27.4.2017

Pressmeddelande 23/2017 

Möjligheterna att påverka kan gälla bl.a. arbetsuppgifterna, arbetstiderna eller beslutfattandet. Att kunna påverka är speciellt viktigt för dem som har påfrestande arbetsuppgifter. Översikten har publicerats i den ansedda vetenskapsjournalen BMC Public Health.

Arbetshälsoinstitutet har deltagit i ett samnordiskt projekt, där man sammanställde en systematisk översikt och metaanalys av de psykologiska, sociala och organisatoriska faktorer som påverkar risken för sjukpensionering. I Finland sjukpensioneras nästan 19 000 personer varje år.

Översikten gav starka belägg för ett samband mellan risken för sjukpensionering och möjligheterna att påverka sitt arbete.

– I 18 studier av 24 fann man att dåliga påverkansmöjligheter innebar ökad risk för att senare bli sjukpensionerad, säger Stein Knardahl, avdelningsdirektör vid Statens arbeidsmiljøinstitutt i Norge.

– Vi fann belägg också för att arbetsoförmåga kan vara följden av ett krävande arbete i kombination med dåliga möjligheter att påverka det (4 studier av 6). Våra observationer stärker uppfattningen att kontroll över det egna arbetet är en faktor som har stor betydelse för arbetsförmågan.

– I dagens läge, där arbetslivet och arbetsplatserna utsätts för ständiga förändringar, är det speciellt viktigt med delaktighet och möjligheter att påverka. Företag och offentliga samfund bör bli bättre på att öka personalens möjligheter att delta i planeringen av sitt eget arbete och sina arbetstider, understryker forskarprofessor Mikko Härmä vid Arbetshälsoinstitutet.

– Det här är speciellt viktigt i fysiskt och psykiskt påfrestande arbeten, där arbetsbördan är stor. Kommunsektorn är ett bra exempel.

Översikten fann også noe evidens för att nedbemanning, organisationsförändringar, brist på kompetensutveckling, enformigt arbete, och brist på belöning, kan påverka sjukpensionering.

– När det gäller dessa faktorer baserar sig resultaten huvudsakligen på enstaka studier. Det behövs därför mer forskning, innan man kan dra några säkra slutsatser, konstaterar Knardahl.

Översikten över olika psykologiska, sociala och organisatoriska faktorer som påverkar risken för sjukpensionering gjordes av forskare vid arbetshälsoinstituten i Norge, Danmark och Finland. Statens Arbetsmiljöinstitutet (STAMI) i Norge ledde projektet.

 Vid litteratursökning i tre olika databaser hittades cirka 15 000 studier, av vilka 121 uppfyllde inklusionskriterierna för den aktuella översikten. Risken för sjukpensionering uppskattades med hjälp av registeruppgifter eller arbetsoförmåga rapporterad av svarspersonerna själva. De arbetsrelaterade egenskaper som analyserades omfattade hela spektrat av sådana organisatoriska, psykologiska och sociala faktorer, som kan påverka arbetet. Av de studier som togs med i denna översikt, krävdes att de skulle vara uppföljningsstudier, interventionsstudier eller fallkontrollerade studier med uppföljning. Dessutom måste alla undersökningspersoner vara kvar i arbetslivet när studien inleddes. Dessa kriterier uppfylldes av totalt 39 artiklar, av vilka 37 hade genomförts i Norden. Projektet finansierades av Nordiska rådet (NORDEN).

 I Finland sjukpensioneras varje år nästan 19 000 personer. Under de senaste åren har antalet sjukpensionerade minskat, samtidigt som antalet partiellt arbetsföra har ökat. Detta framgår av uppgifter från Pensionsskyddscentralen.

Mer information

Stein Knardahl, avdelningsdirektör, Statens arbeidsmiljøinstitutt, Norge, tfn +47 90 79 05 69, Stein.Knardahl@stami.no

Mikko Härmä, forskarprofessor, Arbetshälsoinstitutet, Finland, tfn +358 40 5442750, mikko.harma(at)ttl.fi

Översikt:

Knardahl S, Johannessen HA, Sterud T, Härmä M, Rugulies R, Seitsamo J, Borg W. The contribution from psychological, social, and organizational work factors to risk of disability retirement: a systematic review with meta-analyses. BMC Public Health. 2017 Feb 8;17(1):176. doi: 10.1186/s12889-017-4059-4.

Pensionsskyddscentralen i Finland: Statistik över pensionsavgången