Personlig skyddsutrustning är utrustning som personen bär eller håller till skydd mot en eller flera risker för hälsa eller säkerhet. Det kan vara fråga om till exempel en komponent i skyddsutrustningen som är väsentlig för dess skyddande funktion. Förordningen om personlig skyddsutrustning (EU) 2016/425

Endast skyddsutrustning som uppfyller kraven i förordningen om personlig skyddsutrustning (EU) 2016/425 eller fram till 20.4.2019 direktivet om personlig skyddsutrustning 89/686/EEG får finnas till försäljning.

Arbetsgivaren ska förbättra arbetsförhållandena och förhindra uppkomsten av risker och olägenheter genom att antingen undanröja riskerna och olägenheterna eller ersätta dem med metoder som är mindre farliga eller skadliga. Gemensamma arbetarskyddsåtgärder prioriteras framför användningen av skydd (Arbetarskyddslagen 738, 8 §). Arbetsgivaren ska skaffa och till arbetstagarens förfogande ställa ändamålsenlig personlig skyddsutrustning som uppfyller de krav som anges särskilt (Arbetarskyddslagen 738/2002, 15 § och Srb 1407/1993).

Arbetstagarna ska omsorgsfullt och i enlighet med anvisningarna använda och sköta den personliga skyddsutrustning och utrustning av annat slag som arbetsgivaren gett dem i enlighet med 15 §. Arbetstagarna ska i sitt arbete använda sådana ändamålsenliga kläder som inte medför någon fara för olycksfall. (Arbetarskyddslagen, 738/2002, 20 §).

Endast skyddsutrustning som uppfyller kraven i statsrådets beslut om personlig skyddsutrustning 1406/1993 får finnas till försäljning. För att specificera kraven har harmoniserade standarder för olika skydd utarbetats för frivilligt bruk. Mer information om olika slags skyddsutrustning finns vid Användning av skyddsutrustning.