Dataskyddspolicy för arbetshälsoinstitutets utbildningar och evenemang

Vi använder dina personuppgifter för genomförande av utbildningar och evenemang, när du eller någon av våra kundorganisationer har ordnat med utbildning för dig eller anmält dig till något av våra evenemang. Dina personuppgifter används då för att genomföra avtalet mellan arbetshälsoinstitutet och kunden.

Arbetshälsoinstitutet
Topeliusgatan 41b, 00250 Helsingfors
PB 40, 00032 Arbetshälsoinstitutet
tel. 030 474 1

Kontaktuppgifter och dataskyddsombud

koordinator – utbildning Paula Närhinen
tel. 030 474 2703
paula.narhinen(at)ttl.fi

Kontaktperson för frågor gällande dataskyddspolicyn

tel. 030 474 2429
dso(at)ttl.fi

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för bland annat följande ändamål:

  • anmälningar till utbildningar och evenemang och uppföljning av närvaro
  • urval till utbildningar
  • ordnande av utbildningar och evenemang och tillhörande information
  • uppföljning och rapportering av studieprestationer
  • bedömning och registrering av studieprestationer
  • beviljande av betyg
  • fakturering av utbildningar och evenemang
  • rådgivning

Vi kan behandla dina personuppgifter även för:

Laglig grund för behandling av uppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter på grundval av att

  • behandlingen av uppgifterna är nödvändig för uppfyllande av en lagstadgad skyldighet. Detta gäller deltagare i behörighetsgivande utbildningar för yrkespersoner och sakkunniga inom företagshälsovården.
  • behandlingen är nödvändig för förverkligande av arbetshälsoinstitutets eller en tredje parts berättigade intresse. Till berättigade intressen för behandling av dina personuppgifter hör skötsel av kundrelationer, statistikföring och direkt marknadsföring.

Varifrån får vi dina personuppgifter?

Vi får dina personuppgifter direkt från dig när du anmäler dig till och deltar i en utbildning eller ett evenemang. Då är det du som ansvarar för att uppgifterna stämmer. Alternativt kan vi få dina personuppgifter av den organisation som anmält dig till utbildningen.

Hurdana uppgifter behandlar vi?

Exempel på uppgifter som vi behandlar är: namn, befattningsbeskrivning, födelsetid, postadress, faktureringsadress, ort, telefonnummer, e-postadress, arbetarskyddsuppgifter, eventuella direktmarknadsföringsförbud, sådana dietuppgifter som du meddelat oss, uppgifter om deltagande/studiehistoria inklusive uppföljning av studiernas framskridande, prestationer och deltagandeaktivitet, uppgifter om deltagarfeedback.

Uppgifter om födelsetid samlas in enbart i samband med utbildningar som leder till behörighet som yrkesperson eller sakkunnig inom företagshälsovården eller där uppgiften behövs för beställning av kort som anger fullgjord prestation, till exempel utbildningar för välbefinnande i arbetet-kort och ergonomisk förflyttningskunskap-kort.

Till vem ger vi ut dina personuppgifter?

Dina personuppgifter ges i regel inte ut till andra instanser än arbetshälsoinstitutets samarbetspartner i produktionen av tjänsterna. Uppgifter om dina utbildningsprestationer kan dock ges ut till den organisation som anskaffat utbildningen.

Överförs dina uppgifter till länder utanför eu eller ees?

Dina personuppgifter överförs inte till länder utanför eu eller ees (med undantag av webinar-verktyget Zoom)

Hur länge förvarar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter förvaras så länge som det är nödvändigt för skötande av kundrelationen och uppfyllande av lagstadgade krav.

Prestationer för vilka personuppgifter bör arkiveras i enlighet med arbetshälsoinstitutets informationshanteringsplan: uppgifter om prestationer i samband med behörighetsgivande utbildning för yrkespersoner och sakkunniga inom företagshälsovården samt utbildningar som omfattar betygsättning förvaras efter behov; i fråga om övriga utbildningar förvaras prestationsuppgifter i tio års tid.

Dina rättigheter gällande dina egna personuppgifter

Begäran gällande rättigheter till personuppgifter görs på arbetshälsoinstitutets blankett eller genom en fritt formulerad skriftlig begäran och tillställs vanligen arbetshälsoinstitutets dataskyddsombud.

Rätt att få tillgång till uppgifter

Du har rätt att granska dina personuppgifter i anslutning till utbildningar och evenemang genom att göra en begäran om detta till arbetshälsoinstitutet.

Rätt till rättelse av uppgifter

Du har rätt att begära rättelse eller komplettering av dina personuppgifter, om de innehåller inexaktheter eller fel.

Rätt till radering av uppgifter

Du har rätt att kräva radering av dina personuppgifter, när de inte längre behövs för det ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlats. Du har inte rätt att radera dina personuppgifter, om behandlingen av personuppgifterna är nödvändig för uppfyllande av en lagstadgad skyldighet.

Rätt till dataportabilitet

Du har inte rätt att överföra uppgifter som grundar sig på arbetshälsoinstitutets berättigade intresse eller uppfyllande av dess lagstadgade skyldighet.

Rätt att göra invändningar

Du har rätt invända mot behandlingen av uppgifter då de behandlas på grundval av ett berättigat intresse. Du har rätt att förbjuda oss att behandla dina uppgifter för användning i direktreklam, distansförsäljning eller annan direkt marknadsföring.

Rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten

Du har rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten med anledning av behandlingen av dina personuppgifter. Som nationell tillsynsmyndighet för dataskydd fungerar dataombudsmannens byrå.

Är du tvungen att ge dina personuppgifter?

För att kunna genomföra utbildningar och evenemang och sköta kundrelationer i anslutning det behöver vi tillgång till och möjlighet att behandla sådana personuppgifter som rör dig.