Samarbete och samverkan på arbetsplatsen vid ordnande av företagshälsovårdstjänster

Arbetsgivaren är skyldig att sörja för sina arbetstagares hälsa och säkerhet i arbetet. Uppmärksamhet bör fästas vid arbetstagarnas arbetsmiljö, arbetsförhållanden och personliga förutsättningar för arbetet. I praktiken innebär detta systematisk och fortlöpande uppföljning samt utvärdering och förbättring av arbetsförhållandena och arbetsrutinerna. Ordnande av företagshälsovård med hjälp av yrkesutbildade personer och sakkunniga inom företagshälsovården fråntar inte arbetsgivaren skyldigheten att sörja för sina arbetstagares hälsa och säkerhet i situationer som har anknytning till arbetet.

Arbetsgivaren ansvarar för att det ordnas med företagshälsovårdstjänster för hela personalen. Företagshälsovård bör ordnas och genomföras i den omfattning som är nödvändigt med hänsyn till arbetet och arbetsmiljön samt förändringar i förhållandena på arbetsplatsen. Företagshälsovårdstjänsterna bör ordnas på lika villkor för alla arbetstagare, utan att någon arbetstagargrupp försätts i en mindre fördelaktig ställning. Tjänsterna bör vara avgiftsfria för arbetstagarna.

Vid ordnandet av företagshälsovårdstjänster bör arbetsgivaren verka i samarbete med arbetstagarna eller deras representanter. Arbetstagarna har rätt att komma med förslag gällande företagshälsovårdstjänsterna. På motsvarande sätt bör arbetsgivaren ta upp eventuella ändringar i företagshälsovårdstjänsterna till behandling med de anställda. För att de anställda ska ha möjlighet att aktivt kunna påverka och delta i samarbetet, bör arbetsgivaren informera dem om saken i tillräckligt god tid innan beslutet ska fattas, så att de kan komma med förslag och delta i behandlingen.

Samarbetet mellan arbetsplatsen och företagshälsovården

Samarbetet mellan arbetsplatsen och företagshälsovården inleds då arbetsgivaren ordnar med företagshälsovårdstjänster för sin personal. Vid identifieringen och fastställandet av arbetshälsobehoven samarbetar företagshälsovården med arbetsplatsen. Verksamheten genomförs som ett samarbete mellan arbetsgivaren, arbetstagaren och företagshälsovården. Målet är att effektivt främja arbetet och arbetsförhållandena och de anställdas hälsa och arbets- och funktionsförmåga.

Inom företagshälsovården finns ett stort antal yrkespersoner som samarbetar med arbetsplatsen och arbetar för att främja hälsan och säkerheten i arbetet. De personer som har utsätts till ansvarspersoner för arbetsplatsen spelar en central roll i företagshälsovårdssamarbetet. De bildar ett centralt arbetsteam, som oftast består av en företagsläkare, en företagshälsovårdare, en företagsfysioterapeut och en företagspsykolog.