stressi

Vissa egenskaper förknippade med arbetsuppgifter, arbetsarrangemang eller växelverkan orsakar stress hos de flesta arbetstagare. Människors individuella och aktuella stresskänslighet varierar. Olika personer reagerar olika på liknande situationer och samma person kan även reagera olika i olika livssituationer.

I Finland upplever var fjärde arbetstagare stress i arbetet. Detta motsvarar genomsnittet i EU-länderna (22 %).

PSYKISKA BELASTNINGSFAKTORER

De psykiska belastningsfaktorerna i arbetet är förknippade med själva arbetet och dess innehåll. Utöver förekomsten av själva faktorn påverkas belastningen av helhetssituationen för arbetsförhållanden och faktorer som eventuellt lindrar belastningen.

Följande faktorer kan ha en negativ inverkan på hälsan om de fortgår under en längre period eller är extrema:

 • Målen för arbetet är oklara.
 • Arbetsmängden är för stor eller arbetet är ständigt brådskande.
 • Ingen möjlighet att själv reglera mängden arbete eller arbetstakten.
 • Ingen möjlighet att utvecklas eller lära sig nytt i arbetet.
 • Arbetet avbryts ofta eller det förekommer störande hinder.
 • Ansvaret för andra människor eller ekonomiska faktorer står inte i proportion till möjligheterna att agera.
 • Otillräcklig respons på eller uppskattning för arbetet.
 • Kontinuerliga förändringar och långvarig osäkerhet i arbetet kan också vara belastande för arbetstagaren.

SOCIALA BELASTNINGSFAKTORER

Sociala belastningsfaktorer i arbetet anknyter till interaktion inom arbetsgemenskapen som är viktig för arbetet.

Följande faktorer är alltid skadliga för hälsan:

 • ojämlikt bemötande på grund av ålder, kön, nationalitet, religion, privatliv eller någon annan faktor som inte har med arbetet att göra
 • osakligt bemötande eller sexuella trakasserier

Följande faktorer kan ha en negativ inverkan på hälsan om de fortgår under en längre period eller är extrema:

 • man utför arbetet ensam, isolerad från andra
 • samarbetet mellan människorna på arbetsplatsen fungerar inte
 • kommunikationen är dålig
 • chefsarbetet är inkonsekvent
 • arbetet involverar många interaktionssituationer som väcker negativa känslor i relationerna till kunder, patienter eller elever

Utöver förekomsten av själva faktorn finns det skäl att utvärdera helhetssituationen för arbetsförhållanden och faktorer som eventuellt lindrar belastningen.

Stressaantunut nainen tietokoneen ääressä

FÖREBYGGANDE AV STRESS I ARBETET OCH UTBRÄNDHET

 • Lev livet fullt ut. Fördela din tid och energi mellan alla delar av livet på ett lämpligt sätt.
 • Se till att du kan återhämta dig varje dag. Som motvikt till arbetet behövs tillräckligt med vila och andra aktiviteter som ger variation och är annorlunda än arbetet.
 • Utvärdera ditt välbefinnande och din totala livssituation regelbundet.
 • Ingrip i eventuella missförhållanden genom att fundera över vad som skulle kunna göras annorlunda. Testa alternativa sätt att agera. Var uthållig.
 • Ta upp missförhållanden för diskussion med berörda parter.
 • Dela med dig av dina erfarenheter och metoder till andra.
 • Sök hjälp hos företagshälsovården om situationen inte blir bättre.

HUR KAN NI FÖREBYGGA SKADLIG STRESS I ARBETSGEMENSKAPEN OCH UTBRÄNDHET SOM DEN GER UPPHOV TILL?

Arbetarskyddslagen (738/2002) förpliktigar arbetsgivaren att utvärdera hälso- och säkerhetsriskerna i arbetet. Arbetet, arbetsförhållandena och arbetsgemenskapernas verksamhet utvecklas på basis av utvärderingen.

 • Varje chef ska regelbundet hålla ett personligt utvecklingssamtal med varje anställd. Under samtalet utvärderas hur verksamheten flyter på och den kommande verksamheten planeras.
 • I organisationen tillämpas verksamhetsmodellen för tidigt stöd, i vilken man har samlat varningstecken och åtgärder för situationer som hotar arbetsförmågan.
 • Olika aktörer på arbetsplatsen (chefer, arbetstagare, personaladministrationen, arbetarskyddet, företagshälsovården) ombesörjer sina respektive kompetenser gällande välbefinnande i arbetet och
 • samarbetar aktivt för att upprätthålla och främja förutsättningarna för det psykiska välbefinnandet och arbetsförmågan.

LINDRA STRESSEN I ARBETET

Bedömning av välbefinnandet och den skada som symtomen orsakar:

 • Om du upplever att du inte klarar av ditt arbete och andra roller i ditt liv, ska du ta upp det med din chef.
 • Om dina resurser är knappa, ska du söka dig till företagshälsovårdens mottagning.

En förändring krävs i arbetsförhållandena:

 • Utvärderingen av helhetssituationen: belastningsfaktorer och resurser
 • Kartläggning av alternativen och planering av förändringen
 • En representant för företagshälsovården kan delta i diskussionen med arbetstagaren och chefen.

Stärkande av arbetstagarens arbetsförmåga:

 • Ombesörja förutsättningarna för välbefinnandet
 • Ändring av inställningar och tillvägagångssätt i en riktning som stärker välbefinnandet

Uppföljning av förändringarnas konsekvenser:

 • Verksamheten ska fortsätta så länge tills välbefinnandet återställs och bevaras.

UTBRÄNDHET ÄR EN FÖLJD AV LÅNGVARIG STRESS I ARBETET

Risken för utmattning ökas av:

 • arbetstagarens höga personliga mål, starkt engagemang och förhöjd pliktkänsla
 • belastande arbetsförhållanden, där personen inte förmår uppnå arbetsmålen och/eller
 • otillräckliga individuella eller gemensamma problemlösningsmetoder i konfliktsituationer.

Utbrändhet orsakas inte bara av problem som förekommer inom andra områden i livet, då arbetsförhållandena är bra. De kan påskynda utvecklingen av utbrändhet då arbetsbelastningen inte är i balans.

Symtom på utbrändhet:

 • Kraftig allmän trötthet: vila ger inte längre nya krafter. Tröttheten är inte förknippad med något enskilt yrke.
 • Cynism: inställningarna till arbetet förändras. Det känns inte som att arbetet längre betyder någonting.
 • En försämrad känsla av att åstadkomma något: ”Jag är en sämre arbetstagare än andra. Jag är en sämre arbetstagare än tidigare.”

I den medicinska klassificeringen av sjukdomar finns ingen diagnos för utbrändhet. Utbrändhet kan antecknas som en faktor som anknyter till hälsoproblemet i anslutning till diagnosen. Utbrändhet kan leda till insjuknande, försämring av en befintlig sjukdom eller till och med arbetsoförmåga.