CORONAVIRUS SARS-COV-2

Sjukdomen covid-19 som orsakas av det nya coronaviruset (SARS-CoV-2) har hittats på europeiska minkfarmar. Motsvarande smittor är möjliga även i Finland.
Utifrån dagens kunskaper är det mycket sällsynt att viruset SARS-CoV-2 smittar till sällskapsdjur. En person som insjuknat i vilken infektionssjukdom som helst bör undvika onödig hantering av djur och tvätta händerna omsorgsfullt, till exempel alltid innan han eller hon handskas med foder för sällskapsdjur.

Anvisning: Skydd vid skötsel av produktionsdjur som insjuknat i zoonotisk virusinfektion (Arbetshälsoinstitutet)
SARS-CoV-2 hos pälsdjur (Livsmedelsverket)
Djur och COVID-19 – Vanliga frågor (Livsmedelsverket)
Pressmeddelande: Hädanefter bör fall av covid-19 hos personer som bor eller arbetar på pälsdjursfarmar anmälas till veterinärmyndigheterna (29.10.2020, social- och hälsovårdsministeriet)

FÅGELINFLUENSA

Det finns flera typer av fågelburna mikrober som kan orsaka infektioner hos människor, bland annat salmonella, campylobacter och olika undertyper av fågelinfluensavirus. Endast en liten del av vildfågelpopulationen bär på influensavirus som kan överföras till människor. Alla som i sitt yrke kommer i kontakt med smittade fåglar uppmanas till noggranna skyddsåtgärder, om det påträffas fågelinfluensavirus med hög patogenitet, det vill säga sjukdomsalstringsförmåga. Också för andra personer gäller det att undvika situationer där man kan komma i beröring med smittade fåglar eller deras spillning.

Anvisning: Skydd mot fågelinfluensa (Arbetshälsoinstitutet)
Anvisning: Destruktion av fjäderfä (Arbetshälsoinstitutet)
Anvisning: Skyddsåtgärder vid hantering av sjuka och döda fåglar (Arbetshälsoinstitutet)

ARBETE MED SVIN (MRSA)

MRSA-bakterien har blivit vanligare hos finländska produktionssvin. Därför måste de som arbetar med svin skydda sig mot smittan. Anvisningarna för bekämpning av MRSA skyddar även mot andra mikrobsmittor i arbetsmiljön och damm som uppstår på svingården. MRSA är en stafylokockbakterie som är resistent mot antibiotika. Därför måste vi förhindra spridningen av den.

Information och anvisningar om MRSA (Livsmedelsverket)

KRYPTOSPORIDIOS I NÖTKREATUR 

Cryptosporidium är ett urdjur som orsakar tarminflammation (kryptosporidios) hos både människor och djur. Den ökade förekomsten av sjukdomen hos idisslare är en arbetsrelaterad riskfaktor på gårdar med mjölkdjur och kalvuppfödning. Se senaste åren har antalet smittor hos människor ökat snabbt.

Säkerhetsanvisningar: 
Työturvallisuusohje Kryptosporidioosin torjuntaan (pdf)
Arbetssäkerhetsanvisning för hantering av kryptosporidios (pdf)
Occupational safety instructions for preventing cryptosporidiosis (pdf)
Профилактика заражения криптоспоридиозом во время работы – меры предосторожности

SORKFEBER

Sorkfeber kan smitta i utrymmen där skogssorkens saliv, urin och avföring har spridit sig till luften via aerosoler. Man kan bli smittad till exempel vid städning av utomhusbyggnader.

Anvisning: Skyddsåtgärder och förebyggande av risk för sorkfeber (Arbetshälsoinstitutet)