I moderna och framtida arbeten betonas kraven inom informationshantering. I varje bransch krävs uppmärksamhetsförmåga, att göra flera saker på en och samma gång, minne, beslutsfattande och problemlösning. Dessutom är informationsteknik ett centralt arbetsredskap och det kontinuerliga behovet av att lära sig nytt gäller förutom uppdatering av den egna kompetensen även bemästrande av nya arbetsredskap och verksamhetssätt. 

Sådant arbete kräver mycket av hjärnan. 

Arbetet utförs i förhållanden som ökar belastningen på hjärnan: informationsöverflöd, störningar, avbrott och tidspress tär på människans förmåga att klara sig i uppgifter inom informationsarbete. När arbetet förändras krävs det vid sidan av det krävande arbetet och de belastande faktorerna livslångt lärande för att hänga med och uppdatera kompetensen. 

Behovet av fungerande hjärnarbete lyfts fram i många olika situationer: kraven på informationstekniska färdigheter ökar hela tiden, arbetet är inte alltid bundet till en viss plats eller tid, nya slags lokal- och arbetslösningar skapar nya kognitiva krav och informationsarbete är känsligt för många slags störningsbelastningar. Kraven inom informationsarbete ökar inom alla branscher, även i traditionella yrken bestående av fysiskt arbete. 

Det är viktigt att identifiera hurudant hjärnarbete skötseln av arbetsuppgifterna förutsätter och hurudana störande faktorer inom informationshantering är förknippade med arbetet. Mänsklig informationsbehandling har arttypiska begränsningar på samma sätt som den fysiska funktionsförmågan. 

När kraven i arbetet är i balans med den mänskliga informationsbehandlingens förmågor och begränsningar, har människan en möjlighet att göra sitt bästa i arbetet. På så sätt används inte informationsbehandlingens kapacitet till att tampas med onödiga belastningsfaktorer med tanke på arbetsresultatet. En bra kognitiv ergonomi förbättrar produktiviteten och säkerheten i arbetet: arbetet flyter på bättre, antalet mänskliga fel minskar och man mår bättre i arbetet. 

Läs mer om minne, minnets funktion och hur man tränar minnet:Kognitiv ergonomi