Låt diskussioner om tidigt stöd bli en del av vardagen

Genom att stödja och utveckla organisationens verksamhetsmodell för tidigt stöd i samarbete med företagshälsovården kan en fungerande kommunikation implementeras i processen. Företagshälsovårdsaktörerna har ofta egna modeller och praxis, men dessa kan nödvändigtvis inte tillämpas direkt i organisationens verksamhet. I det gemensamma arbetet bör man som utgångspunkt ha antingen organisationens utkast eller företagshälsovårdens modell.

När modellen och verksamheten utvecklas bör man skilja frågor förknippade med arbetet och arbetsarrangemangen från frågor förknippade med personalens hälsa. I båda fallen bör information om förda diskussioner dock överlåtas till företagshälsovården på överenskommet sätt. Man bör skapa en entydig och smidig praxis för kommunikationen så att den så bra som möjligt passar in i chefernas och arbetstagarnas normala arbete. Vid utvecklingen av modellen är det mycket viktigt att man i detalj kommer överens om verksamhetssätten och ansvarsfördelningen. Till exempel förberedelser för diskussioner om arbetsförmågan och diskussionens gång bör avtalas noggrant.

Läs mera om att låta diskussioner om tidigt stöd bli en del av vardagen

Använd företagshälsovården som stöd för cheferna vid förändringar

I förändringssituationer ställs stora förväntningar på chefsarbetet. De som är i chefsställning utsätts ofta för påtryckningar från både den högre ledningen och medarbetare. Beroende på förändringens natur kan den belasta chefen i betydande grad.

Genom att i förändringssituationer erbjuda stöd i chefsarbetet i form av arbetshandledning, förberedande eller på annat sätt organiserade diskussionsforum, kan företagshälsovården redan i förebyggande syfte erbjuda cheferna redskap för hantering av den psykiska belastningen. Diskussioner i förändringssituationer under ledning av sakkunniga inom företagshälsovården fungerar som en viktig kanal för hantering och avlastning av den känslomässiga belastningen i chefsarbetet. Dessutom skapar diskussioner tillsammans med egna kollegor en gemensam syn på genomförandet av förändringen och stärker förtroendet mellan cheferna.

Företagshälsovårdssamarbetet ska vara så systematiskt och tätt att det är möjligt att bedöma belastningsfaktorer i samband med förändringen, förutse behovet av stöd och planera behövliga lösningar.

Läs mera om hur företagshälsovården kan stödja chefsarbetet i förändringssituationer

Dra nytta av arbetsplatsutredningar som utgår från arbetsverksamheten

Grundandet av en ny enhet eller andra omfattande organisationsförändringar är omtumlande för hela arbetsgemenskapen. Grunduppgiften kan uppfattas som försvunnen och samarbetsmodellerna borttappade. Det behövs en genomgång av enskilda arbetsbeskrivningar och ansvarsfördelningen. En arbetsplatsutredning som utgår från det vardagliga arbetet är till hjälp för både arbetstagarna och cheferna. Den skapar möjligheter för att tillsammans hitta lösningar som främjar en smidig vardag. I processen söker företagshälsovården tillsammans med arbetsplatsen genomförbara lösningar som förbättrar smidigheten i vardagen och främjar arbetshälsan i arbetsgemenskapen.

I ett äkta kundorienterat verksamhetssätt beaktar den arbetsplatsutredning som utgår från arbetsverksamheten arbetsplatsens speciella drag och behov. En möjlighet att ge stöd till arbetsplatsen är att utöver de möten som ingår i den arbetsverksamhetsfokuserade processen även erbjuda mellanmöten. Även lättare, mer informella arbetsplatsbesök främjar ett smidigt samarbete och fördjupar arbetsplatsutredningen.

Läs mera om arbetsplatsutredningar som utgår från det vardagliga arbetet

Utvecklande av företagshälsovårdssamarbete

Förberedelser inför diskussioner om arbetsförmåga

Nätverksmöte om arbetsförmåga – eller trepartsmöten som de kallas i vissa organisationer – är ett utmanade och även spännande tillfälle för alla som deltar i diskussionen. Arbetstagaren kan känna sig osäker på hur man kommer att diskutera hans eller hennes hälsa och vilka lösningar diskussionen kan medföra. Chefen deltar kanske för första gången i en motsvarande diskussion och han eller hon känner sig mycket osäker på vilka frågor som kan och vilka som inte kan tas upp. Företagshälsovårdens roll som utomstående expert torde vara den tydligaste i dessa diskussioner, men ofta tilldelas den större ansvar för beslutsfattandet i ärendet än vad som är möjligt.

Det lönar sig att satsa och förbereda sig inför diskussioner om arbetsförmåga. Organisationen bör skapa en praxis där hela verksamhetsmodellen för tidigt stöd beskrivs och diskussionen om arbetsförmåga som en del av den. Alla som ska delta i diskussionen om arbetsförmåga bör få konkreta hållpunkter med vars hjälp deltagaren kan förbereda sig inför diskussionen. Ju mer konkret hållpunkterna för förberedelserna av diskussionen om arbetsförmågan beskrivs, desto lättare är det att följa dem.

Läs mera om diskussioner om arbetsförmåga som stöd för arbetsförmågan