Stödet för arbetsförmågan baserar sig på den praxis man kommit överens om på arbetsplatsen. De regler som ledningen, personalförvaltningen och arbetstagarna samt företagshälsovården har kommit överens om skrivs in i arbetsplatsens modell för stöd av arbetsförmågan.

Modellen anpassas efter arbetsplatsens behov. I modellen beskrivs arbetsplatsens och företagshälsovårdens konkreta åtgärder för tidigt stöd av arbetsförmågan, stödjande av återgången till arbetet och hantering av sjukfrånvaron.

I modellen för stöd av arbetsförmågan beskrivs:

  • Tidigt uppmärksammande och ingripande vid problem med arbetsförmågan
  • Sjukfrånvaropraxis, hantering av frånvarouppgifter och -dokument
  • Nätverksmöte: praxis och dokumentering
  • Praxis för rehabiliteringshänvisning
  • Stödjande av återgången till arbetet
  • Arbetsplatsens alkohol- och drogpolicy, inklusive vårdhänvisningspraxis och dokumentering
  • Förhållningsregler för förebyggande av trakasserier och osakligt bemötande

Arbetsgivaren leder arbetet med att stödja arbetsförmågan

Stödjandet av arbetsförmågan är en del av organisationens personalstrategi.

Det är på arbetsgivarens ansvar att komma överens med arbetstagarna och företagshälsovården om praxis för stödjande av arbetsförmågan och informera personalen om vilka regler som gäller.

Arbetsgivaren bör se till att cheferna har de färdigheter som behövs för att stödja arbetsförmågan och upptäcka om en arbetstagare är i behov av tidigt stöd. Arbetsgivaren bör även följa upp hur arbetsplatsens praxis för stödjande av arbetsförmågan tillämpas och vilka effekter den har.

Arbetsgivaren ansvarar för att arbetsplatsen är hälsosam och säker. Till de åtgärder som främjar upprätthållandet av arbetsförmågan hör kartläggning av risker, genomförande av arbetsplatsutredningar samt förebyggande av arbetsolyckor och främjande av arbetsgemenskapens funktion. Genom att samarbeta med arbetarskyddet och företagshälsovården kan arbetsgivaren effektivt stödja de anställdas arbetsförmåga.

Chefen bör uppmärksamma problemen i ett tidigt skede

Chefen bör vara observant på hur arbetet påverkar de anställdas arbetsförmåga. Till exempel vid förändringar i arbetet eller organisationen kan det uppstå situationer som är påfrestande för arbetstagarna. Åtgärder som stödjer arbetsförmågan är upprätthållande av en bra säkerhetskultur i arbetet och säkra arbetsmetoder.

Till chefens uppgifter hör att identifiera tidiga signaler på arbetsförmågenedsättning och problem i arbetet. Chefen bör diskutera saken med arbetstagaren och dokumentera vad man behandlat.

Chefen kan be företagshälsovården utföra en bedömning av arbetstagarens arbetsförmåga. Chefen kan sammankalla ett nätverksmöte för kartläggning av åtgärder för stödjande av arbetsförmågan.

Återgången till arbetet efter en sjukskrivning eller annan frånvaro är ett viktigt skede i arbetet med att stödja arbetsförmågan, som bör planeras tillsammans med arbetstagaren och vid behov även med företagshälsovården. Chefen hjälper arbetstagaren till rätta i arbetet, ordnar vid behov med arbetsanpassning och tilläggsutbildning, informerar arbetsgemenskapen samt följer upp och fortsätter att stödja arbetstagarens arbetsförmåga.

Arbetstagaren bör ta vara på sin arbetsförmåga

Arbetstagaren bör ta vara på sin hälsa och arbetsförmåga och sitt välbefinnande. Arbetstagaren bör i sitt arbete följa arbetsgivarens direktiv och anvisningar och den praxis man kommit överens om på arbetsplatsen. Arbetstagaren har rätt att få hjälp av arbetsgivaren, chefen och företagshälsovården i frågor som gäller arbetsförmågan.

Företagshälsovården är specialist på arbetsförmågan

Till företagshälsovårdens uppgifter hör stödjande och uppföljning av arbetstagarnas arbetsförmåga. Företagshälsovården vägleder och stöder arbetsgivaren och chefen i frågor som gäller arbetsförmågan och deltar i upprättandet av arbetsplatsens modell för hantering av arbetsförmågan. Företagshälsovården upprättar analyser och rapporter på arbetsplatsnivå över de arbetsförmågeindikatorer man kommit överens om i verksamhetsplanen för företagshälsovården, t.ex. sjukfrånvarotal eller antalet nätverksmöten. Nätverksmötet är ett viktigt samarbetsforum för arbetstagaren, chefen och företagshälsovården och främjar planeringen av åtgärder för stödjande av arbetstagarens arbetsförmåga.

Företagshälsovården gör en bedömning av arbetstagarens arbets- och funktionsförmåga samt rehabiliteringsbehov och ordnar med hänvisning till rehabilitering. Företagshälsovården har samordningsansvaret för stödjandet av arbetsförmågan, oavsett var vården och rehabiliteringen genomförs. Återgången till arbetet planeras i samråd med arbetstagaren och arbetsgivaren. Vid behov samarbetar man också med den övriga hälso- och sjukvården, rehabiliteringsinstanser och försäkringsanstalter.

Personalrepresentanternas roll i stödjandet av arbetsförmågan

Arbetarskyddsfullmäktigena och förtroendemännen deltar i arbetet med att planera och genomföra arbetsplatsens praxis för stödjande av arbetsförmågan. På arbetstagarens begäran deltar de även i utredningen av dennes arbetssituation och stödjandet av arbetsförmågan.