Företagshälsovårdssamarbetets indikatorer hjälper dig att granska samarbetet ur olika och för verkningsfullheten viktiga synvinklar:

 • Vem ansvarar och har hand om företagshälsovårdssamarbetet på arbetsplatsen?
 • Hur samarbetar vi egentligen?
 • Vilka uppgifter har vi att tillgå som grund för vårt gemensamma beslutsfattande?
 • Hur kommunicerar vi?
 • Hur transparent är vårt samarbete och överenskomna verksamhetssätt?
 • Hur konsekvent och likriktat är vårt samarbete för att svara mot konkreta behov och gemensamt uppställda mål?

Det här är några av de aspekter som är viktiga att granska gemensamt – ur hela arbetsplatsens, arbetsgemenskapernas och den enskilda individens perspektiv.

Utvärdera företagshälsovårdssamarbetet tillsammans!

Ta er tid att granska det nuvarande företagshälsovårdssamarbetet – det lönar sig. Använd det webbaserade verktyget som konkret hjälpmedel för utvärderingen. Det har utarbetats ugående från indikatorerna. Utvärderingsverktyget lämpar sig bäst att användas för arbetsplatser som har ett personalantal på 20 eller mer.

Gå till verktyget: Utvärdera

Följ anvisningarna nedan, som ger information om hur ni får bästa nytta av verktyget tillsammans med din företagshälsovårdssamarbetspart:

 • Kom överens om utvärdering av företagshälsovårdssamarbetet tillsammans med din samarbetspart med hjälp av verktyget.
 • Utvärderingsverktyget är avsett att användas gemensamt av en representant för arbetsplatsen och en representant för företagshälsovårdsenheten.
 • Kom överens om, vem av er som inleder utvärderingen genom att besvara den elektroniska enkäten. Efter att den inledande utvärderingen utförts, genererar verktyget en e-post till samarbetsparten och ber att hen besvarar en dylik enkät.
 • Reservera tid för utvärderingen och att besvara enkäten.
 • Om du som samarbetspart är den påföljande som utför utvärderingen, utför utvärderingen efter att du fått e-posten med tillhörande länk som utvärderingsverktyget genererar.
  E-posten kommer från adressen: noreply@yhteisarvio.ttl.fi
  E-postens rubrik: Utvärdering av företagshälsovårdssamarbetet
 • Kontrollera att det e-postprogram du använder inte behandlar meddelandet som skräppost
 • När man använder utvärderingsverktyget, registrerar användaren e-postadresser så att kontaktuppgifterna kan sammanföras mellan de som utvärdera samarbetet. Det här behövs för att uppgifterna ska kunna samordnas. De som hanterar dessa uppgifter är bundna av tystnadsplikt.
 • Den som använder sig av verktyget och registrerar uppgifter har möjlighet att granska uppgifterna, ändra eller korrigera kontaktuppgifterna samt möjlighet att radera uppgifterna.
 • Utvärderingsverktyget för samman era uppgifter och genererar en gemensam utvärderingsrapport.
  Rapporten förmedlas till er e-post med rubriken: Utvärderingsrapport över företagshälsovårdssamarbetet
 • Rapporten innehåller och presenterar resultaten grafiskt ämnesvis och inkluderar de kommentarer ni angett.
 • Utvärderingsverktyget tillfogar märken vid uppgifter som är skäl att uppmärksamma:
  Det förekommer en betydande skillnad i utvärderingen

  Det förekommer ett svagt resultat i utvärderingen
 • Av stor betydelse är den gemensamma diskussionen på basen av rapporten som ett led i att fortsättningsvis utveckla ert företagshälsovårdssamarbete. Det här ger rapporten förslag till.
 • Prioritera tillsammans de konkreta åtgärder som utvärderingen ger anledning till.
 • Följ upp och utvärdera samarbetet tillsammans med överenskomna tidsintervaller.