Dataskyddspolicy för Arbetshälsoinstitutets forskningsverksamhet

Arbetshälsoinstitutet följer bestämmelserna i europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning (2016/679, ”gdpr”), och finlands dataskyddslag (1050/2018) som kompletterar dataskyddsförordningen, lagen om medicinsk forskning (488/1999), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), lagen om patientens ställning och rättigheter (785/1992) samt lagen om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering (159/1978).

Forskning om sambandet mellan arbete och hälsa hör till arbetshälsoinstitutets lagstadgade uppgifter. Behandlingen av personuppgifter inom ramen för arbetshälsoinstitutets mångsidiga forskningsverksamhet grundar sig på registrerade personers samtycke och på uppdrag av allmänt intresse.

Hur samlar arbetshälsoinstitutet in uppgifter för forskningsändamål?

Insamlingen av uppgifter för forskningsändamål sker huvudsakligen på två sätt:

  1. Man tar kontakt med dig och samlar in uppgifterna från dig. I sådana fall får du den information om forskningen som lagstiftningen kräver. Spara denna information, eftersom du kan behöva den t.ex. För att bevaka dina rättigheter. I dessa fall kan forskningen grunda sig på undersökningspersonens samtycke eller på ett uppdrag av allmänt intresse. Lägg märke till grunden för forskningen, eftersom den har betydelse för dina rättigheter. I samma sammanhang kan man be dig om ditt samtycke till att uppgifter som rör dig inhämtas från andra källor.
  2. Uppgifter som rör dig samlas inte in från dig, utan helt och hållet från någon annan källa, t.ex. Befolkningsregistret, vårdanmälningsregister och medlemsregister. Denna typ av forskning grundar sig på ett uppdrag av allmänt intresse. I sådana fall meddelar dig arbetshälsoinstitutet i mån av möjlighet personligen om forskningen eller informerar om saken på sin webbplats.

Arbetshälsoinstitutet behandlar olika typer av uppgifter i olika sammanhang, t.ex. Personers identifikationsuppgifter (namn, personnummer), kontaktuppgifter (postadress, telefonnummer, e-postadress), uppgifter om arbetsgivare och anställningsförhållande, uppgifter om arbetshistoria (yrke, näringsgren, företagsverksamhet), åsikter om arbetslivet, arbetsgemenskapen eller arbetsplatsen samt uppgifter om exponering i arbetet. Arbetshälsoinstitutet behandlar ofta patientuppgifter och andra hälsouppgifter och kan även behandla andra särskilda (känsliga) personuppgifter, t.ex. Uppgifter om fackföreningstillhörighet och etniskt ursprung. Resultaten av forskningen publiceras på ett sådant sätt att det inte kränker undersökningspersonernas integritetsskydd.

Hur förvaras uppgifterna?

Under forskningens gång behandlas materialet i skyddade informationssystem, där användarrättigheterna är begränsade till dem som deltar i projektet. Om projektet har flera medverkande instanser, t.ex. Universitet, forskningsinrättningar eller arbetsplatser gör man bindande avtal med dem om hur informationen får användas.

För varje forskningsprojekt anges hur länge det varar. Arbetshälsoinstitutets forskningsmaterial arkiveras för närvarande permanent. Detta betyder att materialet efter forskningsprojektets slut överförs till ett elektroniskt arkiv, som är tillgängligt endast för de personer som ansvarar för arkiveringen. Det innebär t.ex. Att materialet inte längre är tillgängligt för de ursprungliga forskarna. Tillgång till arkiverade uppgifter beviljas endast på lagstadgade grunder.

Vilka rättigheter har du som undersökningsperson?

Rätt att få tillgång till uppgifter (artikel 15)

Du har rätt att få en kopia av dina uppgifter i forskningsregistret, med undantag för sådana uppgifter som arbetshälsoinstitutet inte kan identifiera som sådana uppgifter som rör dig. Sådana oidentifierade uppgifter kan vara t.ex. Uppgifter som erhållits från statistikmyndigheter eller direkt från dig och sedan har gjorts helt oidentifierbara eller ersatts med kodnamn som endast statistikmyndigheten har nyckeln till.

Rätt att återkalla samtycke (artikel 7)

Kravet på att forskningsmaterial bör arkiveras permanent innebär att dina uppgifter efter det att du har återkallat ditt samtycke överförs från aktivt bruk och arkiveras. Återkallelse av samtycke upphäver inte tidigare uppgiftsbehandlingar, vilket betyder till exempel att sådana dataanalyser som redan har genomförts inte behöver göras om på nytt.

På vilket sätt har undersökningspersonens rättigheter begränsats?

Eu:s dataskyddsförordning ger möjlighet att begränsa vissa av undersökningspersonens rättigheter, då uppgifterna används för vetenskaplig forskning. Avsteg från undersökningspersonernas rättigheter är möjligt även på grundval av den nationella dataskyddslagen. I sådana fall bör arbetshälsoinstitutet visa att tillämpningen av en rättighet sannolikt skulle göra det omöjligt eller mycket svårt att uppnå forskningens syfte och att ett avsteg är nödvändigt för att forskningens syfte ska kunna uppnås. I sådana fall då en begränsning i fråga om särskilda (känsliga) uppgiftskategorier har gjorts på grundval av den nationella dataskyddslagen, har arbetshälsoinstitutet varit förpliktigat att före behandlingen av uppgifterna lämna in en konsekvensbedömning till dataskyddsombudsmannens byrå.

Rätt till rättelse av uppgifter (artikel 16)

Din rätt till rättelse av uppgifter begränsar sig till identifierings- eller kontaktuppgifter. Forskningens syfte är vanligen att materialet ska återspegla undersökningspersonens situation vid tidpunkten för uppgiftsinsamlingen, vilket innebär att rätten till rättelse skulle kunna leda till en selektiv förändring av forskningsmaterialet.

Rätt till radering av uppgifter (artikel 17)

Du har inte rätt att radera dina uppgifter ur ett register som har använts för vetenskaplig forskning, eftersom arkivverket har bestämt att arbetshälsoinstitutets personregister för vetenskaplig forskning ska förvaras permanent (artikel 17.3b i dataskyddsförordningen).

Rätt till dataportabilitet (artikel 20)

Eftersom forskning är en av arbetshälsoinstitutets lagstadgade uppgifter har du som undersökningsperson inte rätt att överföra uppgifter från forskningsregistret till ett annat ställe, även om uppgifterna erhållits med ditt samtycke och du själv har tillhandahållit arbetshälsoinstitutet dessa uppgifter (dataskyddsförordningen, sextioåttonde skälet till ingressen).

Rätt att göra invändningar (artikel 21)

Om grunden för forskningen är ett uppdrag av allmänt intresse, har du inte rätt att invända mot behandling av uppgifter som rör dig själv. För material som erhållits genom samtycke gäller inte rätten till invändning, men rätten till radering kan användas med samma effekt.

Vem kan du kontakta?

Förverkligande av rättigheter

Begäran gällande en registrerad persons rättigheter enligt allmänna dataskyddsförordningen görs på Arbetshälsoinstitutets blankett eller genom en fritt formulerad skriftlig begäran och tillställs vanligen Arbetshälsoinstitutets dataskyddsombud.

Anmälan om återkallande av samtycke kan göras även till forskningsprojektets kontaktperson.

Postadresser

Arbetshälsoinstitutet, PB 40, 00032 Arbetshälsoinstitutet
Arbetshälsoinstitutet, Dataskyddsombud, PB 40, 00032 Arbetshälsoinstitutet

Arbetshälsoinstitutets dataskyddsombud

tel. 030 474 2429
dso(at)ttl.fi
I frågor som gäller ärenden av konfidentiell natur kan du kontakta Arbetshälsoinstitutet via ett datasäkert meddelande (förutsätter egen e-post).

Dataombudsmannens byrå

Som nationell tillsynsmyndighet för dataskydd fungerar Dataombudsmannens byrå, där man får information om hur behandlingen av personuppgift bör gå till och där man även kan anföra klagomål.

Dataombudsmannens kontaktuppgifter