Studier har påvisat 1 800 fall av för tidig död förorsakad av arbetet. Studierna har också påvisat att bristfälliga arbetsförhållanden förorsakar staten en ekonomisk förlust på cirka 3 miljarder euro. För det enskilda företaget innebär ett fall av yrkessjukdom enligt uträkningar gjorda av Social- och hälsovårdsministeriet, en förlust på 0.3-0.6 miljoner euro.

Identifieringen av faror och deras riskbedömning bör ligga till grund för arbetarskyddsverksamheten på arbetsplatserna. Genom olycksfallsprevention strävar man efter att förhindra olycksfall och det mänskliga lidande och de ekonomiska förluster olycksfall ger upphov till. Arbetsgivaren ansvarar för att arbetet ska vara tryggt och sunt. Arbetsgivaren bör göra en riskbedömning på arbetsplatsen. Med hjälp av arbetarskyddet försöker man säkerställa arbetstagarens fysiska och psykiska hälsa genom att garantera säkra och hälsosamma arbetsförhållanden. Till arbetarskyddet hör också anställningsförhållandets villkor samt organisationens ledning, dynamik och produktivitet.