5.12.2019

Kärt barn har många namn. ”Blå boken” är ett välkänt smeknamn för urspungsverket för de som verkar inom företagshälsovården. Den reviderade handboken är en efterlängtad första utgåva på svenska som fått titeln Exponeringsbaserad uppföljning av hälsa i arbetet. Handboken innebär en genomgripande uppdatering av hälsoundersökningar i arbeten med särskild fara för ohälsa med fokus på arbetslivets behov i dagens Finland.

Särskild fara för ohälsa förorsakas av arbetsförhållanden där en fysikalisk, kemisk eller biologisk agens sannolikt kan vålla sjukdom, innebära fara vid graviditet eller för arbetstagarens fort-plantningsförmåga. Även nattarbete och särskild risk för våld i arbetet är faktorer som kan förorsaka särskild fara för ohälsa.

– Det räcker inte med att registrera förekomsten av en agens i arbetet, utan det handlar om att ge akt på hur exponeringen sker, vilken exponeringsdos det handlar om och utifall att den kan bedömas medföra hälsorisker. När samtliga uppgifter finns att tillgå kan man göra en bedömning, ta ställning till behovet av hälsoundersökningar, själva innehållet i dem och hur de ska genomföras inom företagshälsovården, säger handbokens huvudredaktör Kirsi Karvala.

En exponeringsbaserad hälsoundersökning är ett led i det samordnade preventiva arbetet

Handboken redogör för agenser och övriga faktorer och de hälsorisker de kan medföra. På arbetsplatserna förekommer fortfarande förhållanden som medför hälsorisker även om agenserna är bättre under kontroll och yrkessjukdomar inte längre är arbetslivets främsta bekymmer. Boken ger också vägledning i hur man bedömer i vilka situationer hälsoundersökningar ska göras. De främsta experterna på området presenterar sin syn på hur man på ett ändamålsenligt, kostnadseffektivt och evidensbaserat sätt kan nå målen med hälsoundersökningarna.

– Handbokens innehåll fokuserar specifikt på hälsoundersökningar i arbeten där det bedöms förekomma särskild fara för ohälsa till följd av arbetsrelaterad exponering. Enligt vår lagstiftning är arbetsgivaren skyldig att ordna regelbunden uppföljning av hälsan om en arbetstagare i sitt arbete utsätts för särskild fara för ohälsa och hälsoundersökningarna är också obligatoriska för arbetstagarna.

– En grundpelare är att känna till vilka hälsorisker arbetet medför, hur man kan förhindra och vid behov skydda sig mot dessa och hälsoundersökningens betydelse i sammanhanget. Hälsoundersökningar är inte enskilda insatser utan ingår som ett led och en verksamhetsform i det preventiva arbetet och uppföljningen av arbetshälsan tillsammans med arbetsplatsen. Samarbete och samordning av verksamheten på ett för arbetsplatsen relevant sätt i dessa frågor är viktigt, säger Owe Österbacka, specialexpert på Arbetshälsoinstitutet.

Lagstiftningen ger den rättsliga ramen för verksamheten och handboken ger företagshälsovården vägledning för den praktiska tillämpningen. Exponeringsbaserad uppföljning av hälsa i arbetet är ett standardverk för både nybörjare och yrkespersoner med lång erfarenhet inom området arbetshälsa.

Enligt FPA:s statistik genomförs var sjunde hälsoundersökning inom företagshälsovården på basen av särskild fara för ohälsa i arbetet.

Mer information:

Kirsi Karvala
MD, docent i arbetsmedicin, specialistläkare i företagshälsovård och allmänmedicin
Chefsöverläkare på Keva från och med 1.12.2019 .

Owe Österbacka
HVM, företagshälsovårdare
specialexpert, Arbetshälsoinstitutet
owe.osterbacka(at)ttl.fi

>>Exponeringsbaserad uppföljning av hälsa i arbetet – innehåll

Kirsi Karvala, Timo Leino, Panu Oksa, Tiina Santonen, Markku Sainio, Jari Latvala, Jukka Uitti (Red.). Exponeringsbaserad uppföljning av hälsa i arbetet. Arbetshälsoinstitutet. Första svenska upplagan 2019, 266 sidor.

Pris 72 euro.

>>ttl.pikakirjakauppa.fi

>>Statsrådets förordning (1485/2001) om hälsoundersökningar i arbete som medför särskild fara för ohälsa med tillhörande exempelförteckning