Alkohol- och drogpolicymanual – modell för upprättande av en alkohol- och drogpolicy på arbetsplatsen

Redaktör: Anne Kujasalo
Arbetsgrupp: Leena Hirvonen, Marketta Kivistö, Katrimaija Luurila, Susanna Puustinen.alkohol
Blankett 1. Memorandum över samtalet
Blankett 2. Vårdförbindelse
Blankett 3. Rehabiliteringsplan
Blankett 4. Varning på grund av rusmedelsbruk
Textmall för Alkohol- och drogpolicyn


Ingripande i drogrelaterade olägenheter är omsorg om människan.

Förebyggandet av risker och skador som orsakas av alkohol och andra droger berör var och en på arbetsplatsen. Goda verksamhetsmodeller på arbetsplatserna påverkar personalens attityder och arbetssätt och stöder förebyggandet av drogrelaterade olägenheter och ingripandet i dessa.

Alkohol- och drogpolicyn är en handbok som på arbetsplatsen ger hjälp för att planmässigt förebygga och kontrollera drogrelaterade olägenheter samt minska de sanitära olägenheterna och ekonomiska kostnaderna som orsakas av drogbruk.

Manualen om alkohol- och drogpolicyn lämpar sig för användning på arbetsplatser och vid företagshälsovården.
Manualen ger råd om hur en alkohol- och drogpolicy sammanställs och hur hela personalen kan engageras i förebyggandet av drogrelaterade olägenheter och ombesörjandet av den egna arbetsförmågan.

Arbete och hälsa i Finland 2006

Förändringar i arbetet och arbetsmiljön 1997–2006. Timo Kauppinen, Rauno Hanhela, Pirjo Heikkilä, Antti Kasvio, Suvi Lehtinen, Kari Lindström, Jouni Toikkanen, Antti Tossavainen. Arbetshälsoinstitutet 2007.

Sammandrag

Arbete och hälsa i Finland 2012

Timo Kauppinen, Pauliina Mattila-Holappa, Merja Perkiö-Mäkelä, Anja Saalo, Jouni Toikkanen, Seppo Tuomivaara, Sanni Uuksulainen, Marja Viluksela, Simo Virtanen. Arbetshälsoinstitutet 2013.

Sammandrag

Värk och nedstämdhet – samförekomst av muskuloskeletal smärta och depressivitet i Finland

Helena Miranda, Leena Kaila-Kangas, Kirsi Ahola.vark_och_nedstamdhet
Arbetshälsoinstitutet 2011.

Rapporten omfattar en granskning av samförekomsten av muskuloskeletal smärta och depressivitet i samtliga åldersgrupper över 30 år samt en närmare analys av samförekomsten inom den yrkesverksamma befolkningen i åldern 30−64 år.

Med muskuloskeletal smärta avses i denna undersökning förekomst av rygg-, nack-, axel-, armbågs-, handleds-, fi nger-, höft-, knä-, vrist- eller fotrelaterad smärta, värk eller rörelsesmärta under den senaste månaden.

Med depressivitet avses i denna undersökning förekomst av aktuella depressionssymtom.