hos vissa människor kan sjukdomen vara allvarlig. Största delen av dem som fått allvarligare symptom har varit äldre personer och många har därtill haft någon primärsjukdom.  THL:s informationssida om det nya coronaviruset.

Åtgärder för att bekämpa COVID-19 på arbetsplatsen 

Bekämpningsåtgärderna skyddar såväl de anställda, kunder som samarbetspartner. Syftet med bekämpningsåtgärderna är också att skydda samhällets livsviktiga verksamheter.

Renhet och hygien 

Säkerställ att arbetsplatsen är ren och hygienisk, eftersom smitta kan överföras från smutsiga ytor. Åtgärderna bidrar också till att förebygga andra smittsamma sjukdomar, såsom säsongsinfluensa och magsjukdomar.

 • Städanvisningar finns på Arbetshälsoinstitutets webbplats: Städanvisningar för att förebygga smitta av COVID-19
 • Särskilt på arbetsplatser där man arbetar i andras omedelbara närhet och använder gemensamma verktyg ska god hygien och allmän renhet säkerställas.
 • Också tangentbord och andra arbetsredskap ska rengöras regelbundet. Be av utrustningstillverkare och -leverantörer om anvisningar för rengöring av utrustning och arbetsredskap samt se till att rengöringsutrustningen är lättillgänglig.

Sjukfrånvaron och coronatester

Fundera på om det finns behov av att ändra praxisen för sjukledighet på arbetsplatsen.

 • När en arbetstagare har symptom som passar in på coronavirusinfektion har hen möjlighet att bli testad för coronavirus.  Arbetstagaren ska kontakta företagshälsovården som vid behov hänvisar vidare till testning.  Tester utförs av ett flertal privata hälsovårdsproducenter och vid hälsovårdscentraler och sjukhus.  Se Coronatester (THL)
 • Ta i bruk egen anmälan om sjukdom på arbetsplatsen.  Arbetshälsoinstitutet stödjer EK:s rekommendation om användning av ”egen anmälan till förmannen” under epidemitider. Då kan arbetstagaren stanna hemma och vara sjuk med egen anmälan utan läkarintyg för till exempel 3–7 dagar.  EK:s anvisning

Arbetstagare som hör till riskgrupper

 • Bekanta er med social- och hälsovårdsministeriets (SHM) anvisning om skydd av arbetstagare som hör till riskgrupper.
 • Om en arbetstagare som hör till en riskgrupp är orolig över smittorisken på arbetsplatsen kan hen hänvisas till företagshälsovården. Företagshälsovården hjälper med riskbedömningen och ni kan tillsammans förhandla och avtala om eventuella ändringar i arbetsarrangemangen eller arbetsuppgifterna.

Om en arbetstagare insjuknar i COVID-19

 • Om en arbetstagare blir smittad av coronavirus ger infektionsläkaren och den vårdande enheten anvisningar om fortsatta åtgärder.
 • Bekanta er även med Dataombudsmannens anvisningar,där det bland annat berättas om hantering av arbetstagarens hälsouppgifter i sjukdomsfall.

Resor och karantän

När en resenär återvänder från en utlandsresa

 • En person som reser in i landet bör under 14 dygn begränsa onödig närkontakt och iaktta frivillig karantän. Se THL Anvisningar
 • En person kan vid smittsam sjukdom sättas i karantän endast av en läkare (Lagen om smittsamma sjukdomar 1227/2016).
 • Vid behov kan man avtala om distansarbete med en arbetstagare som förordnats i karantän.

 

Mer information med epost viestinta@ttl.fi.

Arbetshälsoinstitutets anvisningar har uppgjorts tillsammans med Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) och Institutet för hälsa och välfärd (THL). Vi följer också publikationerna av den europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC) och Världshälsoorganisationen (WHO).

Den europeiska smittskyddsmyndighetens (ECDC) COVID-19-webbplats

Världshälsoorganisationens (WHO) coronavirus disease webbplats