Är du ivrig och vid gott mod när du inleder en ny arbetsdag? Går din tid på arbetet utan att du märker det? Njuter du av arbetet? Känner du arbetsengagemang?

Det är ett positivt känslo- och motivationstillstånd vid arbetet. Det är inte särskilt vanligt att folk mår riktigt illa på arbetsplatsen medan arbetsengagemang är ett rätt vanligt fenomen. Den berör de flesta av oss – åtminstone tidvis.

En arbetsengagerad medarbetare är energisk, engagerad, insjunken i sitt arbete, ger inte upp vid motgångar och är stolt över sitt arbete.

Den som är arbetsengagerad upplever sitt arbete som meningsfullt, utmanande och inspirerande.

Hur blir man arbetsengagerad?

Arbetsengagerad blir man när arbetsförhållandena är gynnsamma och man kan få användning för sina starka sidor. Faktorer som ger folk arbetsengagemang finns särskilt på arbetsplatsen men också utanför.

Enligt forskningsrön kan till exempel följande arbetsrelaterade resurser göra folk mera arbetsengagerade:

 • Mångsidiga arbetsuppgifter
 • Möjligheterna att påverka arbetet
 • Uppskattning och stöd man får på arbetsplatsen
 • Uppmuntrande ledarskap
 • Möjlighet att lära sig och utveckla sin arbetsförmåga

Dessutom kan man bli mer arbetsengagerad av följande saker:

 • Människorelationer
 • Individuella resurser
 • Rekreation efter arbetsdagen
 • Hemmets resurser

Varför är arbetsengagemang viktigt?

Arbetsengagerad personal innebär produktivitet på arbetsplatsen. Arbetsengagemang kan anses vara en mätare för välmående på arbetsplatsen. Att man upplever arbetsngagemang är redan i sig något att sträva efter. Dessutom har arbetsngagemang många positiva konsekvenser såväl för individen som för organisationen.

Forskningsrön visar att en arbetsengagerad människa

 • har en positiv inställning till arbetet och arbetsplatsen,
 • är mindre benägen att byta arbetsplats och
 • är redo att ta initiativ.

En sådan människa vill även

 • frivilligt agera för sitt arbete och sin arbetsgemenskap,
 • klarar av sitt arbete väl och når goda resultat,
 • är motiverad att lära sig nya saker och fortbilda sig,
 • är nöjdare med livet och sina övriga roller i livet,
 • upplever att arbetet och privatlivet stöder varandra och
 • är i allmänhet friskare.

Vad kan man göra på arbetsplatserna?

Allmänt sett finns det två sätt att främja välmåendet på arbetsplatser: Man kan stärka och öka de goda sakerna och därmed göra folk arbetsengagerade. Man kan minska de ogynnsamma och belastande sakerna och därmed förebygga utmattning.

Båda dessa sätt borde användas på alla arbetsplatser. Gynnsamma faktorer kan man börja förstärka genom att först ta reda på vilka saker och förhållanden är viktiga för en viss medarbetare eller en viss arbetsgemenskap. De centrala resurserna för arbetet är delvis desamma nästan överallt (t.ex. en god atmosfär, stöd från chefen, möjligheterna att påverka arbetet).

På olika arbetsplatser och i olika uppgifter uppstår dock unika resurser eller behov att utveckla vissa starka sidor. Därför bör alla parter i en arbetsgemenskap delaktiggöras och deras åsikter beaktas när man utvecklar arbetsplatserna utgående från resurserna.

Arbetsengagemang och positiva attityder i arbetsgemenskapen smittar av sig. En arbetskamrat eller en chef som har förmågan att tända på sitt arbete och som tar itu med problemen på ett konstruktivt sätt brukar också få andra med sig.