Orsaker

Enligt den nuvarande uppfattningen kan biologiskt damm, eller vissa ämnen som frigörs av det, i stora mängder framkalla ODTS. Symptomen är relativt vanliga inom vissa yrken där personer exponeras för biologiskt damm, t.ex. jordbrukare och de som arbetar vid svampodlingsanläggningar.

I Finland rapporteras årligen ungefär tio fall. Alla fall rapporteras troligen inte, beroende på att sjukdomen har en bra prognos.

Symptom

Symptomen är varierande och påminner om allergisk alveolit. Till symptomen på ODTS hör feber, frossa, torr hosta, lufthunger, muskel- och ledsmärtor, allmän sjukdomskänsla och ibland ett ökat urineringsbehov. Ögonsymptom och symptom från de övre luftvägarna hör ofta också till bilden.

Undersökningar inom primärvården

Det utreds om symptomen eventuellt kan bero på någon luftvägsinfektion. Övriga sjukdomar utesluts utifrån symptom och kliniska fynd. Det kan höras rassel från de små lungblåsorna och antalet vita blodkroppar i blodet är ofta höjt. Lungbilden är i allmänhet normal och lungfunktionstesten är normala.

Undersökningar inom den specialiserade sjukvården

Diagnostiken bygger i hög grad på att det upprepade gånger konstateras att patienten har feber och på samma gång även andra varierande symptom.

Vätskan vid bronkoalveolärt lavage (BAL) uppvisar förhöjda halter av neutrofila leukocyter. Inga avvikande radiologiska eller bestående förändringar av lungfunktionen konstateras.

Behandling

Vanligen behövs ingen särskild behandling eftersom symptomen på ODTS försvinner när exponeringen upphör. ODTS orsakar vanligen inte bestående förändringar i lungfunktionen. Sjukdomens effekter på lång sikt har ännu inte undersökts.