Med expertstöd hittar du passande lösningar. Med hjälp av ett lyckat val, en användarplan och utbildning gör du att skydden används på rätt sätt. Med hjälp av en lyckad användning av skydden kan man minska exponeringen i arbetet och förhindra att olyckor eller nya fall av yrkessjukdomar inträffar.

Arbetsgivaren bör göra en riskbedömning på arbetsplatsen. Detta görs i samarbete med arbetstagarna, experter, arbetarskyddet och företagshälsovården. Om riskerna med arbetet inte kan avlägsnas helt genom tekniska åtgärder, bör arbetstagarna använda skydd. De nödvändiga skydden väljs utgående från riskbedömningen. I valet av skydd är det viktigt att beakta kraven från arbetet, arbetsmiljön och arbetstagarna.

Val. Skydden väljs bland CE-märkta modeller och deras skyddsnivå kontrolleras. Produkternas skyddsklasser eller skyddsnivåer klarläggs. Skyddens lämplighet för användaren kontrolleras med hjälp av provanvändning innan det egentliga inköpet av produkten.

Användning och utbildning. Det är viktigt att planera och handleda i hur skydden ska användas på arbetsplatsen. Skyddsutbildning ordnas för arbetstagarna och de motiveras till att använda skydd. Därutöver kontrolleras att skydden används korrekt, så att man i arbeten där man exponeras kan minska och i den meningen hindra att olyckor och yrkessjukdomar uppstår.

Skötsel och förvaring. Skyddsskötsel ordnas på arbetsplatsen och man ser till att skydden förvaras korrekt.

Lagstiftning gällande skydden

Med personlig skyddsutrustning avses varje utrustning eller skyddsbeklädnad som är avsedd att bäras eller hållas av en person till skydd mot en eller flera hälso- eller säkerhetsrisker (statsrådets beslut, Srb 1406/1993).

Arbetsgivaren skall skaffa och till arbetstagarens förfogande ställa ändamålsenlig personlig skyddsutrustning som uppfyller de krav som anges särskilt (Arbetarskyddslagen 738/2002, 15 §, Srb 1407/1993).

Arbetsgivaren bör förbättra arbetsförhållandena genom att iaktta följande: 1) uppkomsten av risker och olägenheter förhindras 2) risker och olägenheter undanröjs eller ersätts med metoder som är mindre farliga eller skadliga. Gemensamma arbetarskyddsåtgärder prioriteras framför användningen av skydd (Arbetarskyddslagen 738, 8 §).

Arbetstagarna skall omsorgsfullt och i enlighet med anvisningarna använda och sköta den personliga skyddsutrustning och utrustning av annat slag som arbetsgivaren gett dem i enlighet med 15 §. Arbetstagarna skall i sitt arbete använda sådana ändamålsenliga kläder som inte medför någon fara för olycksfall. (Arbetarskyddslagen 738/2002, 20 §).

Endast sådana skydd som uppfyller kraven i statsrådets beslut 1406/1993 får säljas. För att specificera kraven har standarder för olika skydd utarbetats för frivilligt bruk.