Kuntoutus uudistuu

Företagshälsovårdens verksamhet regleras i lagstiftningen om företagshälsovård och dess tillämpningsområde är knutet till arbetarskyddslagen. I praktiken innebär detta att en arbetsgivare som är skyldig att följa arbetarskyddslagen också är skyldiga att ordna med företagshälsovårdstjänster för sina anställda. Om ett företag har minst en anställd, är denna skyldighet uppfylld.

Företagare och andra som utför eget arbete har på samma sätt möjlighet att ordna med företagshälsovårdstjänster åt sig själva.

Målet är att i samverkan främja:

  • förebyggande av sjukdomar och olyckor i samband med arbetet
  • hälsa och säkerhet i arbetet och arbetsmiljön
  • de anställdas hälsa samt arbets- och funktionsförmåga i olika skeden av yrkeskarriären
  • arbetsgemenskapens funktion.

För att uppnå målen för hälsa och säkerhet i arbetet krävs framför allt samarbete, planmässigt arbete och interaktion.