Initiativ till nätverksmöte kan tas av chefen eller arbetstagaren, eller av en representant för personalförvaltningen eller företagshälsovården. Ibland kan initiativet också komma från arbetarskyddsfullmäktigen, en förtroendeman, den övriga hälso- och sjukvården eller en rehabiliteringsinstans. Nätverksmötet genomförs med arbetstagarens samtycke. Samrådets syfte bör vara känt för alla medverkande.

Målet är att med gemensamma krafter stödja arbetstagaren genom att anpassa arbetet så att det motsvarar arbetsförmågan och tjänar både arbetstagarens och arbetsplatsens syften.

Samrådet kan ha stor betydelse för arbetstagarens yrkeskarriär. Processen kan vara lång och omfatta flera faser, vilket kan kräva att det ordnas flera möten.

Förberedelser inför nätverksmöte

Vid nätverksmötet deltar de personer vars närvaro är nödvändig, det vill säga åtminstone arbetstagaren, chefen och företagshälsovårdens representant(er). För att finna en lösning kan det vara nödvändigt att även bjuda in en företrädare för personalen eller arbetarskyddet, en högre chef eller andra instanser. Arbetstagaren har rätt att bjuda in en stödperson till mötet.

Bra förberedelser underlättar en konstruktiv diskussion. Den självfallne sammankallaren och ordföranden är oftast chefen, eftersom denne ansvarar för upprätthållandet och ledningen av arbetsförmågan. En gemensamt godkänd föredragningslista som skickas ut tillsammans med inbjudan gör det lättare att strukturera och fokusera diskussionen.

I diskussionen bör man koncentrera sig på vilka praktiska åtgärder man kan vidta för att stödja arbetstagarens arbetsförmåga. Uppgifter om arbetstagarens hälsotillstånd kan behandlas endast med dennes samtycke. Alla deltagare i nätverksmötet har tystnadsplikt i fråga om eventuella uppgifter av känslig art, till exempel uppgifter om arbetstagarens hälsotillstånd.

Arbetsgivaren

 • Utred arbetsplatsens möjligheter att anpassa arbetet och arbetsarrangemangen – det vill säga arbetstagarens möjligheter att tillfälligt eller under en längre tid arbeta som partiellt arbetsför i sitt nuvarande arbete.
 • Utred möjligheterna till ersättande arbete.
 • Kom överens med arbetstagaren och företagshälsovården om vilka som ska inbjudas till mötet samt tid och plats för mötet.
 • Bjud in deltagarna i god tid och informera dem om varför det behövs ett nätverksmöte och vilket syfte det har.
 • Inbjudan bör innehålla råd om hur deltagarna bäst kan förbereda sig för mötet.
 • Reservera tillräckligt med tid för diskussion.

 

Arbetstagaren

 • Ge företagshälsovården nödvändiga uppgifter ur din patientjournal.
 • Förbered dig på att diskutera sådana omständigheter som påverkar dina möjligheter att klara dig i arbetet.
 • Kom ihåg att hälsofrågor diskuteras bara i den utsträckning som du själv vill. Företagshälsovården har tystnadsplikt i frågor som gäller arbetstagarens hälsa.
 • Bestäm om du behöver och vill att arbetarskyddsfullmäktigen, förtroendemannen eller någon annan stödperson deltar i nätverksmöteet
 • Fundera över vilka åtgärder som skulle stödja din arbets- och funktionsförmåga och göra det lättare för dig i ditt nuvarande arbete.
 • Det är ofta bra att redan före mötet diskutera alternativa arbetsarrangemang med arbetsgivaren.

Företagshälsovården

 • Utred arbetstagarens hälsotillstånd och arbetsförmåga och skapa en bild av situationen.
 • Fråga arbetstagaren vilka arbetsuppgifter han eller hon klarar respektive inte klarar att utföra.
 • Gör en bedömning av vilken typ av arbete arbetstagaren kan utföra.
 • Gör en preliminär bedömning av rehabiliteringsmöjligheterna.
 • Bekanta dig med arbetsplatsutredningen och kontrollera om uppgifterna om arbetsplatsen och arbetstagarens arbete motsvarar dagsläget.
 • Gå igenom behoven och bedöm vilka som borde delta i diskussionen.
 • Gå tillsammans med arbetstagaren igenom vilka hälsofrågor som ska tas upp på mötet.
 • Försäkra dig om att mötesdeltagarna känner till nätverksmötets syfte och målsättning, vad som sker under mötet och vilka frågor man behandlar.

Nätverksmötet

Ett nätverksmöte kan av deltagarna upplevas som stressigt, speciellt om situationen är ny. I sådana fall är det extra viktigt att företagshälsovården ger deltagarna råd och anvisningar om hur de bör förbereda sig inför mötet. Det är bra att hålla mötet på en lugn och ostörd plats och reservera tillräckligt med tid för diskussion. Diskussionen bör föras i en trygg och förtroendefull anda.

Mötet inleds med att sammankallaren går igenom varför nätverksmötet behövs och vilket syfte det har. Man väljer en mötesordförande och en promemoriaskrivare. Ordförande föredrar föredragningslistan för godkännande och beskriver mötesförfarandet. Ordföranden ser till att alla deltagares åsikter blir hörda och behandlade. På basis av diskussionen beslutar man om konkreta åtgärder för stödjande av arbetsförmågan på arbetsplatsen och hur genomförandet ska följas upp. Kontakthållning är speciellt viktigt också i sådana fall där det blir ändringar i planen. Tillsammans kommer man överens om hur promemorians innehåll ska godkännas samt hur och till vilka den ska distribueras.

Arbetsgivaren

 • Berätta hur medarbetaren klarar sig i arbetet: styrkor och begränsningar.
 • Berätta om möjligheterna till arbetsarrangemang, till exempel anpassning av arbetstiden och arbetsbeskrivningen.
 • Berätta om möjligheterna till ersättande arbete.
 • Berätta om andra möjligheter att stödja arbetsförmågan genom arrangemang på arbetsplatsen, fortbildning eller hjälpmedel.
 • Presentera olika lösningsalternativ.
 • Kom överens med arbetstagaren om vad och hur arbetsgemenskapen bör informeras om till exempel arbetsarrangemang.

Arbetstagaren

 • Beskriv din arbetsförmåga i ditt nuvarande arbete.
 • Beskriv vilka arbetsarrangemang som stöder din arbetsförmåga.
 • Kom överens om ett lösningsalternativ och åtgärder för stödjande av arbetsförmågan.
 • Kom överens med arbetsgivaren om vad och hur arbetsgemenskapen bör informeras om till exempel arbetsarrangemang.

Företagshälsovården

 • Beskriver arbetstagarens arbets- och funktionsförmåga och tar ställning till hur arbetet påverkar hälsan.
 • Fastställer arbetstagarens möjligheter att fortsätta i sitt arbete.
 • Presenterar olika lösningsalternativ för stödjande och upprätthållande av arbets- och funktionsförmågan och stödjande av återgången till arbetet.

Mötespromemorian

Ordföranden försäkrar sig om att alla mötesdeltagare är överens om vilka uppgifter deltagarna ansvarar för när det gäller stödjandet och uppföljningen av arbetsförmågan samt upprätthållandet av arbetsförmågan under en eventuell sjukfrånvaro och vid återgången till arbetet.

I mötespromemorian antecknas de närvarandes namn, olika lösningsalternativ, överenskomna åtgärder och ansvarspersoner samt tidsplaner, beslut och uppföljningen av dem. Inga sekretessbelagda uppgifter får antecknas i mötespromemorian. Promemorian bör förvaras på ett informationssäkert sätt.

Efter nätverksmötet

Efter samrådet bör arbetsgivaren, arbetstagaren och företagshälsovården se till att de överenskomna uppgifterna och åtgärderna genomförs. Man gör en utvärdering för att fastställa om det räcker med de åtgärder som genomförts eller om man behöver göra fortsatta utredningar eller hålla ett nytt nätverksmöte.