4.11.2019

För att skapa välfungerande och smidiga tjänster för var och en – ställer det också krav på samsyn och att målsättningen med verksamheten är likriktad. En gemensam syn och målsättning för verksamheten gällande hälsa och arbetsförmåga bland aktörerna, det vill säga primärvården, specialsjukvården, rehabiliteringen och företagshälsovården är därför A och O.

När det gäller befolkningen i arbetsför ålder har företagshälsovården i dagsläget en
betydande roll. Ungefär 1,9 miljoner av landets befolkning är knuten till företagshälsovården och
dess tjänster. Företagshälsovårdens expertis ger möjligheter att främja arbetshälsan och arbetsförmågan. Integrationen och nyttiggörandet av den sakkunskapen är viktig – för varje person i arbetsför ålder. Möjligheterna ligger i att samordna tjänsterna på bästa sätt.

– När det handlar om den yrkesaktiva befolkningens hälsa och arbetsförmåga och hur sakkunskapen används, sitter du i en nyckelposition på ditt eget ansvarsområde med ditt kunnande, din arbetsinsats och samarbetet i de här frågorna – oberoende var du arbetar inom hälso- och sjukvården och rehabiliteringen, säger professor Kari Reijula, Helsingfors Universitet.

Det webbaserade materialet ”Bli bekant med företagshälsovårdens verksamhetssätt” innehåller korta animationer i form av fallstudier som beskriver olika typer av verksamhet och lösningar förutom annat material. Materialet är tillgängligt för alla och kan brukas fritt i olika sammanhang.

– Materialet som helhet ger en snabb inblick i företagshälsovårdens verksamhet och vad företagshälsovårdssamarbetet i praktiken kan innebära tillsammans med arbetsplatsen och den enskilda individen när det handlar om arbetshälsa och arbetsförmåga. Informationspaketet med de tillhörande animationerna har ett undervisningssyfte. För att samordna tjänster med både hälsa och arbetsförmåga som mål är det ett bra och lättillgängligt material för att instigera diskussion på lokalplanet olika aktörer emellan – hur kunde vi samarbeta ännu bättre och på ett klientcentrerat sätt? Lika väl kan materialet användas på arbetsplatser – eller inom grundutbildningen på social- och hälsovårdsområdet. säger Owe Österbacka, specialexpert på Arbetshälsoinstitutet och en av facilitatorerna inom Työke -projektet.

Information

Undervisningsmaterialet ”Bli bekant med företagshälsovårdens verksamhet”

”Työterveyshuolto tutuksi ” (undervisningsmaterialets finskspråkiga version)

Animationerna finns också på YouTube 

Työke -projektet  (på finska)

Arbetshälsoinstitutet – Företagshälsovården i ett nötskal 


Kontakt

Owe Österbacka
specialexpert, Arbetshälsoinstitutet
facilitator, Työke -projektet
owe.osterbacka(at)ttl.fi

Kari Reijula
professor, Helsingfors Universitet
avdelningen för folkhälsovetenskap
folkhälsovetenskap, miljö och arbetshälsa
kari.reijula(at)helsinki.fi

Undervisningsmaterialet ”Bli bekant med företagshälsovårdens verksamhet” är resultatet av ett samarbete mellan Östra Finlands Universitet, Helsingfors Universitet och Arbetshälsoinstitutet. Arbetet är en del av Työke -projektet och har finansierats av Europeiska socialfonden.