GENERALDIREKTÖRENS ÖVERSIKT

Det gångna året har varit ett bra år för Arbetshälsoinstitutet. Våra innehållsliga och kvalitativa målsättningar har i huvudsak uppnåtts. Året har emellertid präglats av ekonomisk osäkerhet, varför vi har bromsat investeringstakten och skärpt vår kostnadsdisciplin.
Vi har koncentrerat oss på att förtydliga vår strategi “Må bra av jobbet” och stärka grundvalen för vår forskningsverksamhet genom att utse tre nya forskarprofessorer.

På affärsverksamhetssidan har vi med framgång lanserat våra nya webb-baserade utbildningsprodukter för tid- och platsoberoende utveckling av forskningsbaserade lösningar för framtidens arbetsvälbefinnande.

Vi har deltagit aktivt i det samhällspåverkande arbetet, framför allt i beredningen av socialskyddsreformen och i vård- och landskapsreformen samt genom flera olika utvecklingsprogram med målsättningen att förbättra arbetslivet. Enligt en utvärdering publicerad i Times Higher Education hösten 2018 hörde vi till de tio bästa forskningsinstituten i världen.

Vi ser fram emot det nya året med tillförsikt och förväntan. Den pågående omvandlingen av arbetet kräver en förnyelse av arbetslivets spelregler och verksamhetspraxis. Vi medverkar i arbetet med detta. Vi vill att man på finländska arbetsplatser ska göra ett gott, säkert och produktivt arbete, och att människorna ska trivas och hålla sig arbetsföra länge.

Vi räknar med att många av de helheter som gäller utvecklingen av arbetslivet och har anknytning till Arbetshälsoinstitutets verksamhet kommer att tas upp på dagordningen för den riksdag som väljs våren 2019. Vi räknar också med att de kommer att tas med i det nya regeringsprogrammet.

Vår nya Arbetslivsfakta-tjänst, som läggs ut på webben i början av år 2019, kommer att erbjuda beslutsfattare och alla andra som är intresserade av att utveckla arbetslivet tillgång till analyserad kunskap som underlag för beslutsfattande och hjälp för att skapa sig en helhetsbild av arbetslivet.

 

 

Generaldirektör Antti Koivula