Smidiggör verksamhetsmodellen för stöd av arbetsförmågan tillsammans

Båda aktörerna inom företagshälsovårdssamarbetet har ofta modellbeskrivningar för stöd av arbetsförmågan i den egna verksamheten. Målen för samarbetet är dock inte alltid tydliga, utan grundar sig på antaganden om den andra aktörens roll och praxis. Därför måste man inom företagshälsovårdssamarbetet reaktivt lösa problem som uppkommer, varvid man inte kan bilda sig en helhetsuppfattning om arbetsplatsens situation i fråga om arbetsförmågan.

Genom att bygga upp ett förtroende mellan aktörerna, skapa en tydligare gemensam syn och komma överens om rollerna och praxisen i företagshälsovårdssamarbetet fås ett effektivare samarbete där det är möjligt att bedriva förebyggande verksamhet.

Läs mer om verksamhetsmodellen för stöd av arbetsförmågan

Utveckling av handlingsmodellen för stöd för arbetsförmågan på arbetsplatsen

Verksamhetsmodell för stöd av arbetsförmågan: processer för tidigt stöd

Så gott som varje organisation har en modell för tidigt stöd eller tidigt ingripande. En del har en modell som de skapat själva och andra använder en modell som företagshälsovården tillhandahåller. Utgångspunkten är att inget av tillvägagångssätten är sämre än det andra, det väsentliga är hur

modellen används i organisationen. Tyvärr används inte alltid modellen för tidigt ingripande eller tidigt stöd aktivt av cheferna och den gemensamma praxisen med företagshälsovården har inte alltid klarlagts.

Man måste se till att cheferna kan använda sig av överenskommen praxis till stöd för personalens arbetsförmåga. Genom att i förväg ta fram praxis för tidigt stöd och tidigt ingripande även i svåra och komplicerade situationer, ges cheferna bättre förutsättningar och möjligheter att lyckas i sitt arbete. Särskilt i det förebyggande arbetet behövs det tydliga gemensamma spelregler för samarbetet mellan organisationen och företagshälsovården.

Läs mera om samarbete vid tidigt stöd

Synliggör roller, ansvar och kostnader för tidigt stöd av arbetsförmågan

Stöd av arbetsförmågan utgör naven i företagshälsovårdssamarbetet. Å andra sidan kan dess betydelse hamna i skymundan till förmån för rutinmässig och stereotyp praxis. Ibland kan stödet av arbetsförmågan vara reducerat till praxis för tidigt stöd ur arbetsplatsens synvinkel och till enbart hälsorådgivning ur företagshälsovårdens synvinkel. Det krävs klara roller och ansvar för stöd av arbetsförmågan samt även en tydlig koppling till organisationens ekonomi.

Genom att tillsammans med cheferna granska kostnader för arbetsoförmåga kan man synliggöra kostnader som de vanligen inte känner till och understryka betydelsen av förebyggande verksamhet även med tanke på ekonomin. Dessutom kan en gemensam genomgång av möjligheterna till yrkesmässig rehabilitering och olika alternativ ge nya former och gemensamma mål i verksamheten, vilja att söka mer omfattande och tidigare lösningar samt skapa en grund för djupare diskussioner.

Läs mera om betoning av betydelsen av tidigt stöd för arbetsförmågan

Dra nytta av organisationens goda föregripande modeller i företagshälsovårdssamarbetet

I vissa organisationer har man noggrannare sett till och planerat för andra produktionsfaktorer än för människorna. Genom att ta modell av god praxis i affärsverksamheten för ledning av arbetsförmågan kan praxisen snabbare implementeras i organisationen och personalen förbinda sig till den.

På arbetsplatserna kan ett proaktivt tänkesätt vara jämförbart med underhållsplanerna för olika maskiner. När maskinerna underhålls och servas håller de längre, vilket medför smidigare produktion och högklassiga produkter. Samma tänkesätt kan tillämpas på personalens hälsa och arbetsförmåga.

Läs mera om implementering av goda förebyggande modeller som en del i stödet av arbetsförmågan och samarbetet

Nyttiggör goda modeller för förebyggande verksamhet i företagshälsovårdssamarbetet

Identifiera möjligheter till ersättande arbete

Planering och införande av en modell för ersättande arbete testar företagshälsovårdssamarbetets funktionalitet. För att implementeringen ska lyckas krävs det stort engagemang i verksamhetsmodellen och noggranna förberedelser i samarbete med företagshälsovården. Man måste komma överens om gemensamma spelregler både internt på arbetsplatsen och inom företagshälsovårdens verksamhet. Man ska bland annat komma överens om hur ersättande arbete ska antecknas i uppföljningssystem för sjukfrånvaro.

Läs mera om införande av ersättande arbete i samarbete med företagshälsovården

Företagshälsovårdssamarbete och ersättande arbete på arbetsplatsen