Företagshälsovården är i första hand förebyggande verksamhet, vars syfte är att i tid ingripa i eventuella faktorer som hotar arbetsförmågan i arbetet och arbetsmiljön. Företagshälsovården stödjer också företagaren i upprätthållandet och utvecklandet av arbetshälsan.

Till den förebyggande företagshälsovården hör:

 • bedömning av den hälsomässiga betydelsen av arbetets och arbetsmiljöns risker och belastningsfaktorer
 • främjande av arbetshälsan och arbetsförmågan
 • bedömning av och stöd för arbets- och funktionsförmågan
 • förebyggande, diagnostisering och uppföljning av yrkessjukdomar och arbetsrelaterade sjukdomar
 • förebyggande av olycksfall i arbetet
 • stöd för återvändande till arbetet
 • hänvisning till rehabilitering.

Företagshälsovården kan även omfatta sjukvårdstjänster som man avtalat om separat och vars omfattning fastställs i ett avtal. Sjukvårdstjänsterna är inte obligatoriska.

Köp av företagshälsovårdstjänster

En person i åldern 18–67 år som är försäkrad i enlighet med lagen om pension för lantbruksföretagare (LFöPL) kan köpa företagshälsovårdstjänster för lantbruksföretagare.

Kontakta den aktör som tillhandahåller företagshälsovårdstjänster på din hemort (hälsovårdscentralen eller en läkarcentral som erbjuder företagshälsovårdstjänster) för att avtala om ett köp av företagshälsovårdstjänster. Företagshälsovården gör tillsammans med dig upp ett skriftligt avtal om tjänsterna samt en verksamhetsplan, som ses över årligen.

Företagshälsovården för lantbruksföretagare hjälper dig att upprätthålla och förbättra din arbetsförmåga, förebygger arbetsrelaterade sjukdomar och hänvisar dig vid behov till rehabilitering. Att främja ditt välbefinnande och din hälsa är det multiprofessionella företagshälsovårdssamarbetets centrala uppgift. Det är frivilligt för dig att köpa företagshälsovårdstjänster. Om lantbruksföretagandet är din bisyssla bör du också köpa företagshälsovårdstjänster för lantbruksföretagare, eftersom den företagshälsovård som ordnas av din arbetsgivare inte beaktar de hälsorisker som arbetet på lantbruket medför.

Lantbruksföretagaren som arbetsgivare – ordnande av företagshälsovård för de anställda

En lantbruksföretagare som fungerar som arbetsgivare måste ordna förebyggande företagshälsovårdstjänster för sina anställda i enlighet med lagen om företagshälsovård. Företagaren har också möjlighet att ordna sjukvårds- och andra hälsovårdstjänster för de anställda.

Företagshälsovårdens innehåll avgörs av exponeringarna och riskerna i arbetet. I vissa fall behövs inga grundliga hälsoundersökningar, utan det kan ibland räcka med rådgivning och handledning om hur arbetet utförs på ett hälsosamt och säkert sätt.

Det lönar sig att köpa företagshälsovårdstjänsterna för anställda hos den tjänsteproducent där även företagarens egen företagshälsovård ordnas. Man tecknar separata avtal för de företagshälsovårdstjänster som lantbruksföretagaren köper för sig själv respektive för sina anställda. Alternativt kan man teckna ett gemensamt avtal där det tydligt framgår vilka tjänster företagaren har avtalat om för sig själv respektive sina anställda.

Mer information om ordnandet av företagshälsovård fås på hemkommunens hälsovårdscentral eller hos privata aktörer som tillhandahåller arbetshälsovårdstjänster.

Kostnader och ersättningar för företagshälsovård

Lantbruksföretagare som är försäkrade i enlighet med lagen om pension för lantbruksföretagare (LFöPL) har rätt till ersättning för företagshälsovård som de ordnar för sig själva samt för kostnaderna för sjukvård på allmänläkarnivå som ordnas i samband med den.

Lantbruksföretagaren får ersättning för kostnaderna för företagshälsovården från FPA. De återstående kostnaderna för företagshälsovården är avdragbara som produktionskostnader i lantbruksbeskattningen.

Ersättningar från Folkpensionsanstalten (FPA)

Grunderna för ersättningen är de företagarspecifika årliga kalkylerade maximibeloppen som fastställts av Folkpensionsanstalten (FPA ) för förebyggande företagshälsovård (bl.a. besök på gården, hälsoundersökning, rådgivning och handledning) och för sjukvård.

FPA-ersättningen är:

 • 50 % av kostnaderna för godkänd förebyggande företagshälsovård
 • 60 % av kostnaderna för förebyggande företagshälsovård ersätts dock om
  1) företagaren och företagshälsovården tillsammans har avtalat om uppföljningen av arbetsförmåga samt tidigt stöd
  2) såväl företagarens som företagshälsovårdens uppgifter och ansvar i fråga om förvaltningen av arbetsförmågan beskrivs i verksamhetsplanen för företagshälsovården.
 • 50 % av kostnaderna för arbetshälsoinriktad sjukvård på allmänläkarnivå.
 • Kostnaderna för besöken ersätts i sin helhet upp till ett företagarspecifikt maximibelopp som årligen fastställs av FPA.

Om tjänsteproducenten är en kommunal företagshälsovårdsenhet behöver lantbruksföretagaren endast betala en självrisk för företagshälsovården, och tjänste producenten ansöker om ersättning från FPA för de återstående kostnaderna. Ännu år (2017) betalar en lantbruksföretagare som är kund hos en privat producent av företagshälsovårdstjänster först kostnaderna själv och ansöker sedan om ersättning från FPA. Från början av år 2018 betalar lantbruksföretagaren endast självriskandelen även för privata företagshälsovårdstjänster. Detta förutsätter att den privata producenten av företagshälsovårdstjänster ingår ett betalningsavtal med FPA. Mer information om denna förändring finns på  FPA:s webbplats.

Lantbruksföretagaren kan dra av de kostnader för företagshälsovården som återstår efter FPA-ersättningarna i beskattningen som produktionskostnader.

När lantbruksföretagaren är arbetsgivare

FPA ersätter en del av kostnaderna för den företagshälsovård som arbetsgivaren ordnar för sina anställda. Den ersättning som betalas ut till arbetsgivaren fastställs enligt ett kalkylerat maximibelopp per anställd. Lantbruksföretagaren kan välja genom vilket ansökningsförfarande han eller hon ansöker om ersättning från FPA. Lantbruksföretagaren kan ansöka om ersättning för kostnaderna för den företagshälsovård och sjukvård som han eller hon ordnar för sig själv:

 • genom ansökningsförfarandet för företagshälsovård för företagare inom sex månader eller
 • genom ansökningsförfarandet för arbetsgivare med ansökningar som görs per räkenskapsperiod.

Endast i ansökningsförfarandet för företagare ingår det att lantbruksföretagaren av staten ersätts för utredningar av arbetsförhållandena (besök på gården och intervjuer) samt uppgörandet och granskningen av verksamhetsplanen upp till det maximibelopp som fastställts av FPA. En lantbruksföretagare som använder ansökningsförfarandet för arbetsgivare har inte rätt till ersättning av staten. När man har valt ett ansökningsförfarande kan det inte bytas mitt i ett år eller en räkenskapsperiod, och det valda förfarandet antecknas i avtalet om företagshälsovård och andra nödvändiga dokument.

Mer information om ersättning för kostnader finns  under Företagshälsovård i FPA:s webbtjänst.