Hanke

Multiprofessionell bedömning av arbetsförmågan inom företagshälsovården

I forskningsprojektet utreds nuläget för den bedömning av arbetsförmågan som utförs inom företagshälsovården, utarbetas minimikriterier för bedömningen av arbetsförmågan och ges rekommendationer om åtgärder med vilka i bruktagandet av minimikriterierna säkerställs.
-

Tidtabell

10/2023–12/2025

Målsättningar

Baserat på den information som samlats in med undersökningen utarbetas minimikriterier för arbetsförmågebedömningens process, innehåll, multiprofessionalitet, dokumentation och kompetens.  

Syftet är att harmonisera bedömningen av arbetsförmågan nationellt för att säkerställa jämlik service och stödja arbetstagarens rättidiga återgång till arbetet. 

Material och tekniker

Undersökningen är en tvärsnittsundersökning, där material om arbetsförmågebedömningens nuläge samlas in genom enkäter och intervjuer. Undersökningsobjekten är aktörer inom företagshälsovården i välfärdsområden där Työote-verksamhetsmodellen är i bruk i minst en patientgrupp, samt representanter för arbetspensionsförsäkringsbolag och FPA.

Baserat på utredningen av arbetsförmågebedömningens nuläge utarbetas minimikriterier för olika delområden inom bedömning av arbetsförmågan (process, multiprofessionalitet, innehåll, dokumentation och kompetens) med hjälp av en expertpanel och ges en rekommendation om åtgärder för att göra dessa tillgängliga inom företagshälsovården.  

Expertpanelen består av representanter för arbetspensionsförsäkringsbolag, FPA, arbetstagarorganisationer, arbetsgivarorganisationer, universitetsprofessorer inom området, Arbetshälsoinstitutet och representanter för intresseorganisationer för de olika yrkesgrupperna inom företagshälsovården.  

Resultat och effektivitet

En tydlig och konsekvent multiprofessionell bedömning av arbetsförmågan stöder bedömningen av individens förutsättningar för återgång till arbetet, samt lämpliga arbetsförmågestödjande åtgärder i rätt tid för att upprätthålla och återställa arbetsförmågan och förebygga permanent arbetsoförmåga. Minimikriterierna skulle möjliggöra en mer exakt bedömning av den anställdes arbetsförmåga för att beskriva den anställdes förmåga att klara av arbetet. 

Fråga om projektet

Marika Lassfolk

projektchef, specialexpert

E-post
marika.lassfolk [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 3187

Forskargrupp

Marja-Leena Haavisto, företagspsykolog 
Sari Nissinen, ledande expert 
Satu Soini, överläkare 
Owe Österbacka, senior expert 

Finansiärer

Arbetarskyddsfonden och Arbetshälsoinstitutet 

Työsuojelurahaston logo.