Symptom

  • Exponering för bly leder i ett tidigt skede till en störning i blodbildningen, som undersöks genom en protoporfyrinbestämning av de röda blodkropparna. Hemoglobinförändringar påträffas i ett sent stadium. Övriga effekter av oorganiska blyföreningar är förgiftningar i det perifera (polyneuropati) och centrala (encefalopati) nervsystemet. Blyföreningar kan också orsaka njurskador och spasmer i matsmältningskanalen (blykolik). De kan dock undvikas om exponeringsnivåerna övervakas genom biologiska exponeringsmätningar.
  • Under graviditeten och amningstiden kan bly frigöras till blodomloppet från skelettet som en följd av kalciummetabolismen. Bly som finns i blodomloppet passerar placentabarriären; blyhalten i blod från navelsträngen hos en nyfödd ligger mycket nära den blyhalt som modern har i blodet.
  • Bly anses vara skadligt för foster (se Statsrådets beslut 858/1998).
  • Vissa blyföreningar kar klassificerats som cancerframkallande (blyacetat,blyfosfat, blykromat, blyortofosfat och blysubacetat) (se Statsrådets beslut 858/1998).

Exponering

  • Följande arbeten medför exponering för bly: smältning, skrotning och tillverkning av blyföremål och blylegeringar, skrotning av fartyg, framställning, reparation och service av ackumulatorer, blysmedsarbete, blyhärdning, användning av blyhaltiga ämnen inom kabelindustri, blyglasering inom porslins-, kakel- och lerindustri, tillverkning av blyhaltig glasmassa, tillverkning och användning av blyhaltiga målfärger, svetsning av blymålade metallytor och stycken, användning av bly inom plastindustrin, mässings- och bronsgjuterier, verkstäder för kylare och vid rörarbeten, boktryckeriarbete och tillverkning av hagel och kulor. Det har också konstaterats att inomhusskyttar och deras utbildare exponeras för bly.
  • Den primära undersökningsmetoden vid arbetsrelaterad exponering är mätning av blyhalten i blodet (B-Pb).
  • Referensvärdet för blyhalten i blodet för dem som inte exponeras för bly i arbetet och gravida är 0,3 µmol/l. Om blodet blyhalt är 2,4 µmol/l får det exponerande arbetet inte fortsätta (Statsrådets beslut 1154/1993). Exponeringen för bly skall kontrolleras genom regelbundna mätningar av B-Pb om det har konstaterats att redan en av arbetstagarna har ett B-Pb-värde på 1,9 µmol/l.

Förekomst som yrkessjukdom

  • Under de senaste åren har det registrerats 0-3 fall av yrkessjukdomar orsakade av bly per år, i början av 1990-talet uppgick antalet förgiftningar till drygt tio per år.

Antalet exponerade

  • I Finland exponeras ca 11 100 arbetstagare för bly, varav 9 800 är män och 1 300 kvinnor (FINJEM 2003).