VAD INNEBÄR ARBETE I KALLA FÖRHÅLLANDEN?

Arbete i temperaturer under 10 °C exponerar arbetstagarna för kyla. Arbetstagarna exponeras för kyla till exempel inom jord- och skogsbruket, byggbranschen och livsmedelsindustrin samt vid stuveri- och lagerarbete.

NEDKYLNING LEDER TILL MUSKELSKAKNINGAR

Vi anses vara i värmebalans när vår kropp producerar lika mycket värme som den gör av med. Värmebalansen regleras av det autonoma värmeregleringssystemet. Värmebalansen påverkas även av kläder, arbetsbelastning och miljöfaktorer, såsom vind, luftfuktighet och lufttemperatur.

I kyla strävar kroppens fysiologiska reaktioner efter att hålla personen varm. Till en början drar blodkärlen i huden och extremiteterna ihop sig, då blodflödet och värmen som avges av kroppen minskar.

Om nedkylningen fortsätter ökar muskelspänningen och orsakar slutligen ofrivilliga muskelkramper. Med hjälp av muskelskakningarna producerar kroppen värme, vilket fördröjer nedkylningen. Kraftiga muskelskakningar kan öka värmeproduktionen fyr- eller femfaldigt jämfört med en person i vila.

Om personen fortsätter att vistas i kyla blir muskelskakningarna ännu kraftigare och obehagligare. På grund av de känslor som kylan orsakar försöker vi ofta komma bort från den, ta på mer kläder eller röra på oss.

KYLANS INVERKAN PÅ FUNKTIONSFÖRMÅGAN OCH HÄLSAN

Kylans inverkan på funktionsförmågan beror på vilka kroppsdelar som kyls ned och hur mycket. Vanligast i arbetssituationer är nedkylning av händer och fötter.

Kyla belastar kroppen och sänker den fysiska funktionsförmågan. Störst besvär orsakar kylan i arbeten som kräver dynamiskt muskelarbete, det vill säga synliga rörelser. När musklerna kyls ner med en grad försvagas funktionsförmågan med 2–10 procent. När man jobbar utomhus i normalt vinterväder kan funktionsförmågan försvagas med 5–20 procent.

Nedkylning av kroppen är en stressfaktor som har negativ inverkan på vår mentala verksamhet. Lindrig nedkylning är ett undantag, eftersom den leder till ökad vakenhet och kan till och med förbättra funktionsförmågan.

  • Lindrig nedkylning försvagar funktionsförmågan i händerna samt förbättrar eller försvagar den intellektuella funktionsförmågan.
  • Måttlig nedkylning försvagar funktionsförmågan i händerna, de yttersta delarnas muskelstyrka och den intellektuella funktionsförmågan.
  • Kraftig nedkylning förvarar funktionsförmågan på många sätt. Kylan reducerar blodcirkulationen i huden, händerna och fötterna, höjer blodtrycket och belastar hjärtat. Speciellt i tungt arbete kyls andningsorganen ned och luftvägarna kan dra ihop sig.

Hur handens funtionsförmåga förandras enligt hudens temperatur: 32–36° optimal funktion, 20–27° precisionen och uthålligheten minskar, 12–16° finger- färdigheten minskar, 16° smärtor (när hela handen kallnar), 10° smärtor (när ett litet hudparti kallnar), 6–8° nerverna leder ingen information och känseln försvinner

SKADOR ORSAKADE AV KYLA

Kraftig lokal nedkylning av kroppens perifera delar och huden kan orsaka vävnadsskador, varav de vanligaste är köldskador. De kan uppstå om omgivningstemperaturen sjunker till under noll grader.

Om det är fuktigt och man inte rör på sig kan man förfrysa fötterna redan i relativt milt väder. Följden kan i värsta fall vara svåra cirkulationsstörningar.

En lokal köldskada kan uppstå på några sekunder om bar hud kommer i kontakt med en kall metallyta – till exempel ett verktyg.

Hypotermi innebär att kroppstemperaturen sjunker under 35 grader, alltså ungefär två grader under det normala. Hypotermi förekommer i huvudsak i samband med olyckor.

Symptom på lindrig hypotermi är kraftiga muskelskakningar, försämrad fysisk och intellektuell funktionsförmåga, försvagad koordinationsförmåga och ibland också virrighet. När kroppstemperaturen sjunker under 33 grader minskar muskelskakningarna så småningom, tills de helt upphör. När kroppstemperaturen sjunker under 30 grader kan man förlora medvetandet och riskera att dö.