Det finns både bindande gränsvärden och indikativa gränsvärden för riskfaktorer i arbetsmiljön. Lagstadgade bindande gränsvärden är till exempel social- och hälsovårdsministeriets förordning om koncentrationer som befunnits skadliga (1214/2016) och förteckning över koncentrationer av orenheter i luften som befunnits skadliga på arbetsplatsen (HTP-värden) och en förteckning över motsvarande indikativa gränsvärden för biologiska exponeringsindikatorer.

Statsrådet har fattat beslut om vissa högsta tillåtna koncentrationer och gränser för åtgärder med stöd av lagen om skydd i arbete.