Vilka skyldigheter har arbetsgivaren?

Arbetsgivaren ska

 • föra en egen förteckning över de agenser som medför risk för cancersjukdom (härefter benämnda cancerframkallande agenser) och ämnen som skadar arvsmassan (härefter benämnda mutagena ämnen)  som används och förekommer på arbetsplatsen
 • föra en förteckning över de arbetstagarna som exponeras
 • anmäla de arbetstagarna som exponeras till ASA-registret retroaktivt per kalenderår.

Följande information ska anges i arbetsgivarens förteckning per arbetsavdelning och kalenderår:

 1. uppgifter om arbetsgivaren
 2. cancerframkallande agenser och mutagena ämnen som används eller förekommer på arbetsplatsen
 3. produkter som innehåller cancerframkallande agenser eller mutagena ämnen, samt deras årliga användningsmängder
 4. hur den cancerframkallande agensen eller mutagena ämnet används eller annan orsak till exponeringen
 5. uppmätt mängd för arbetstagarnas exponering, om informationen är tillgänglig
 6. de exponerade arbetstagarnas namn, personbeteckningar och yrken samt grunden för uppgiften om exponering.

Att föra en förteckning över cancerframkallande agenser, ämnen som skadar arvsmassan och exponerade anställda hjälper arbetsplatserna att fästa uppmärksamhet vid dessa faktorer som medför särskild risk och vid ett tryggt arbete.

Bedömning av exponering för ASA-ämnen är en del av den bedömning av exponering och risker som arbetarskyddslagen (738/2002) och förordningen om kemiska agenser i arbetet (SrF 715/2001) förutsätter. Den årliga anmälningen av information till ASA-registret påminner arbetsgivaren att regelbundet uppdatera bedömningen av exponering och risker och att kontrollera aktualiteten av eventuellt nödvändiga kontrollåtgärder.

gör först en bedömning av exponeringen

Anmälan till ASA-registret ska grunda sig på en bedömning av exponeringen som gjorts på arbetsplatsen. Arbetsgivaren ska årligen anmäla de arbetstagarna på arbetsplatsen som bedöms ha exponerats till ASA-registret.

Bedömningen att en arbetstagare har exponerats kan grunda sig på:

 • arbetshygieniska utredningar (mätningar av luftföroreningar eller biologiska exponeringsmätningar)
 • andra utredningar eller mätningar som gjorts i motsvarande förhållanden
 • 20-dagarsregeln: om arbetshygieniska utredningar inte har gjorts, men arbetstagaren under ett kalenderår har utfört arbete som medför exponering i minst 2 timmar per dag under minst 20 dagar (eller motsvarande exponeringstid, exempelvis 1 h/dag under 40 dagar), eller
 • betydande exponering vid enskilda tillfällen, exempelvis vid produktionsstörningar eller olyckor.

Arbetstagare som exponeras för tobaksrök i miljön ska anmälas till ASA-registret (SRb 1153/1999):

när en arbetstagare i sitt arbete har exponerats för tobaksrök minst 2 timmar per dag under minst 40 arbetsdagar (eller motsvarande exponeringstid, exempelvis 1 h/dag under 80 dagar)

Arbetstagarnas eventuella egna rökning påverkar inte ASA-anmälan. Även arbetstagare som själva röker ska alltså anmälas om de exponeras för tobaksrök i omgivningen på arbetet.

Vilka uppgifter ska anmälan? Vilka berörs av anmälningsplikten? Var finns blanketter?

Arbetsgivaren fyller årligen i samma uppgifter som finns i arbetsgivarens förteckning på ASA-blanketterna. Anmälningar görs endast för de cancerframkallande ämnen eller mutagena ämnen som arbetstagarna har exponerats för. Anmälan ska alltid göras då arbetet utförs i ett arbetsavtalsförhållande och personen har en finsk personbeteckning, också om personen har en tillfällig personbeteckning.

Blanketter och instruktioner för ifyllandet finns i fältet till höger.

Anmälan görs retroaktivt per kalenderår, och blanketterna returneras till Arbetshälsoinstitutets ASA-register senast den 31 mars året efter exponeringen.

Blanketterna returneras till adressen:
ASA-registret, Arbetshälsoinstitutet, PB 18, 00032 ARBETSHÄLSOINSTITUTET

Du kan också returnera blanketterna per e-post via säker post. För att kunna skicka ett meddelande och få svar behöver du en fungerande e-postadress och ett telefonnummer.

Cancerframkallande agenser har definierats på nytt i så kallade ASA-lagen 452/2020. Arbetsgivaren ska lista alla ämnen som enligt EU:s CLP-förordning klassificeras

 • som cancerframkallande (Carc.1A/1B, faroangivelse H350 eller H350i) eller
 • skadliga för arvsmassan (Muta.1A/1B, faroangivelse H340), samt
 • de 11 arbetsmetoder som nämns i bilaga 1 till Statsrådets förordning 1267/2019.

Kontrollera om ämnet finns i den riktgivande listan om ASA-ämnen

Vissa ämnen har fått en så kallad harmoniserad klassificering inom EU. Arbetshälsoinstitutet har sammanställt riktgivande listor över ämnen som omfattas av ASA-registreringsplikten, som har en harmoniserad klassificering. Listan omfattar också arbetsmetoder som medför risk för cancersjukdom: Riktgivande ASA-ämnesklassificering – gäller exponeringar från och med 1.1.2020. I förteckningen finns även de ASA-ämnesnummer som ska anges på blanketterna. I denna lista bör man söka efter ämnet med hjälp av CAS-, EG- eller indexnummer (klicka Ctrl+F och skriv i sökfältet ämnets CAS-, EG- eller indexnummer som anges i punkt 3 på säkerhetsdatabladet). I den riktgivande listan över ASA-ämnen som tas bort finns de ämnen som 1.1.2020 inte har en sådan harmoniserad klassificering som skulle förutsätta registrering av exponering.

Hittar du inte ämnet i den riktgivande listan om ASA-ämnen?

Arbetsgivarens skyldighet att föra förteckning och anmäla till ASA-registret gäller både ämnen med harmoniserad klassificering och ämnen som respektive tillverkare själv klassificerat (så kallade självklassificerade ämnen). Självklassificerade ämnen har ingen enhetlig klassificering på EU-nivå, och det kan därför förekomma variationer mellan olika tillverkares klassificeringar. Anmälningarna till ASA-registret görs alltid utifrån den produktklassificering som används på arbetsplatsen i fråga. Ämnets eller produktens klassificering (Carc/Muta 1A/1B; H350, H350i eller H340) anges i säkerhetsdatabladet. De ämnen som inte har en förenhetligad faroklassificering på EU-nivå ingår inte i den riktgivande listan om ASA-ämnen som Arbetshälsoinstitutet utarbetat. Anmälningarna till ASA-registret om självklassificerade ämnen görs utan ASA-ämnesnumret men säkerhetsdatabladet måste bifogas.

Anmäl även de arbetsmetoder som medför risk för cancersjukdom

De 11 arbetsmetoder som ska anmälas har listats i den riktgivande listan om ASA-ämnen, där det även finns motsvarande ASA-ämnesnummer för dem.

Ytterligare anvisningar har även getts för laboratoriearbete vid små användningsmängder samt om beaktande av användning av andningsskydd vid ASA-anmälningar.

Anvisningar för anmälning till ASA-registret

Om du vill, kan du göra anmälningar retroaktivt för åren innan förra året.
För ASA-anmälningar som gäller tiden innan 2020, gäller den tidigare lagstiftningen och i anmälningarna används den tidigare ASA-ämnesförteckningen: ASA-ämnesförteckning – gäller exponeringar fram till 31.12.2019. I denna förteckning finns även de ASA-ämnesnummer som ska anges på blanketterna.

Utifrån uppgifterna i registret görs årligen en statistisk översikt, och uppgifterna i registret används för undersökningar inom arbetshälsoområdet. ASA-registerinformation kommer också att presenteras i Arbetshälsoinstitutets tjänst Arbetslivskunskap. Uppgifterna i registret uppdateras en gång per år.

ASA 2014 (på finska)

ASA 2013 (på finska)

ASA 2012 (på finska)

ASA 2011 (på finska)

ASA 2010 (på finska)

Den personuppgiftsansvariga kan oberoende av sekretessbestämmelserna lämna ut sådana uppgifter som avses i 2 § till andra aktörer inom forskning för forskning och utveckling av samspelet mellan arbete och hälsa, arbetarskydd och företagshälsovård. Ansökningar om uppgiftstillstånd riktas till den dataskyddsansvariga (se: Uppgiftstillstånd för Arbetshälsoinstitutets informationsmaterial, på finska).

Arbetshälsoinstitutet kan göra särskilda utredningar med hjälp av registeruppgifterna i enlighet med dataskyddsbestämmelserna. För att begära uppgifter enligt tabellen ska man skicka en fritt formulerad ansöka till Arbetshälsoinstitutet per post med namnet ASA-registret eller per e-post till asa@ttl.fi.

För att sköta ett konfidentiellt ärende kan du även skicka ett datasäkert meddelande till Arbetshälsoinstitutet. För att kunna skicka ett meddelande och få svar behöver du en fungerande e-postadress och ett telefonnummer.

För uppföljning av personer som i sitt yrke är exponerade för ämnen och processer som föranleder risk för cancersjukdom, förebyggande av sjukdom och forskning upprätthålls arbetsgivarspecifika förteckningar och ett nationellt register (ASA-registret) i enlighet med lagen (452/2020). Med stöd av ASA-lagens 5 § har  Arbetshälsoinstitutet uppgiften att upprätthålla ett nationellt register.

Cancerframkallande agenser har definierats på nytt i ASA-lagen 452/2020. Arbetsmetoder som medför risk för cancersjukdom listas i bilaga 1 till Statsrådets förordning 1267/2019.

En process för förnyande av ASA-lagen pågår för närvarande (RP 88/2019 rd). Statsrådets beslut om tobaksrök i omgivningen och avvärjande av cancerrisk i samband därmed i arbete (SRb 1153/1999) förpliktigar arbetsgivare att anmäla de personer som exponerats för tobaksrök i sitt arbete till ASA-registret.

En dataskyddsbeskrivning för ASA-registret enligt dataskyddsförordningen finns här (på finska). En begäran som rör den registrerades rättigheter kan göras på Arbetshälsoinstitutets blankett eller skriftligt och fritt formulerat. Begäran skickas i regel till Arbetshälsoinstitutets dataskyddsansvarige.

ARBETSHÄLSOINSTITUTETS DATASKYDDSANSVARIGE

Arbetshälsoinstitutet
PB 40
00032 ARBETSHÄLSOINSTITUTET

Telefon: 030 474 2429
E-post: tsv(at)ttl.fi

För att sköta ett konfidentiellt ärende kan du även skicka ett datasäkert meddelande till Arbetshälsoinstitutets dataskyddsansvarige. För att kunna skicka ett meddelande och få svar behöver du en fungerande e-postadress och ett telefonnummer.

Kontakta oss om du har ytterligare frågor

Du kan nå våra experter per telefon eller genom att skicka e-post till adressen asa@ttl.fi

Mer information om ASA-registeranmälan:
https://www.tyosuojelu.fi/web/sv/arbetsforhallanden/kemiska-agenser/risk-for-cancersjukdom/asa-registret