Strukturera viktig information som stöd för planeringen av verksamheten

Organisationens egna informationssystem ger mycket information om arbetstagarnas arbetsförmåga och arbetshälsa. Även i företagshälsovårdens system samlas rikligt med information. Det skulle vara väldigt viktigt att all denna information samlas och analyseras innan verksamhetsplanen för företagshälsovården utarbetas. Informationen är dock ofta splittrad i olika system och hos olika aktörer. En särskilt utmanande situation uppkommer när organisationen har mer än en producent av företagshälsovårdstjänster. De system som används inom företagshälsovården skiljer sig från varandra, vilket medför att det kan vara svårt för organisationen att få entydig och enhetlig information som stöd för planeringen av den egna verksamheten.

Genom att skapa en gemensam praxis för informationsöverföring kan organisationen få stöd av den enhetliga information som erbjuds till stöd för dess planering. Å andra sidan har även företagshälsovården stor nytta av den information som organisationen producerar. Genom att säkerställa en tvåvägskommunikation skapar man också bättre förutsättningar för företagshälsovården att bedriva en verkningsfull verksamhet.

Läs mera om utveckling av informationsöverföring:

Företagshälsovårdens sjukvårdstjänster: vilka används och på vilket sätt?

Användningen av företagshälsovårdens sjukvårdstjänster är förknippad med många praktiska frågor, som kan vara klara för dem som gör upp verksamhetsplanen för företagshälsovården, men oklara för både personalen och en del av cheferna.

  1. Vilka tjänster ingår i företagshälsovårdsavtalet för vår organisation?
  2. Vilka tjänster ingår inte i avtalet?
  3. Vilka tjänster kan jag använda under tjänstetid?
  4. Vilka tjänster ska jag använda under egen tid?

Dessa frågor påverkas utöver av verksamhetsprogrammet och avtalet om företagshälsovården även av olika avtal knutna till kollektivavtal samt organisationens egna invanda handlingssätt. Eftersom många olika faktorer inverkar, kan det vara problematiskt för en enskild arbetstagare att känna till alla. De närmaste cheferna känner inte heller alltid till alla detaljer. Det behövs alltså ett praktiskt redskap där lösningarna för de vanligaste situationerna finns antecknade. På så sätt ges cheferna stöd i sitt arbete och skapas förutsättningar för att personalen behandlas så jämlikt som möjligt.

Läs mera om beskrivning av företagshälsovårdens tjänster

Utför arbetsplatsutredningen i samarbete mellan företagshälsovården och arbetarskyddet

Mycket ofta är arbetsplatsutredningen och riskbedömningen på arbetsplatsen två separata processer. Arbetsplatsutredningen utförs av företagshälsovården, medan arbetarskyddsorganisationen svarar för processen för riskbedömningar på arbetsplatsen. Målet för

bägge är dock att bedöma och förbättra förhållandena på arbetsplatsen och stödja arbetshälsan. Båda processerna och aktörerna skulle förmodligen ha nytta av den andra partens kunskap och perspektiv; företagshälsovårdens omfattande kunskap för bedömning av hälsokonsekvenser kan kombineras med arbetarskyddets kunskap inom risk- och exponeringsbedömning.

Genom samarbete kan man alltså utnyttja den kunskap som finns och skapa bättre förutsättningar för lyckade utvecklingsåtgärder. Samarbete ger styrka!

Läs mera om samarbetet mellan företagshälsovården och arbetarskyddet vid arbetsplatsutredningar

Samarbeta vid kommunikation om problem med inomhusklimatet

Problem med inomhusklimatet är ofta en mångfasetterad och svårhanterad helhet. Det finns sällan några entydiga medicinska, byggnadstekniska eller mikrobiologiska svar på problemen. Dessutom väcker teman förknippade med inomhusklimatet ofta rädsla och osäkerhet hos personalen. Vid problem med inomhusklimatet och den tillhörande kommunikationen är ett nära och fungerande samarbete i företagshälsovårdssamarbetet särskilt viktigt.

För att frågan ska bli hanterbar, måste de experter som deltar i arbetsgruppen för inomhusklimatet diskutera sig fram till ett gemensamt mål för sin verksamhet, en gemensam syn på den fråga som behandlas, komma överens om rollerna, ansvarsfördelningen och sätten att arbeta tillsammans. Det behövs gemensamma diskussioner och överenskommelser samt ledning av det arbete som arbetsgruppen för inomhusklimatet ska utföra. Verksamhetsmodellen för samarbetet ger strukturer för var och ens roll och ansvar, klargör verksamhetssätten i olika situationer, samordnar kontakten, förtydligar och systematiserar kommunikationen.

Läs mera om företagshälsovårdssamarbete vid problem med inomhusklimatet