Här behandlas tuberkulos, hepatit B, hepatit C och HIV. Av zoonoserna behandlas sorkfeber och harpest. För att få grundläggande kunskaper i dessa sjukdomar rekommenderas läroboken Mikrobiologia ja infektiosairaudet (Duodecim, Helsingfors, den senaste upplagan kom ut år 2003).

Det finns egna ämnessidor för arbetsrelaterade infektionssjukdomar i huden.

I Arbetshälso- och Folkhälsoinstitutets handbok om risk för blodsmitta i arbetslivet (Veritartuntavaara työssä), som utkommit omarbetad upplaga sommaren 2008, ges konkret information om tillvägagångssätten vid exponering för hepatitvirus B och C och HIV.

I handboken om vaccinationer i arbetslivet (Rokotukset työelämässä), som social- och hälsovårdsministeriet och Arbetshälsoinstitutet gav ut år 2007, ingår rekommendationer om vad som bör beaktas i arbeten med risk för exponering för biologiska faktorer och i vilka risken bör undanröjas eller förebyggas genom vaccinationer.

Tuberkulos

Tuberkulos är en infektion som orsakas av bakterien Mycobacterium tuberculosis. Sjukdomen sprider sig främst via upphostningar från infekterade personer.

Tuberkulos smittar nästan alltid genom droppsmitta via luftvägarna. Under de senaste åren har det årligen anmälts ca 6–10 tuberkulosfall till registret för arbetsrelaterade sjukdomar. Merparten av fallen var hälso- och sjukvårdspersonal. Det är viktigt att komma ihåg att tuberkulos i anslutning till silikos är en ersättningsgill yrkessjukdom.

Hepatitvirus B

Hepatitvirus B smittar via blod och sekret. Smittofara sammanhänger vanligen med konstaterande av HBs-antigen i blodet.

Antalet bärare av hepatit B är litet i Finland jämfört med befolkningen i t.ex. Sydeuropa. Under åren 1992–2002 anmäldes årligen noll till ett fall av hepatit B hos hälso- och sjukvårdspersonal till registret för arbetsrelaterade sjukdomar.

Hepatitvirus C

Hepatitvirus C smittar inte lika lätt som hepatitvirus B vid exponering för blod. Bland befolkningen är hepatitvirus C den vanligaste infektionssjukdomen som överförs via blod.

Till registret för arbetsrelaterade sjukdomar anmäldes under åren 1992–2002 sammanlagt fem fall av hepatit C i Finland.

HIV-infektion

Den vanligaste orsaken till exponering med arbetsrelaterad smitta som följd är att någon genom ett olycksfall i arbetet råkar sticka sig på en HIV-kontaminerad kanyl.

Som exempel på mera sällsynta smittmekanismer kan nämnas blodstänk på söndrig hud och slemhinnor och människobett. HIV smittar inte genom frisk hud. Smittöverföringen har vanligen skett via blod eller blodiga kroppssekret.

I Finland har inget arbetsrelaterat fall av HIV-smitta anmälts. Från andra länder har det dock rapporterats om arbetsrelaterade fall av HIV-smitta.

Sorkfeber

Sorkfeber orsakas av ett hantavirus, dvs. Puumalaviruset. Skogssorken är en naturlig bärare av viruset.

Smittspridning till människan sker framför allt via inandning av damm som förorenats av skogssorkars exkrement. Viruset kan smitta vid städning av besmittade lador, sädbodar, ladugårdar eller källare. Smittan kan också fås på sommarstugor där skogssorkar har byggt bo.

I Finland anmäldes till registret för arbetsrelaterade sjukdomar årligen 22–91 fall av sorkfeber åren 1992–2002; merparten av de anmälda var jordbrukare.

Harpest

Harpest eller tularemi orsakas av en stavbakterie, Francisella tularensis. Den drabbar främst harar och gnagare. Tularemi är en allmänfarlig smittsam sjukdom.

Sjukdomen överförs vanligen vid hantering av djur eller via insekt- eller loppbett. Inom lantbruksyrken överförs smittan ofta via luftvägarna.

Till registret för arbetsrelaterade sjukdomar har under åren 1992–2002 endast rapporterats ett fåtal fall per år med undantag av år 2000 när 26 fall rapporterades; år 2000 fanns det mera harpest än vanligt i vårt land. Merparten av de anmälda var jordbrukare.