Formulär

Basuppgifter inför verksamhetsplanering
Utredning av arbetsförhållandena
Arbetshygieniska mätningar/uppskattning
Svar på utredning om arbetsförhållandena

Avtal om företagshälsovårdstjänster

I enlighet med § 6 i företagshälsovårdslagen ska arbetsgivaren och den som producerar företagshälsovårdstjänster skall ingå ett skriftligt avtal om ordnande av företagshälsovård, varav framgår de allmänna arrangemangen inom företagshälsovården samt tjänsternas innehåll och omfattning. Om omständigheterna förändras väsentligt, skall avtalet ses över.

När företagshälsovård ordnas för företagare och andra som utför eget arbete iakttas i tillämpliga delar bestämmelserna i denna lag. Lagen berör således också lantbruksföretagare.

Mallar

Avtal om företagshälsovårdstjänster för lantbruksföretagare
Avtal om företagshälsovårdstjänster för lantbruksföretagare med anställda

Företagshälsovårdens verksamhetsplan

Arbetsgivaren skall i enlighet med § 11 i lag om företagshälsovård ha en skriftlig verksamhetsplan för företagshälsovården som skall innehålla de allmänna målen för företagshälsovården samt de behov som grundar sig på förhållandena på arbetsplatsen och de åtgärder som föranleds av dessa. Verksamhetsplanen skall årligen ses över på grundval av arbetsplatsbesök och andra utredningar som utförs inom företagshälsovården.

Mall

Företagshälsovårdens verksamhetsplan för lantbruksföretagare