Symtom på lösningsmedelssjuka och andra neurologiska skador sållas genom att använda den neurologiska symtomenkäten Euroquest (EQ). Enkäten är validerad och sensitiv. EQ är primär och lämpar sig väl som sållningsmetod för företagshälsovårdens bruk. Det är problematiskt att konstatera skador på det centrala nervsystemet förorsakade av lösningsmedel utan att använda ett strukturerat instrument. Skadorna uppkommer under en lång tidsperiod och symtomen liknar de allmänna symtom som kan förknippas med kognitiv överbelastning, där många bakgrundsfaktorer kan stå som bidragande orsak. Hän nedan hittar du EQ-instrumentet, både i dess längre och kortare format. I samma förteckning finns också anvisningarna för hur man tolkar resultaten, på svenska och finska.

Exponering för lösningsmedel reder man bäst ut med hjälp av en strukturerad enkät. Den fungerar som ett hjälpmedel för arbetstagaren att komma ihåg vilka arbetsuppgifter hen har haft under sin yrkeskarriär. Här hittar du exponeringsenkäten på svenska, finska och engelska.

Med hjälp av differentialdiagnostik strävar man efter att notera de faktorer som inte är arbetsrelaterade. De vanligaste orsakerna till symtom, som inte är arbetsrelaterade, är bruk av rusmedel, depression, sömnapné och andra kroniska sömnstörningar, hypotyreos samt progredierande degenerativa minnessjukdomar. Den primära differentialdiagnostiseringen bör starta inom företagshälsovården. De övriga sjukdomarna utesluter inte en arbetsrelaterad lösningsmedelsorsakad hjärnskada.

Enkäter och tolkningsanvisningar

Euroquest-kysely (lång version, finska)

Euroquest-kysely (kort version, finska)

Euroquest-förfrågan (lång version, svenska)

Euroquest-förfrågan (kort version, svenska)

Euroquest-questionnaire (lång version, engelska)

Euroquest-questionnaire (kort version, engelska)

Euroquest-kyselyn tulkintaohjeet

Euroquest-förfrågan tolkningsguide